МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2018-13

Уникален номер в регистъра на АОП: 9083026

Началната дата: 13.11.2018 09:33

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ – СЛИВЕН АД” ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, както следва:

Обособена позиция № 1  Застраховка „Имущество” – 2 250 лв /две хиляди двеста и петдесет лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества(медицинска апаратура)“ – 8 860 лв /осем хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" – 53 200 лв /петдесет и три хиляди и двеста лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване” - 240 лв /двеста и четиридесет лева/ без включен ДДС;

 Обособена позиция № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството)” - 2 300 лв /две хиляди и триста лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността” – 1 080 лв /хиляда и осемдесет лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 7 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” – 1 650 лв /хиляда шестстотин и петдесет лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 8 Застраховка „Каско на МПС” - 419 лв /четиристотин и деветнадесет лева/ без включен ДДС.

 Прогнозна стойност на услугата, предмет на обществената поръчка – 69 999 лв.  /шестдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева/ без включен ДДС,

Краен срок за подаване на оферти - 22.11.2018 г. 16:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 23.11.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

 

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 08:22
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 09:34
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 12:42
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ - Публикувано на: 29 Ноември 2018 - 13:56
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 09:34
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 09:43
 • Вътрешен номер в системата: 2018-11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9082463

  Началната дата: 29.10.2018 09:38

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.  Сливен

  Общо количество и обем на поръчката :
  БЕНЗИН  А 95   (код 09132000) - 8800 л.
  ЕВРОДИЗЕЛ (код 09134200) - 13100 л.
  Прогнозна стойност на доставките, предмет на обществената поръчка – 37956,00 лева (тридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и шест лева)  без включен ДДС.

  Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

  Срок за представяне на оферти :  адрес: МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, всеки работен ден от 07:30 ч. до 16:00 ч., най-късно до 06.11.2018 год.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 07.11.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 03 Декември 2018 - 09:12
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 10:22
 • Протоколи
 • Протокол от 13.11.2018 г. - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 10:22
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:38
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:48
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 09:03
 • Вътрешен номер в системата: 2017-14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9070464

  Началната дата: 17.11.2017 11:47

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „Избор на банкова институция за извършване на банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен”

  Прогнозна стойност за 3 /три/ години на финансовите услуги, предмет на обществената поръчка – 51 948 лв.  /петдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и осем лева/.

   Срок за изпълнение на поръчката: 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор.

  Срок за получаване на оферти : 01.12.2017 г. до 16:00 ч.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 04.12.2017 г. от 10.00 ч. в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Януари 2018 - 11:20
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:48
 • Информация за обява-АОП - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 15 Декември 2017 - 09:40
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 13.12.17 г. - Публикувано на: 15 Декември 2017 - 09:39
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:48
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 09:11
 • Вътрешен номер в системата: 2017-13

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9070294

  Началната дата: 14.11.2017 09:27

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД – СЛИВЕН” , както следва:

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1       Застраховка „Имущество”;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества (медицинска апаратура)“;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал";

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството)”;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността”.

  Прогнозна стойност на услугата, предмет на обществената поръчка – 65 500 (шестдесет и пет хиляди и петстотин)  лева без включен ДДС.

  Срок за получаване на офертите: 24.11.2017 г. до 16:00 ч.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 27.11.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 09:29
 • Информация за обява-АОП - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 09:34
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 22 Ноември 2017 - 09:48
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 27.11.17 г. - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 09:24
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 09:25
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 11:38
 • Договор - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 11:38
 • Договор - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 11:38
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 09:28
 • Вътрешен номер в системата: 2017-12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9069831

  Началната дата: 31.10.2017 11:01

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински” АД гр.  Сливен ".

  Прогнозна стойност на доставките, предмет на обществената поръчка – 30 531 лв.  /тридесет хиляди петстотин тридесет и един лева/ без включен ДДС.

   Общо количество и обем на поръчката:Бензин - 7100 л., Евродизел - 13000 л.

  Срок за подаване на оферти : 09.11.2017 г. до 16:00 ч.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 10.11.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Декември 2017 - 10:23
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 31 Октомври 2017 - 11:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 14:14
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 17.11.2017 г. - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 14:13
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 31 Октомври 2017 - 11:01
 • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 09:05
 • Вътрешен номер в системата: 2017-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9064941

  Началната дата: 05.06.2017 09:47

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на медицински консумативи за неврохирургия, заплащани от пациенти в МБАЛ"Д-р Иван Селимински” АД гр.  Сливен " в пет обособени позиции

  Прогнозна стойност на доставките, предмет на обществената поръчка – 43210,00 лв. (четиридесет и три хиляди двеста и десет лева)  без включен ДДС.

