МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-06

Уникален номер в регистъра на АОП: 9064941

Началната дата: 05.06.2017 09:47

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на медицински консумативи за неврохирургия, заплащани от пациенти в МБАЛ"Д-р Иван Селимински” АД гр.  Сливен " в пет обособени позиции

Прогнозна стойност на доставките, предмет на обществената поръчка – 43210,00 лв. (четиридесет и три хиляди двеста и десет лева)  без включен ДДС.

Срок за получаване на офертите : 14.06.2017 г. до 16:00 ч.- деловодство на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

Отварянето на офертите ще се извърши на 15.06.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 02 Август 2017 - 11:17
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 05 Юни 2017 - 09:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:01
 • Решение - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 14:04
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 05 Юни 2017 - 09:48
 • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 08:30
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:02
 • Вътрешен номер в системата: 2016-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9058378

  Началната дата: 09.11.2016 11:16

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД – СЛИВЕН ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, както следва:

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1       Застраховка „Имущество”;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Застраховка „Всички рискове на електронното оборудване“;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  Застраховка „Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал“;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Задължителна застраховка „Трудова злополука“;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“.

   Прогнозна стойност на услугата, предмет на обществената поръчка – 51 300,00 лв. (петдесет и една хиляди и триста лева)  без включен ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1       Застраховка „Имущество” – 5 600 лв.;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Застраховка „Всички рискове на електронното оборудване“ – 17 000 лв.;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  Застраховка „Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал“ – 25 000 лв.;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Задължителна застраховка „Трудова злополука“ – 500 лв.;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ – 3 200 лв.

  Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

  Срок за приемане на оферти 17.11.2016 г.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 18.11.2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

   

  Документация
 • Документация и образци - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 от 18.11.2016 г. - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Декември 2016
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 2016-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9058056

  Началната дата: 01.11.2016 10:01

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  “Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински” АД гр.  Сливен "

  Прогнозно  количество и обем на поръчката:

  ЕВРОДИЗЕЛ – 15160 литра

  БЕНЗИН  А 95 -       10660 литра

  Прогнозна стойност на доставкте, предмет на обществената поръчка – 42 000,00 лв. (четиридесет и две хиляди лева)  без включен ДДС.

  Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

  Условия и начин на плащане: Заплащането на доставките по договора ще се извършва ежемесечно, в български лева по банков път, до 45 дни, след представяне от страна на изпълнителя на надлежно оформена фактура.

   

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 01 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 от 21.11.2016 г. - Публикувано на: 22 Ноември 2016
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 01 Ноември 2016
 • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 2016-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9053848

  Началната дата: 24.06.2016 09:21

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Услугите, обхват на обществената поръчка  се състоят в следното:

  Събиране,транспортиране,обеззаразяване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци,както следва :

  1. Остри инструменти, режещи с инфекциозен характер;

  2. Телесни части и органи /паталогоанатомични, от родилната помощ и от оперативните интервенции/, включително банки за кръв и кръвни продукти;

  3. Използвани консумативи, замърсени с биологични материали;

  4. Отпадъци,обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции;

  5. Химически вещества и препарати, състоящи се от/или съдържащи опасни вещества;

  6. Лекарствени продукти

  Прогнозна стойност на услугата, предмет на обществената поръчка - 66 837.87лв.  (шестдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки)  без ДДС.

  Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

   Условия и начин на плащане:

  Заплащането на предоставените услуги по договора се извършва ежемесечно, в български лева по банков път, до 60 дена, след представяне от страна на изпълнителя на надлежно оформена фактура.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 29 Юли 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 24 Юни 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 от 12.07.2016 г. - Публикувано на: 15 Юли 2016
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 24 Юни 2016
 • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 05 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9050469

  Началната дата: 17.02.2016 10:44

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на дезинфектанти и санитарно-хигиенни консумативи за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”, разделена и обособена в 22 броя обособени позиции.
  Прогнозна стойност за 1 година 46000,00 лв. без ДДС.

  Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 29.02.2016 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 01.03.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1;

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по документацията - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение жребий - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключил договор - Публикувано на: 11 Май 2017 - 12:09
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9048173

  Началната дата: 27.11.2015 09:57

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


     Предмет на поръчката са периодичните доставки на пакетирана подкрепително –тонизираща храна и напитки за до 6 800  кръводарители на Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ „Д-р Иван Селимински” за срок от 24 месеца.

   Прогнозната  стойност за срок от 24 месеца е 45 333,33 BGN без включен ДДС.

      Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.30 часа на 09.12.2015 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа .

