МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД планира да възложи обществена поръчка с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиологична диагностика“.

Описание на техническите характеристики на предмета на поръчката са посочени в  прикачената покана.

Във връзка с изложеното и на основание чл.44 от ЗОП, МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД провежда пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на планираната обществена поръчка.

Ценовата оферта следва да бъде представена в срок от 5 работни дни от датата на публикуване на обявата в Профил на купувача, раздел „Пазарни консултации“ на официалната страница на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД, http://zop.mbal.sliven.net, съгласно приложения формат – Приложение 1, на следният електронен адрес: mbal.sl@iradeum.com  или в деловодството на лечебното заведение на адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ №1

Началната дата: 04.12.2019

Началната дата: 11.12.2019

Файлове
 • Покана - Публикувано на: 04 Декември 2019 - 13:59
 • Приложение 1 - Ценова оферта - Публикувано на: 04 Декември 2019 - 14:00
 • Обхват на обществената поръчка:  Обществената поръчка включва „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по осем обособени позиции“

  Обособена позиция № 1  Застраховка „Имущество”;

   Обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества(медицинска апаратура)“;

  Обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал";

  Обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване”;

  Обособена позиция № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството)”;

  Обособена позиция № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността”;

  Обособена позиция № 7 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;

  Обособена позиция № 8 Застраховка „Каско на МПС”.

  Началната дата: 04.10.2019

  Началната дата: 15.10.2019

  Файлове
 • Възлагателно писмо - Публикувано на: 04 Октомври 2019 - 13:30
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 16 Октомври 2019 - 11:13
 • МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД планира да възложи обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на общообменна трикратна вентилация в Операционна зала №1“.

  Описание на техническите характеристики на предмета на поръчката и обхвата на дейността по нея са посочени в Обяснителна записка -  Приложение 1.

  Във връзка с изложеното и на основание чл.44 от ЗОП, МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД провежда пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на планираните дейности.

  Ценовите стойности за описаните дейности –Количествено стойностна сметка /КСС/ следва да бъдат представени в срок от 5 работни дни от датата на публикуване на обявата в Профил на купувача, раздел „Пазарни консултации“ на официалната страница на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД, http://zop.mbal.sliven.net, съгласно приложения формат Приложение 2-КСС, на следният електронен адрес: mbal.sl@iradeum.com  или в деловодството на лечебното заведение на адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ №1

   

  Началната дата: 14.06.2019

  Началната дата: 21.06.2019

  Файлове
 • Приложение 2 - КСС - Публикувано на: 14 Юни 2019 - 10:25
 • Приложение 1 -Обяснителна записка - Публикувано на: 14 Юни 2019 - 10:26
 • Покана - Публикувано на: 14 Юни 2019 - 10:27