  Срок за получаване на офертите : 14.06.2017 г. до 16:00 ч.- деловодство на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 15.06.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 02 Август 2017 - 11:17
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 05 Юни 2017 - 09:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:01
 • Решение - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 14:04
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 05 Юни 2017 - 09:48
 • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 08:30
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:02
 • Вътрешен номер в системата: 2016-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9058378

  Началната дата: 09.11.2016 11:16

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД – СЛИВЕН ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, както следва:

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1       Застраховка „Имущество”;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Застраховка „Всички рискове на електронното оборудване“;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  Застраховка „Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал“;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Задължителна застраховка „Трудова злополука“;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“.

   Прогнозна стойност на услугата, предмет на обществената поръчка – 51 300,00 лв. (петдесет и една хиляди и триста лева)  без включен ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1       Застраховка „Имущество” – 5 600 лв.;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Застраховка „Всички рискове на електронното оборудване“ – 17 000 лв.;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  Застраховка „Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал“ – 25 000 лв.;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Задължителна застраховка „Трудова злополука“ – 500 лв.;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ – 3 200 лв.

  Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

  Срок за приемане на оферти 17.11.2016 г.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 18.11.2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

   

  Документация
 • Документация и образци - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 от 18.11.2016 г. - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Декември 2016
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 2016-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9058056

  Началната дата: 01.11.2016 10:01

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  “Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински” АД гр.  Сливен "

  Прогнозно  количество и обем на поръчката:

  ЕВРОДИЗЕЛ – 15160 литра

  БЕНЗИН  А 95 -       10660 литра

  Прогнозна стойност на доставкте, предмет на обществената поръчка – 42 000,00 лв. (четиридесет и две хиляди лева)  без включен ДДС.

  Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

  Условия и начин на плащане: Заплащането на доставките по договора ще се извършва ежемесечно, в български лева по банков път, до 45 дни, след представяне от страна на изпълнителя на надлежно оформена фактура.

   

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 01 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 от 21.11.2016 г. - Публикувано на: 22 Ноември 2016
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 01 Ноември 2016
 • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 2016-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9053848

  Началната дата: 24.06.2016 09:21

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Услугите, обхват на обществената поръчка  се състоят в следното:

  Събиране,транспортиране,обеззаразяване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци,както следва :

  1. Остри инструменти, режещи с инфекциозен характер;

  2. Телесни части и органи /паталогоанатомични, от родилната помощ и от оперативните интервенции/, включително банки за кръв и кръвни продукти;

  3. Използвани консумативи, замърсени с биологични материали;

  4. Отпадъци,обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции;

  5. Химически вещества и препарати, състоящи се от/или съдържащи опасни вещества;

  6. Лекарствени продукти

  Прогнозна стойност на услугата, предмет на обществената поръчка - 66 837.87лв.  (шестдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки)  без ДДС.

  Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

   Условия и начин на плащане:

  Заплащането на предоставените услуги по договора се извършва ежемесечно, в български лева по банков път, до 60 дена, след представяне от страна на изпълнителя на надлежно оформена фактура.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 29 Юли 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 24 Юни 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 от 12.07.2016 г. - Публикувано на: 15 Юли 2016
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 24 Юни 2016
 • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 05 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9050469

  Началната дата: 17.02.2016 10:44

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на дезинфектанти и санитарно-хигиенни консумативи за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”, разделена и обособена в 22 броя обособени позиции.
  Прогнозна стойност за 1 година 46000,00 лв. без ДДС.

  Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 29.02.2016 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 01.03.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1;

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по документацията - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение жребий - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключил договор - Публикувано на: 11 Май 2017 - 12:09
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9048173

  Началната дата: 27.11.2015 09:57

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


     Предмет на поръчката са периодичните доставки на пакетирана подкрепително –тонизираща храна и напитки за до 6 800  кръводарители на Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ „Д-р Иван Селимински” за срок от 24 месеца.

   Прогнозната  стойност за срок от 24 месеца е 45 333,33 BGN без включен ДДС.

      Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.30 часа на 09.12.2015 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа .

       Отварянето на офертите ще се извърши на 10.12.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Плащания
 • Плащане пак.кръводарители м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9047344

  Началната дата: 05.11.2015 12:14

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  “Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински -Сливен"  АД ”.

   Поръчката предвижда доставка на горива с прогнозни количества :

  8 900 литри Бензин А-95 за 1 година

  13 200  литри Евродизел за 1 година

  Прогнозна стойност на поръчката 40 000,00 лв. без включен ДДС.

      Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.30 часа на 19.11.2015 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа .

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 от 20.11.2015 г. - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • Плащания
 • Плащане гориво м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9042189

  Началната дата: 27.05.2015 11:29

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 /два/ броя апарати за хемодиализа за дейността на „Отделение по Хемодиализа” в  МБАЛ  „Д-р Иван Селимински АД” гр. Сливен”.

  Техническите характеристики на апаратите са подробно посочени в Приложение № 1 „Техническа спецификация” към настоящата публична покана.

  Прогнозна стойност 40000.00 лв без ДДС.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 27 Май 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 11 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане медиц.апарати за х-за м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане медиц.апарати за х-за м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане медиц.апарати за х-за м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане мед.апарати за х-за м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане мед.апарати за х-за м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане мед.апарати за х-за м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане мед.апарати за х-за м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане мед.апарати за х-за м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9041636

  Началната дата: 12.05.2015 09:39

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ за „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане в Акушеро-гинекологично отделение към МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен по проект на Изпълнителя”. Вида, размерите и брой мебели са подробно описани в Приложение № 1  „Спецификация” към настоящата публична покана.

  За болничното мебелно обзавеждане за АГО отделение, описано подробно по вид и количество в Приложение №1 „Спецификация”,   избраният за Изпълнител по настоящата публична покана ще трябва да изработи проект на обзавеждането визуализирано с компютърно проектирани модели за своя сметка.

  Прогнозна стойност на поръчката 42000,00 лв.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключил договор - Публикувано на: 15 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане обзавеждане АГО м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9038766

  Началната дата: 10.02.2015 14:28

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  “Доставка на дезинфектанти и санитарно-хигиенни консумативи за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”, разделена и обособена в 21 броя обособени позиции.

  Договори и споразумения по ОП
 • Сключени договори - Публикувано на: 24 Април 2015
 • Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 10 Февруари 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнени договори - Публикувано на: 28 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол и Приложение №1 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Приложение №2 към Протокол - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Приложение №3 към Протокол - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Плащания
 • Плащане дезинфектанти и сан.к/ви м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане дезинфектанти и сан.к/ви м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане дезинфектанти и сан.к/ви м.08.2015 - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане дезинфектанти и сан.к/ви м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане дезинфектанти и сан.к/ви м.11.2015 - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане дезинфектанти м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане дезинфектанти м.01.2016г - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане дезинфектанти и конс. м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9038329

  Началната дата: 26.01.2015 09:43

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Основен ремонт в базата на „Акушеро-гинекологично отделение” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"  АД - Сливен”

  Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Февруари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Плащания
 • Авансово плащане СМР-АГО м.03.2015г. - Публикувано на: 26 Март 2015
 • Плащане СМР АГО м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане СМР АГО м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане СМР АГО м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9037197

  Началната дата: 09.12.2014 11:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ за изработване и доставка на различни печатни формуляри и книги за нуждите на МБАЛ  „Д-р Иван Селимински АД” гр. Сливен”.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Документация
 • Документи - Публикувано на: 09 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 23 Декември 2014
 • Плащания
 • Плащане мед.формуляри м.03.2015г. - Публикувано на: 02 Април 2015
 • Плащане печ.формуляри м.04.2015г. - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане мед.формуляри м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане мед.формуляри м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане мед.формуляри м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане мед.формуляри м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане мед.формуляри м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане мед.формуляри м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане мед.формуляри м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане мед.формуляри м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане мед.формуляри м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане мед.формуляри м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9035789