       Отварянето на офертите ще се извърши на 10.12.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Плащания
 • Плащане пак.кръводарители м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9047344

  Началната дата: 05.11.2015 12:14

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  “Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински -Сливен"  АД ”.

   Поръчката предвижда доставка на горива с прогнозни количества :

  8 900 литри Бензин А-95 за 1 година

  13 200  литри Евродизел за 1 година

  Прогнозна стойност на поръчката 40 000,00 лв. без включен ДДС.

      Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.30 часа на 19.11.2015 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа .

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 от 20.11.2015 г. - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • Плащания
 • Плащане гориво м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9042189

  Началната дата: 27.05.2015 11:29

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 /два/ броя апарати за хемодиализа за дейността на „Отделение по Хемодиализа” в  МБАЛ  „Д-р Иван Селимински АД” гр. Сливен”.

  Техническите характеристики на апаратите са подробно посочени в Приложение № 1 „Техническа спецификация” към настоящата публична покана.

  Прогнозна стойност 40000.00 лв без ДДС.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 27 Май 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 11 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане медиц.апарати за х-за м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане медиц.апарати за х-за м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане медиц.апарати за х-за м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане мед.апарати за х-за м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане мед.апарати за х-за м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане мед.апарати за х-за м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане мед.апарати за х-за м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане мед.апарати за х-за м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9041636

  Началната дата: 12.05.2015 09:39

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ за „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане в Акушеро-гинекологично отделение към МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен по проект на Изпълнителя”. Вида, размерите и брой мебели са подробно описани в Приложение № 1  „Спецификация” към настоящата публична покана.

  За болничното мебелно обзавеждане за АГО отделение, описано подробно по вид и количество в Приложение №1 „Спецификация”,   избраният за Изпълнител по настоящата публична покана ще трябва да изработи проект на обзавеждането визуализирано с компютърно проектирани модели за своя сметка.

  Прогнозна стойност на поръчката 42000,00 лв.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключил договор - Публикувано на: 15 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане обзавеждане АГО м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9038766

  Началната дата: 10.02.2015 14:28

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  “Доставка на дезинфектанти и санитарно-хигиенни консумативи за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”, разделена и обособена в 21 броя обособени позиции.

  Договори и споразумения по ОП
 • Сключени договори - Публикувано на: 24 Април 2015
 • Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 10 Февруари 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнени договори - Публикувано на: 28 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол и Приложение №1 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Приложение №2 към Протокол - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Приложение №3 към Протокол - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Плащания
 • Плащане дезинфектанти и сан.к/ви м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане дезинфектанти и сан.к/ви м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане дезинфектанти и сан.к/ви м.08.2015 - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане дезинфектанти и сан.к/ви м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане дезинфектанти и сан.к/ви м.11.2015 - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане дезинфектанти м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане дезинфектанти м.01.2016г - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане дезинфектанти и конс. м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9038329

  Началната дата: 26.01.2015 09:43

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Основен ремонт в базата на „Акушеро-гинекологично отделение” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"  АД - Сливен”

  Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Февруари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Плащания
 • Авансово плащане СМР-АГО м.03.2015г. - Публикувано на: 26 Март 2015
 • Плащане СМР АГО м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане СМР АГО м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане СМР АГО м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9037197

  Началната дата: 09.12.2014 11:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ за изработване и доставка на различни печатни формуляри и книги за нуждите на МБАЛ  „Д-р Иван Селимински АД” гр. Сливен”.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Документация
 • Документи - Публикувано на: 09 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 23 Декември 2014
 • Плащания
 • Плащане мед.формуляри м.03.2015г. - Публикувано на: 02 Април 2015
 • Плащане печ.формуляри м.04.2015г. - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане мед.формуляри м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане мед.формуляри м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане мед.формуляри м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане мед.формуляри м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане мед.формуляри м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане мед.формуляри м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане мед.формуляри м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане мед.формуляри м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане мед.формуляри м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане мед.формуляри м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9035789

  Началната дата: 10.11.2014 08:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Публична покана по реда и условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на медицински консумативи /полиетиленови и латексови нестерилни ръкавици  и спринцовки от 2 мл. и 50 мл./ за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД гр. Сливен”, публикувана под№ID 9035789/10.11.2014 г. на Възложителяв сайта на АОП.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Документация
 • Приложения - Публикувано на: 10 Ноември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 17 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Плащания
 • Плащане мед.консумативи м.03.2015г. - Публикувано на: 02 Април 2015
 • Плащане мед.консумативи м.04.2015г. - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане мед.консумативи м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане мед.консумативи м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане мед.консумативи м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане мед.консумативи м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане мед.консумативи м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане мед.консумативи м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане мед.консумативи м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане мед.консумативи м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане мед.консумативи м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане мед.консумативи м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9035508