  Началната дата: 10.11.2014 08:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Публична покана по реда и условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на медицински консумативи /полиетиленови и латексови нестерилни ръкавици  и спринцовки от 2 мл. и 50 мл./ за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД гр. Сливен”, публикувана под№ID 9035789/10.11.2014 г. на Възложителяв сайта на АОП.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Документация
 • Приложения - Публикувано на: 10 Ноември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 17 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Плащания
 • Плащане мед.консумативи м.03.2015г. - Публикувано на: 02 Април 2015
 • Плащане мед.консумативи м.04.2015г. - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане мед.консумативи м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане мед.консумативи м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане мед.консумативи м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане мед.консумативи м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане мед.консумативи м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане мед.консумативи м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане мед.консумативи м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане мед.консумативи м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане мед.консумативи м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане мед.консумативи м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9035508

  Началната дата: 04.11.2014 08:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Публична покана по реда и условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински"  АД - Сливен”, публикувана под  № ID № 9035508/04.11.2014 г. в сайта на АОП.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Декември 2014
 • Документация
 • Приложения - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Ноември 2014
 • Плащания
 • Плащане горива м.01.2015г. - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Плащане горива м.03.2015г. - Публикувано на: 26 Март 2015
 • Плащане горива м.04.2015г. - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане горива м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане горива м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане гориво м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане гориво м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане гориво м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане гориво м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане гориво м.11.2015г - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане гориво м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане гориво м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане гориво м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033727

  Началната дата: 17.09.2014 10:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Публична покана по реда и условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставкана лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ  „Д-р Иван Селимински АД” гр. Сливен”, публикувана под  № ID № 9033727/17.09.2014 г. в сайта на АОП.

  Подробности - в прикачените файлове:

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Октомври 2014
 • Документация
 • Лекарства - Публикувано на: 17 Септември 2014
 • Протоколи
 • Решение - Публикувано на: 29 Септември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Плащания
 • Плащане медикаменти м. 12.2014г. - Публикувано на: 19 Декември 2014
 • Плащане медикаменти м.04.2015г. - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане медикаменти м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане медикаменти м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане медикаменти м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане медикаменти м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане медикаменти м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане медикаменти м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане медикаменти м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане медикаменти м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане медикаменти м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане медикаменти м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 2020-12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0012

  Началната дата: 10.06.2020 10:30

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции : Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва  320 номенклатурни единици и Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека“, която включва  198 номенклатурни единици. Обособените позиции съдържат номенклатурни единици (редове), всяка от които е обозначена със собствен пореден номер в количествената спецификация, подробно описани в Раздел ІІ Техническа спецификация към документацията за участие в процедурата. Участниците представят предложение за една, няколко или всички номенклатури (редове) на обособената позиция. Оценката на предложенията  е номенклатурни единици (редове).

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 21.07.2020 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: 22.07.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:12
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:13
 • Документация и приложения - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:13
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:13
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 25 Август 2020 - 13:29
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 15 Януари 2021 - 13:47
 • Доклад №2 и протокол - Публикувано на: 18 Февруари 2021 - 11:26
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител № 1 - Публикувано на: 15 Януари 2021 - 13:47
 • Решение за отмяна № 2 - Публикувано на: 25 Януари 2021 - 10:48
 • Решение за избор на изпълнители № 3 - Публикувано на: 18 Февруари 2021 - 11:28
 • Решение за измение №4 - Публикувано на: 19 Февруари 2021 - 14:43
 • Решение за изменение №5 - Публикувано на: 23 Февруари 2021 - 14:53
 • Решение за изменение №6 - Публикувано на: 26 Февруари 2021 - 12:53
 • Решение за изменение №7 - Публикувано на: 02 Март 2021 - 12:29
 • Решение за изменение №8 - Публикувано на: 26 Март 2021 - 11:43
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Б.Браун - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:32
 • Договор Дансон - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:33
 • Договор МагнаФарм - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:33
 • Договор Медекс - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:34
 • Договор Медофарма - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:34
 • Договор Про Фармация - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:35
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:39
 • Договор Търговска лига - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:41
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:41
 • Договор ФармаВижън - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:42
 • Договор Фьоникс - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:42
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка 1 - Публикувано на: 11 Март 2021 - 13:05
 • Обявление за невъзложена поръчка-1-EВ - Публикувано на: 12 Март 2021 - 11:09
 • Обявление за невъзложена поръчка 2 - Публикувано на: 15 Март 2021 - 14:28
 • Обявление за невъзложена поръчка 2 - ЕВ - Публикувано на: 16 Март 2021 - 14:42
 • Обявление за невъзложена поръчка 3 - Публикувано на: 17 Март 2021 - 15:25
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:31
 • Обявление за приключил договор Б.Браун - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:40
 • Обявление за приключил договор Дансон - БГ - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:41
 • Обявление за приключил договор МагнаФарм - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:42
 • Обявление за приключил договор Медекс - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:42
 • Обявление за приключил договор Медофарма - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:44
 • Обявление за приключил договор Про Фармация - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:45
 • Обявление за приключил договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:45
 • Обявление за приключил договор Търговска лига - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:46
 • Обявление за приключил договор Фаркол - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:46
 • Обявление за приключил договор ФармаВижън - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:47
 • Обявление за приключил договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 13:56
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 26 Април 2021 - 11:07
 • Анекс Б.Браун - Публикувано на: 26 Април 2021 - 11:08
 • Вътрешен номер в системата: 2020-11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0011

  Началната дата: 10.06.2020 10:25

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката включва превоз на хемодиализно болните - 87 пациента към момента на откриване на процедурата, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, ул. „Криволак” № 13 и обратно по график, съгласуван с Началника на „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен. Срок за изпълнение на обществената поръчка –24  /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора /но не по-рано от 01.12.2020 г./. 

  Срок за подаване на оферти : до 16.00 часа на 20.07.2020 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите:  21.07.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 10:30
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 10:30
 • Документация и приложения - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:03
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 10:31
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 17 Август 2020 - 11:24
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 28 Юли 2020 - 09:44
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 10 Септември 2020 - 11:43
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Септември 2020 - 11:42
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Октомври 2020 - 12:51
 • Договор НПМ-Комерс ООД - Публикувано на: 19 Октомври 2020 - 12:52
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 21 Октомври 2020 - 10:09
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Февруари 2023 - 10:50
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 14 Април 2022 - 10:31
 • Анекс - Публикувано на: 14 Април 2022 - 10:31
 • Обявление за изменение на договор-ЕВ - Публикувано на: 15 Април 2022 - 10:22
 • Обявление за изменение на договор-2-ЕВ - Публикувано на: 05 Декември 2022 - 10:24
 • Анекс №2 - Публикувано на: 05 Декември 2022 - 10:24
 • Вътрешен номер в системата: 2020-10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0010

  Началната дата: 02.06.2020 09:58

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Избор на доставчик  на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси 6 бр.обекти /точки/ на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”, за срок от 12 месеца. Идентификационен код на обектите на пазара – подробно описани в „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ” от  документацията за участие в процедурата. Прогнозното  количество ел.енергия за 12 месеца е определено на база годишно потребление на ел.енергия за преходните 12 месеца. Общо прогнозно количество - 1697250,91 кWh. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя. 

  Подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 08.07.2020 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите:  Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 09.07.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:28
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:29
 • Документация и приложения - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:29
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:29
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 30 Юли 2020 - 13:46
 • Протоколи
 • Проколи и доклад - Публикувано на: 01 Септември 2020 - 14:03
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Септември 2020 - 14:04
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Октомври 2020 - 10:38
 • Договор и приложения - Публикувано на: 29 Октомври 2020 - 10:38
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 30 Октомври 2020 - 11:56
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 03 Август 2021 - 15:00
 • Вътрешен номер в системата: 2020-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0009

  Началната дата: 27.05.2020 11:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


     Периодична доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД“  по 5 /пет/ обособени позиции“.  ОП № 1 „Превързочни материали“, ОП № 2 „Компреси „ ОП №3 „Стерилни превръзки“, ОП № 4 „Стерилни превръзки с водорасли“ и ОП № 5 "Ортопедична вата".  Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция.  Срок за изпълнение на обществената поръчка –24  месеца, считано от датата на сключване на договора /но не по-рано от 01.12.2020 г./, чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 07.07.2020 г.