  Началната дата: 04.11.2014 08:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Публична покана по реда и условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински"  АД - Сливен”, публикувана под  № ID № 9035508/04.11.2014 г. в сайта на АОП.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Декември 2014
 • Документация
 • Приложения - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Ноември 2014
 • Плащания
 • Плащане горива м.01.2015г. - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Плащане горива м.03.2015г. - Публикувано на: 26 Март 2015
 • Плащане горива м.04.2015г. - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане горива м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане горива м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане гориво м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане гориво м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане гориво м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане гориво м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане гориво м.11.2015г - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане гориво м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане гориво м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане гориво м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033727

  Началната дата: 17.09.2014 10:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Публична покана по реда и условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставкана лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ  „Д-р Иван Селимински АД” гр. Сливен”, публикувана под  № ID № 9033727/17.09.2014 г. в сайта на АОП.

  Подробности - в прикачените файлове:

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Октомври 2014
 • Документация
 • Лекарства - Публикувано на: 17 Септември 2014
 • Протоколи
 • Решение - Публикувано на: 29 Септември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Плащания
 • Плащане медикаменти м. 12.2014г. - Публикувано на: 19 Декември 2014
 • Плащане медикаменти м.04.2015г. - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане медикаменти м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане медикаменти м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане медикаменти м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане медикаменти м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане медикаменти м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане медикаменти м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане медикаменти м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане медикаменти м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане медикаменти м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане медикаменти м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 2017-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0002

  Началната дата: 20.03.2017 11:05

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”за шест обекта на МБАЛ „Д‐р Иван Селимински“ АД

  Прогнозната стойност без ДДС на настоящата обществена поръчка е   200 061,00 лв. без вкл. ДДС.

  В тези прогнозни бюджети Възложителя отчита и залага само разходите, които заплаща за реално изразходваната енергия, без разходите за мрежови услуги

      Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.

  Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1 до 16:00 часа на 25.04.2017 г.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 26.04.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” № 1

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 20 Март 2017 - 11:06
 • Обявление - Публикувано на: 20 Март 2017 - 11:06
 • Документация и приложения - Публикувано на: 20 Март 2017 - 11:06
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 22 Март 2017 - 11:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Април 2017 - 11:31
 • Протоколи
 • Протокол № 1/26.04.2017 г. - Публикувано на: 12 Май 2017 - 10:59
 • Протокол № 2/05.05.2017 г. - Публикувано на: 12 Май 2017 - 11:00
 • Доклад № 1/10.05.2017 г. - Публикувано на: 12 Май 2017 - 11:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Май 2017 - 11:02
 • Решение за избор на изпълнител -изменено - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 09:55
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 09:04
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Юли 2017 - 10:52
 • Вътрешен номер в системата: 2017-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0001

  Началната дата: 08.03.2017 10:55

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти и медицински изделия,  необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен, подробно описани в Глава  II  - Техническа спецификация на документацията за участие в процедурата. В процедурата са включени 22 броя обособени позиции, като оферти могат да се подават за всяка една от тях /за една, няколко или за всички/.
  Прогнозните количества за 1 година на доставяните лекарствени продукти и медицински изделия по обособени позиции са следните:
  № 1- 12000 капс.; № 2- 6160 табл.; № 3- 1000 ампули; № 4 -1500 spr; № 5    - 2000 spr; № 6- 1800 spr; № 7- 250 шприци; № 8- 400 шприци;  № 9-60 шприци;  № 10- 60 шприци; № 11- 2800 табл.; № 12-  7200 табл.; № 13- 180 амп.; № 14 - 120 амп.;  № 15 - общо – 13000бр.; № 16 - общо - 1 250 бр.; № 17 – общо 15 000 бр. ;  № 18 - общо  12 000 бр.; № 19 - 90 бр.; № 20 -  90 туби;№ 21-400 бр. и № 22 - 20 бр.

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца от подписването на договора при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка на всяка отделна заявка е до 72 /седемдесет и два/ часа от получаване на заявка от Възложителя.

  Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка  е        602007.00 лв.  /шестотин и две  хиляди и седем лева/ без включен ДДС.

   Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 18.04.2017 г.