  Дата на отваряне на офертите – 08.07.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:08
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:08
 • Документация и приложения - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:09
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:10
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 21 Август 2020 - 13:35
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:20
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:20
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Октомври 2020 - 13:24
 • Договор-МТИ ООД - Публикувано на: 19 Октомври 2020 - 13:25
 • Договор-Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 19 Октомври 2020 - 13:25
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 21 Октомври 2020 - 10:11
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 05 Октомври 2020 - 11:24
 • Обявление за невъзложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 06 Октомври 2020 - 10:04
 • Обявление за приключил договор-МТИ ООД - Публикувано на: 06 Февруари 2023 - 12:11
 • Обявление за приключил договор-Софарма трейдинг АД - Публикувано на: 06 Февруари 2023 - 12:11
 • Вътрешен номер в системата: 2020-08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0008

  Началната дата: 21.04.2020 15:48

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Осъществяване на охранителната дейност на територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, с адрес: гр. Сливен,  бул. “Христо Ботев” № 1, съобразно изискванията на Закона за частната охранителна дейност, с квалифицирани служители и надеждно техническо оборудване, като осигурява професионализъм, бдителност, конфиденциалност и култура на обслужване.

  Срок за подаване на оферти : до 16:00 часа на 01.06.2020 г. на адрес: „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД”  гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1.

  Отваряне на офертите :02.06.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, на адрес гр.Сливен, бул. ”Христо Ботев” № 1

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:32
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:32
 • Документация и приложения - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:32
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:33
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 12:05
 • Разяснения-2 - Публикувано на: 08 Май 2020 - 13:45
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 26 Юни 2020 - 11:15
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 27 Юли 2020 - 10:34
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Юли 2020 - 10:34
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Септември 2020 - 11:05
 • Договор - Публикувано на: 10 Септември 2020 - 11:05
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 11 Септември 2020 - 10:45
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 29 Ноември 2022 - 15:10
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 01 Февруари 2021 - 10:09
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 01 Февруари 2021 - 10:09
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 24 Март 2022 - 11:08
 • Допълнително споразумение-2 - Публикувано на: 24 Март 2022 - 11:09
 • Обявление за изменение на договор-ЕВ - Публикувано на: 25 Март 2022 - 10:45
 • Обявление за изменение на договор-3 - Публикувано на: 28 Април 2022 - 12:11
 • Допълнително споразумение-3 - Публикувано на: 28 Април 2022 - 12:11
 • Обявление за изменение на договор-3-ЕВ - Публикувано на: 29 Април 2022 - 10:23
 • Вътрешен номер в системата: 2020-07

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0007

  Началната дата: 07.04.2020 08:06

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодична доставка на медицински изделия и консумативи по 36 /тридесет и шест/ обособени позиции за 24 /двадесет и четири/ месеца, за нуждите на отделенията в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД”.Срок за изпълнение на обществената поръчка – 24  /двадесет и четири / месеца, но не по-рано от 20.08.2020 г., чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество. 

  Обща прогнозна стойност на обществената поръчка :  659 281,67 лв. без ДДС.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 13.05.2020 г. 

  Опаковките ще бъдат отворени на  датата  14.05.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ : На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП се променят /удължават/ следните срокове :

  1. Срок за получаване на оферти до 16: 00 ч. на 27.05.2020 г. 
  2. Отваряне на оферти : 10:00 ч. на 28.05.2020 г.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:26
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:26
 • Документация и приложения - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:27
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:27
 • Методика за оценка - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:32
 • Обявление за изменения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 10:34
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 14 Юли 2020 - 13:44
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 14 Април 2020 - 13:41
 • Разяснения 1 - Публикувано на: 11 Май 2020 - 10:45
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 07 Август 2020 - 13:18
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 07 Август 2020 - 13:19
 • Решение за избор на изпълнители-2 - Публикувано на: 31 Август 2020 - 14:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:45
 • Договор Агарта - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:46
 • Договор Б. Браун - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:46
 • Договор Бикомед - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:47
 • Договор Истлинк - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:47
 • Договор Ка-М Медикъл - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:48
 • Договор Медисофтис - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:48
 • Договор Медитех - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:48
 • Договор Медитрейд - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:49
 • Договор МТИ - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:49
 • Договор Рей Медикъл - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:49
 • Договор РСР - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:50
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:50
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 30 Септември 2020 - 10:10
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 10 Май 2021 - 12:19
 • Анекс Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 10 Май 2021 - 12:21
 • Обявление за изменение на договор 1 - Публикувано на: 28 Юни 2021 - 15:23
 • Анекс Софарма Трейдинг АД 1 - Публикувано на: 28 Юни 2021 - 15:24
 • Обявление за изменение ЕВ - Публикувано на: 30 Юни 2021 - 09:58
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка-1 - Публикувано на: 03 Септември 2020 - 10:42
 • Обявление за невъзложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 04 Септември 2020 - 10:19
 • Обявление за невъзложена поръчка-2 - Публикувано на: 14 Септември 2020 - 10:41
 • Обявление за невъзложена поръчка-2-EВ - Публикувано на: 16 Септември 2020 - 12:08
 • Обявление за приключил договор Агарта - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:00
 • Обявление за приключил договор Б.Браун - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:00
 • Обявление за приключил договор Бикомед - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:01
 • Обявление за приключил договор Истлинк - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:01
 • Обявление за приключил договор Ка-М Медикъл - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:02
 • Обявление за приключил договор Медисофтис - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:03
 • Обявление за приключил договор Медитех - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:03
 • Обявление за приключил договор Медитрейд - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:04
 • Обявление за приключил договор МТИ - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:05
 • Обявление за приключил договор Рей Медикал - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:05
 • Обявление за приключил договор РСР - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:06
 • Вътрешен номер в системата: 2020-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0006