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:56
 • Решение за откриване - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:56
 • Документация и приложения - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:57
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 10 Април 2017 - 11:00
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 10 Май 2017 - 10:00
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Април 2017 - 10:45
 • Протоколи и Доклад на комисията - Публикувано на: 16 Май 2017 - 11:31
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 16 Май 2017 - 11:31
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 03 Юли 2017 - 10:24
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Юли 2017 - 10:21
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:54
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:55
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:55
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:55
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:56
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:56
 • Вътрешен номер в системата: 2016-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0012

  Началната дата: 18.10.2016 11:39

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Вътрешен номер в системата: 2016-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0012

  Началната дата: 18.10.2016

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  ДО

  „Софарма Трейдинг” АД гр. София

  „Медекс” ООД  гр. София

  „Фьоникс Фарма” ЕООД  гр. София

   

                                   П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

              На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-10-493/11.10.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 04.11.2016 г от 10:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

              Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

             Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

   

  Документация
 • Покана и образци - Публикувано на: 18 Октомври 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 07 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 2016-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0010

  Началната дата: 14.07.2016 14:16

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


    Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински  консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория,  Отделение по трансфузионна хематология и Отделение по функционална диагностика при МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен. Медицинските продукти са описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. В процедурата са включени 31 броя обособени позиции, като оферти могат да се подават за всяка една от тях /за една, няколко или всички/. Участието за отделните обособени позиции е комплексно за всички подпозиции в тях, като не се допуска представяне на варианти. Участниците не покриващи всички подпозиции в дадена обособена позиция, ще бъдат отстранени от участие по тази обособена позиция. Предлаганите реактиви и консумативи да са напълно съвместими с лабораторната техника на Възложителя и да отговарят на минималните изисквания заложени в спецификацията, изготвена от Възложителя.

       Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е   995 685.00 лв.  /деветстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 15.00 часа на 22.08.2016г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението - 23.08.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

   

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Обявление - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Документация и приложения - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Обявление-ЕС - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 25 Юли 2016
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 12 Август 2016
 • Разяснение по документацията - Публикувано на: 12 Август 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 20 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 20 Септември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Анекс - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключили договори - Публикувано на: 14 Ноември 2018 - 12:01
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0009

  Началната дата: 13.04.2016 12:22

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Обществена поръчка с  предмет: „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” с Обявление под № ID 728080/13.04.2016 г.

  Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”.

  Прогнозна стойност на поръчката 1403470,48 лв. без включен ДДС.

  Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 08.06.2016 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

   Отварянето на офертите ще се извърши на 09.06.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

   

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 24 Юни 2016
 • Съобщение жребий - Публикувано на: 23 Август 2016
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Решение за частично прекратяване-2 - Публикувано на: 12 Септември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 25 Октомври 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявления за приключили договори - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 11:12
 • Гаранция за Участие
 • Иннформация за гаранции за участие - Публикувано на: 07 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0008

  Началната дата: 13.04.2016 12:02

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Обществена поръчка с  предмет: „Изграждане на пристройка към сградата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен за Спешно отделение и Отделение за транфузионна хематология-първи етаж” с Обявление под № ID 727957/13.04.2016 г.

   Предмет на настоящата поръчка е: „Изграждане на пристройка към сградата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен за Спешно отделение и Отделение за транфузионна хематология-първи етаж”

   Прогнозна стойност на поръчката 415 000,00  без включен ДДС.

  Количествената сметка по откритата процедура е подробно описана в ГЛАВА  II „Техническа спецификация” от документацията.      

   Категория на сградата ІІ-ра,  по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.2, буква "д" от ЗУТ и чл. 4, ал. 5, т. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

  Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 16.05.2016 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 17.05 .2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 09 Юни 2016
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 17.05.2016 г. - Публикувано на: 27 Май 2016
 • Протокол 2 от 08.06.2016 г. - Публикувано на: 16 Юни 2016
 • Протокол № 3 от 14.06.2016 г. - Публикувано на: 16 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 16 Юни 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 05 Юли 2016
 • Гаранция за Участие
 • Иннформация за гаранции за участие - Публикувано на: 07 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0007

  Началната дата: 08.04.2016 11:36

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Обществена поръчка с  предмет„Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр.Сливен” с Обявление под № ID 726488/08.04.2016 г.

  Индивидуален номер на преписката в АОП : 00705-2016-0007

    Прогнозна стойност на поръчката за 1 година - 204 491,67 лв. /двеста и четири хиляди четиристотин деветдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/ без включен ДДС.

  Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка са обособени в 8 обособени позиции. Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на доставените системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, предмет на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, до размера на сумата, която се реимбурсира от РЗОК, съгласно действащия Национален рамков договор

   Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 12.05.2016 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

   Отварянето на офертите ще се извърши на 13.05.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 08 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 от 13.05.2016 г. - Публикувано на: 23 Юни 2016
 • Протокол 2 от 13.06.2016 г. - Публикувано на: 23 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Юни 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Договори - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 08 Август 2016
 • Информация за изпълнени договори - Публикувано на: 04 Август 2017 - 15:10
 • Гаранция за Участие
 • Информация гаранции за участие - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0006

  Началната дата: 01.04.2016 12:20

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Обществена поръчка с  предмет: „Приготвяне и доставка на  храна за пациентите на  „МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен  по предварителна заявка от менюта на Възложителя” с Обявление под № ID 724829/01.04.2016 г.

  Индивидуален номер на преписката в АОП : 00705-2016-0006

    Прогнозна стойност на поръчката за 1 година - 338 836.35 лв. /триста тридесет и осем  хиляди осемстотин тридесет и шест лева и тридесет и пет стотинки/ без включен ДДС

  Прогнозни хранодни на пациенти – около 128 767 бр. за една година , от които:

      1. За ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ – 103 395  бр. хранодни за една година;

  2. За ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ –   18 295  бр. хранодни за една година;

  3. За ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА   -    7 077 бр. хранодни за една година.

   Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 25.05.2016 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

   Отварянето на офертите ще се извърши на 26.05.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 01 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 31 Май 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 от 26.05.2016 г. - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Протокол 2 от 30.05.2016 г. - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Протокол № 3 от 03.06.2016 г. - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Юли 2016
 • Инф-я за изпълнени договори - Публикувано на: 07 Август 2017 - 12:26
 • Гаранция за Участие
 • Иннформация за гаранции за участие - Публикувано на: 26 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0005

  Началната дата: 24.02.2016 11:40

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „Изграждане на пристройка към сградата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен за Спешно отделение и Отделение за транфузионна хематология-първи етаж”

  Прогнозна стойност на поръчката 415 000,00  без включен ДДС.

  Количествената сметка по откритата процедура е подробно описана в ГЛАВА  II „Техническа спецификация” от документацията.      

  Категория на сградата ІІ-ра,  по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.2, буква "д" от ЗУТ и чл. 4, ал. 5, т. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

   Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 24.03.2016 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 25.03.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

   

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 24 Февруари 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация за върнати гаранции - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 30 Март 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 30 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0004

  Началната дата: 16.02.2016 10:39

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


             Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”.

    Прогнозна стойност на поръчката 462 772,35  без включен ДДС.

  Медицински консумативи, предмет на настоящата поръчка са обособени в 32 обособени позиции.

   Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 29.03.2016 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 30.03.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 31 Май 2016
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 30.03.2016 г. - Публикувано на: 26 Април 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 15 Август 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Инф-я за приключили договори - Публикувано на: 04 Септември 2018 - 11:50
 • Гаранция за Участие
 • Информация за гаранции за участие - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0002

  Началната дата: 15.01.2016 10:24

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Отделение по хемодиализа” на  МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен

     Поръчката съдържа 21 обособени позиции - 13 бр. за лекарствени средства и 8 бр. за медицински изделия.

             Прогнозна стойност на поръчката 528 685 лв. без включен ДДС.

            Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 10.03.2016 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 15 Януари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 от 11.03.2016 г. с Приложение –№ 1 - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Решение за избор на изпълнител ОП №1 - Публикувано на: 04 Май 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 09 Юни 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Инф-я за изпълнени договори - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 15:30
 • Гаранция за Участие
 • Инф-я за върнати гаранции за участие - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0001

  Началната дата: 13.01.2016 14:03

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


      Предмет на настоящата поръчка е „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен” 

     Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия ниско напрежение, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за шест обекта на МБАЛ „Д‐р Иван Селимински“ АД

       Потребленията на ел.енергия по обекти, по месеци и по тарифи за предходните 12 месеца в kWh са подробно описани в Приложение № 12 –Техническа  спецификация от документацията за участие.

      Участникът следва да осигури на Възложителя услуга по прогнозиране на потребление и отговорност по балансиране.

  Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група.

  Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12 (дванадесет) месеца,считано от датата на подписване на договора.

   Прогнозната стойност без ДДС на настоящата обществена поръчка е 160 000,00 лв. без вкл. ДДС.  В тези прогнозни бюджети Възложителя отчита и залага само разходите, които заплаща за реално изразходваната енергия, без разходите за мрежови услуги.

  Участникът следва да осигури на Възложителя услуга по прогнозиране на потребление и отговорност по балансиране.

  Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група.

   

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 13 Януари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 04 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 от 15.03.2016 г. - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Протокол 2 от 12.04.2016 г. - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 13 Октомври 2017 - 14:30
 • Гаранция за Участие
 • Информация за върнати гаранции за участие - Публикувано на: 02 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2015-0011

  Началната дата: 01.10.2015 11:49

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Осигуряване на денонощна охрана - физическа защита, чрез невъоръжен персонал, обслужване на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, на основната сграда,  сградата на "Детско отделение"  и  болничния парк на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен” с Обявление под № ID 690121/01.10.2015 г.

  Индивидуален номер на преписката в АОП : 00705-2015-0011

   Прогнозна стойност на поръчката за две години - 162 000 лв. /сто шестдесет и две хиляди лева/ без включен ДДС.

   Охраната на територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен  следва да бъде организирана, както следва:

  1. Двадесет и четири часова, невъоръжена охрана с видеонаблюдение и пропускателен режим на централния вход на болницата - минимален брой охранители – 2;

  2. Десетчасова невъоръжена охрана с пропускателен режим в периода от 07.00 ч. до 17.00 ч. на административния вход на болницата, без почивни и празнични дни -минимален брой охранители- 1;

  3. Двадесет и четири часова невъоръжена охрана с  пропускателен режим и извършване на периодичен обход на болничния парк, на южния портал на болницата-минимален брой охранители – 1;

  4. Невъоръжена охрана  с видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Детско отделение към лечебното заведение, от 07.00 часа до 19.00 часа, без почивен ден - минимален брой охранители – 1.

   Отварянето на офертите ще се извърши на 05.11.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 18 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 от 05.11.2015 г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 03 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Юли 2016
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 01 Август 2018 - 12:09
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции за участие - Публикувано на: 26 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2015-0010

  Началната дата: 09.09.2015 10:07

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


             Предмет: Доставка на концентрати за хемодиализен разтвор  за  нуждите на "Отделение по хемодиализа" към  МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен - АД, подробно описани по вид и количества в Документацията за участие в процедурата.

  Поръчката включва доставка на два вида кисели концентрирани разтвори, основен бикарбонатен разтвор и таблетирана сол за регенерация, както следва :

  1.1. Кисел концентриран разтвор за бикарбонатна хемодиализа с йонен състав след разреждане с пречистена с обратна осмоза вода –съдържание и концентрация в mmol/l: NA-140; K-3; Ca-1.5; Mg-0.5; Cl -112; CH3COO-3; Glucosa-0; Прогнозно количество концентриран разтвор за 2 години – 100 000 литра.

  1.2. Кисел концентриран разтвор за бикарбонатна хемодиализа /диабетичен/с йонен състав след разреждане с пречистена с обратна осмоза вода–съдържание и концентрация в mmol/l: NA-140; K-3; Ca-1.75; Mg-0.75; Cl -113; CH3COO-3; Glucosa-5-6; Прогнозно количество концентриран разтвор за 2 години – 30 000 литра.

  1.3. Основен бикарбонатен концентрат за хемодиализа в състав : Натриев Хидрогенкарбонат в кол-во - 84 g/l. Прогнозно количество концентриран разтвор за 2 години – 130 000 литра

  1.4.  Таблетирана сол за регенерация с чистота по-голяма от 99 %. Прогнозно количество за 2 години – 3800 кг.

  Прогнозна стойност на поръчката за 2 години - 130000 лв. без ДДС.

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 18 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 18 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 16 Януари 2018 - 10:29
 • Гаранция за Участие
 • Информация върната гаранция за участие - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Плащания
 • Плащане диализни разтвори м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2015-0009

  Началната дата: 04.09.2015 11:11

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


             Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на медикаменти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”.

               Прогнозна стойност на поръчката 290268,00 лв. без включен ДДС за 69 бр. медикаменти.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 04 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 29 Октомври 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 29 Октомври 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 29 Октомври 2015
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Гаранция за Участие
 • Информация гаранции за участие - Публикувано на: 23 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2015-0008

  Началната дата: 05.08.2015 11:13

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  1. Предмет на поръчката:

  „Изпиране, химиотермодезинфекция, изсушаване, изглаждане, сортиране, опаковане и транспорт на болнично бельо за нуждите на  МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД Сливен”

   2. Настоящата обществена поръчка включва:

   Изпиране, което да отстранява трайно фиксирани замърсявания, химиотермодезинфекция, изсушаване, изглаждане, сортиране, опаковане и транспорт на болнично бельо за нуждите на  МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД Сливен от следните видове:

  Постелъчно бельо за пациенти, нощници и пижами, Ежедневно работно облекло на персонала,Одеала и олекотени завивки, Пердета, Хавлии, Извършване на услуга изкърпване. Постелъчното бельо, предмет на поръчката е собственост на Възложителя;

   Изпълнителят се задължава да предостави за безвъзмездно ползване за срока на договора по 1000 /хиляда / броя от следните артикули постелъчно бельо:Долен чаршаф, Плик /горен чаршаф/, Калъфка

          Изпълнителят изкърпва и подменя изхабените или негодни за употреба единици постелъчно бельо с нови за своя сметка веднага при констатиране, по собствена инициатива или по искане на Възложителя.

  Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 09 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Декември 2017 - 13:47
 • Гаранция за Участие
 • Информация за върнати гаранции за участие - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Плащания
 • Плащане пране на бельо м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2015-0007

  Началната дата: 29.06.2015 14:57

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


             Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на превързочни материали за нуждите на  МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”, разделена на две обособени позиции, както следва:

            Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен”;

            Обособена позиция № 2  ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван    Селимински” АД – гр.Сливен”;

             Прогнозна стойност на поръчката е 83600,00 лв. /осемдесет и три хиляди и шестотин лева/ без включен ДДС.

            Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 31.08.2015 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

            Отварянето на офертите ще се извърши на 01.09.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 17 Ноември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация за върнати гаранции за участие - Публикувано на: 17 Ноември 2015
 • Плащания
 • Плащане превърз.м-ли м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2015-0006

  Началната дата: 15.04.2015 10:30

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”

  Лекарствените продукти, предмет на поръчката са 846 номенклатурни единици, посочени в Лекарствена листа към документацията за участие в процедурата. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 541 666, 67 лв. за 1 година.

  Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 15 Април 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 24 Юни 2015
 • Съобщение за жребий - Публикувано на: 10 Август 2015
 • Протоколи
 • Протоколи 1,2,3 и 4 - Публикувано на: 17 Август 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 17 Август 2015
 • Решение за промяна - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 17 Август 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключили договори - Публикувано на: 24 Октомври 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация за гаранции за изпълнение - Публикувано на: 07 Октомври 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация за върнати гаранции за участие - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащания
 • Плащане медикаменти м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане медикаменти м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане медикаменти м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане медикаменти м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2015-0005

  Началната дата: 25.03.2015 15:08

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр.Сливен” , разделени в Обособени позиции, както следва:      Обособена позиция № 1 „ Тотално тазобедрено ендопротезиране с циментово закрепване”; Обособена позиция № 2 „ Тотално тазобедрено ендопротезиране с безциментно закрепване”; Обособена позиция № 3  „Система за еднополюсно ендопротезиране на тазобедрена става „; Обособена позиция № 4 „Хемипротеза за еднополюсно ендопротезиране на тазобедрена става”; Обособена позиция № 5 „ Тотална хибридна ендопротеза за тазобедрена става с циментно стебло и безциментна ацетабуларна капсула”; Обособена позиция № 6 „Система за ендопротезиране на тазобедрена става с циментна фиксация и хемипротезна биартикуларна глава”; Обособена позиция № 7 „Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с анатомично извито ревизионно стебло и безциментна фиксация” и Обособена позиция № 8 „ Система за тотално колянно ендопротезиране с циментно закрепване с премахване на задна кръстна връзка”.
  Изискванията към системите за ендопротезиране са подробно описани  в ГЛАВА  II   ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на документацията за участие в процедурата.

  Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 25 Март 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 18 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Сключени договори - Публикувано на: 27 Юли 2015
 • Информация за изпълнени договори - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранции за изпълнение - Публикувано на: 11 Август 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация за гаранциите за участие - Публикувано на: 27 Юли 2015
 • Плащания
 • Плащане тазобедрени стави м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане тазобедрени стави м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане тазобедрени стави м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане тазобедрени стави м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане тазобедрени стави м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане тазобедрени стави м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане тазобедр.стави м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2015-0004

  Началната дата: 23.03.2015 13:50

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Приготвяне и доставка на  храна за пациентите на  „МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен  по предварителна заявка от менюта на Възложителя”

  Настоящата обществена поръчка включва:

  1. ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация  №1;

  2. ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация  №2;

  3. ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА, подробно посочени в Спецификация  №3.

   Приблизителен обем на поръчката - за 1 /една/ година:

    Общо хранодни на пациенти – около  133 548 бр. за една година , от които:

  За ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ – 107 244  бр. хранодни за една година;
  За ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ – 15 660  бр. хранодни за една година;
  За ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА   -    10 644 бр. хранодни за една година.

   Услугата предмет на обществената поръчка се предоставя целогодишно, включително и в празничните и в почивните дни.