  Началната дата: 16.03.2020 14:54

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 /тридесет и осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД”. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция.  

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 24.06.2020 г.

   Дата, час и място на отваряне на офертите: – 25.06.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ : На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП се променят /удължават/ следните срокове :

  1. Срок за получаване на оферти до 16: 00 ч. на 28.07.2020 г. 
  2. Отваряне на оферти : 10:00 ч. на 29.07.2020 г.

   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Март 2020 - 11:14
 • Обявление РОП - Публикувано на: 18 Март 2020 - 11:14
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:13
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:13
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:14
 • Обявление за изменения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 10:32
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 29 Май 2020 - 15:54
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 27 Август 2020 - 14:40
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 31 Юли 2020 - 13:24
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:47
 • Решение за избор на изпълнител-2 - Публикувано на: 01 Октомври 2020 - 11:58
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:25
 • Договор Марвена Диагностика ЕООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:26
 • Договор Топ Диагностика ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:27
 • Договор Диахем ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:27
 • Договор Медицинска Техника Инженеринг ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:28
 • Договор АПР ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:29
 • Договор Ридаком ЕООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:29
 • Договор Перфект Медика ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:30
 • Договор Диасистемс ЕООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:31
 • Договор Медиклим ЕООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:32
 • Договор БГ Мед ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:32
 • Договор Лаб Диагностика ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:33
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 10 Ноември 2020 - 11:26
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 05 Октомври 2020 - 08:26
 • Обявление за невъзложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 06 Октомври 2020 - 10:02
 • Обявление за приключил договор - ОП №3 - Публикувано на: 18 Декември 2020 - 12:24
 • Обявление за изпълнен договор Диасистемс - Публикувано на: 12 Декември 2022 - 12:32
 • Обявление за изпълнен договор АПР - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 10:56
 • Обявление за изпълнен договор БГ Мед - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 10:57
 • Обявление за изпълнен договор Диахем - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 10:58
 • Обявление за изпълнен договор Лаб Диагностика - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 10:59
 • Обявление за изпълнен договор Марвена Диагностика - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 11:00
 • Обявление за изпълнен договор Медиклим - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 11:01
 • Обявление за изпълнен договор МТИ - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 11:02
 • Обявление за изпълнен договор Ридаком - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 11:02
 • Обявление за изпълнен договор Топ Диагностика - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 11:03
 • Обявление за изпълнен договор Перфект Медика - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 11:04
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Обявление за изменение на договор-Диахем ООД - Публикувано на: 28 Март 2022 - 10:18
 • Анекс №1- Диахем ООД - Публикувано на: 28 Март 2022 - 10:19
 • Обявление за изменение на договор-Лабдиагностика ЕООД - Публикувано на: 03 Май 2022 - 08:17
 • Анекс №1 - Лабдиагностика ЕООД - Публикувано на: 03 Май 2022 - 08:18
 • ЕВ-Обявление за изменение на договор-Лабдиагностика ЕООД - Публикувано на: 03 Май 2022 - 10:02
 • Обявление за изменение на договор - Ридаком ЕООД - Публикувано на: 04 Август 2022 - 11:26
 • Анекс №1 Ридаком - Публикувано на: 04 Август 2022 - 11:26
 • ЕВ-Обявление за изменение на договор - Ридаком ЕООД - Публикувано на: 05 Август 2022 - 11:13
 • Вътрешен номер в системата: 2020-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0005