   Изпълнението на поръчката включва – закуска, обяд и вечеря, като крайните часове за доставянето им са:

  закуска – 07.00 ч.;    обяд – 11.30 ч.;     вечеря – 17.00 ч.

  Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 23 Март 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 11 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 11 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранция за изпълнение - Публикувано на: 11 Август 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация за гаранциите за участие - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Плащания
 • Плащане храна болни м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане храна болни м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане храна болни м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2015-0003

  Началната дата: 12.03.2015 10:13

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката включва превоз на хемодиализно болните, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1   и обратно по график, съгласуван с Началника на „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен.

               Превозът се извършва със лицензирани автомобили и при необходимост - санитарни автомобили от дома на пациента (те) до Отделение по хемодиализа на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, находящо се в гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1 и  обратно.

       Превозът се извършва на смени по график, съгласуван с Началника на  „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен:

     -       І смяна  07,30 – 12,30 часа

      -      ІІ смяна  13,30 – 18,30 часа

      -      ІІІ смяна 19,00 – 23,30 часа

       Началният час на смяната е началото на провеждане на процедурата – хемодиализа, а крайния час на смяната е начало на транспортиране на пациентите от  Отделението по хемодиализа на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен до дома им след завършване на хемодиализата.

               Приблизителния  пробег за две години е  500 000 км., а предлаганата цена за един превозен пациент от дома му до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен и обратно да не превишава 14 лв. /четиринадесет лева/ с включен ДДС.

      

  Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 12 Март 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 и Приложение №1 - Публикувано на: 07 Май 2015
 • Протокол №2 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • Протокол №3 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 02 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Обявления за приключил договор - Публикувано на: 14 Декември 2017 - 10:34
 • Гаранция за Участие
 • Информация за върнати гаранции за участие - Публикувано на: 03 Декември 2015
 • Плащания
 • Плащане транспорт ХД болни м.02.2016г. - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2015-0002

  Началната дата: 15.01.2015 13:39

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”

  Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 15 Януари 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 21 Януари 2015
 • Разяснение по документацията 2 - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 20 Март 2015
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ № 1 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • ПРОТОКОЛ № 2 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение- Изпълнител - Публикувано на: 31 Март 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Април 2015
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранция изпълнение - Публикувано на: 11 Август 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация за освобождаване на гаранции за участие - Публикувано на: 04 Май 2015
 • Плащания
 • Плащане нетна енергия м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане нетна енергия м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане нетна енергия м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане нетна енергия м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане нетна енергия м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане нетна енергия м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане нетна енергия м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане нетна енергия м.02.2016г. - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2015-0001

  Началната дата: 13.01.2015 13:37

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  “Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”, подробно описани в  Глава II-Технически спецификации от  документацията за участие в процедурата.

  Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 13 Януари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 23 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 от 11.03.2015 - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Протокол №2 от 27.03.2015 - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Протокол №3 от 07.04.2015 - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Сключени договори - Публикувано на: 11 Юни 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнени договори - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Инф-я за върнати гаранции за изпълнение - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Гаранция за Участие
 • Инф-я за върнати гаранции за участие - Публикувано на: 30 Април 2015
 • Инф-я за върнати гаранции за участие - Публикувано на: 29 Май 2015
 • Плащания
 • Плащане медик.и консумативи за хемодиализа м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане медик.и консумативи за х-за м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане медикам.и консумативи за х-за м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане медик.и консумативи за х-за м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане медик.и консумативи за х-за м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане медик.и консумативи за х-за м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане медик.и консумативи за х-за м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане медик.и консумативи за х-за м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2014-0010

  Началната дата: 18.12.2014 09:56

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла на Наредба №11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005г. на служителите и работниците в МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен, притежаващи нормативно установена защита. Предоставянето на ваучерите ще се извършва ежемесечно по заявка на Възложителя.

  Документация
 • Документация и приложения Ваучери - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 18 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1/10.02.2015 г. - Публикувано на: 12 Февруари 2015
 • Протокол №2/23.02.2015 г. - Публикувано на: 09 Март 2015
 • Протокол №3/24.02.2015 г. - Публикувано на: 09 Март 2015
 • Протокол №4/05.03.2015 г. - Публикувано на: 09 Март 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение- Изпълнител - Публикувано на: 09 Март 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключил договор - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:53
 • Гаранция за Участие
 • Информация за освобождаване на гаранции за участие - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Плащания
 • Плащане ваучери м.04.2015г. - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане ваучери м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане ваучери м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане ваучери м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане ваучери м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане ваучери м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане ваучери м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане ваучери м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане ваучери м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане ваучер м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане ваучери м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане ваучери м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016