  Началната дата: 06.03.2020 11:55

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Приготвяне и доставка на  храна за пациентите на  МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД по предварителна заявка от менюта на Възложителя”, подробно описана в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Настоящата обществена поръчка включва: 1. ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация  №1 – Диети № 1,4,1А,5,7,10,9,11,Белтъчна,1/9 и 15;  2. ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация  №2 – Диети № от 1-3 год., от 3-7 год., 4А, 4Д, 5А, 6, от 6-12 мес., Бяла, Течно-млечна, течно-млечна -9, Ентероколитна /бебе/;  3. ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация №3- Диета Хемодиализа;  4. ЧЕТВЪРТА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация  №4- Диета Антикетогенна и ДОБАВКА КИСЕЛО МЛЯКО

  Изпълнението на поръчката включва – закуска, обяд и вечеря, като крайните часове за доставянето им са: закуска – 06.30 ч.;  

  обяд – 11.30 ч.; вечеря – 17.00 ч.Общо хранодни на пациенти – около  112 004 бр. за една година .

  Срок на изпълнение на договора - 12 /дванадесет/ месеца.

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година е 296 614,16 лв.  /двеста деветдесет и шест хиляди шестстотин и четиринадесет лева и 16 стотинки/ без включен ДДС.

  Срок за получаване на оферти - до 16:00 часа на 28.04.2020 г.

  Отваряне на офертите - на 29.04.2020 г. в 10:00 часа в в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ : На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП се променят /удължават/ следните срокове :

  1. Срок за получаване на оферти до 16: 00 ч. на 02.06.2020 г. 
  2. Отваряне на оферти : 10:00 ч. на 03.06.2020 г.
  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 09 Март 2020 - 11:59
 • Обявление РОП - Публикувано на: 09 Март 2020 - 12:00
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:24
 • Документация и приложения - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:25
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:28
 • Техническа спецификация - ДИЕТИ - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:28
 • Решение за одобряване на Обявление за изменение - Публикувано на: 27 Април 2020 - 11:05
 • Обявление за изменение-ЕВ - Публикувано на: 29 Април 2020 - 11:50
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 13:31
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 30 Юни 2020 - 11:44
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Юни 2020 - 11:45
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 07 Август 2020 - 14:15
 • Договор и приложения - Публикувано на: 07 Август 2020 - 14:15
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 03 Август 2021 - 15:00
 • Вътрешен номер в системата: 2020-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0004

  Началната дата: 24.02.2020 10:40

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  „Извършване на строително-монтажни работи на част от сградния фонд на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД по 2 /две/ обособени позиции:Обособена позиция 1 „Изграждане на помещение за кислород и разширение на ел.захранване за кислороден генератор”,Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”, подробно описани в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.        

   Място на изпълнение на поръчката: За Обособена позиция 1 - „Английски двор” на  „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, ул. „Христо Ботев” № 1. За Обособена позиция 2 Микробиологична лаборатория, находяща се в сградата на “ДКЦ 1-Сливен” ЕООД гр. Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул.”Христо Ботев” №2А.   

  Прогнозната  стойност за цялата обществена поръчка е 33 650,00 лв. (тридесет и три хиляди шестстотин и петдесет лева) без вкл. ДДС, по обособени позиции, както следва : Обособена позиция №1 „Изграждане на помещение за кислород и разширение на ел.захранване за кислороден генератор” – 8 650,00 лв. (осем хиляди шестстотин и петдесет лева) без вкл. ДДС. Обособена позиция №2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория” – 25 000,00 лв. (двадесет и пет хиляди лева) без вкл. ДДС.

  Срок за подаване на офертите - до 16:00 часа на 20.03.2020 г.  в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611 726

  Отваряне на офертите - на 23.03.2020 г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 10:41
 • Обявление РОП - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 10:41
 • Документация и приложения - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 10:42
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 10:42
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 27 Февруари 2020 - 12:14
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение на обявление - Публикувано на: 26 Февруари 2020 - 10:32
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 31 Март 2020 - 11:32
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 10 Април 2020 - 14:10
 • Протокол №2 - Публикувано на: 10 Април 2020 - 14:11
 • Протокол по чл.181 от ЗОП - Публикувано на: 10 Април 2020 - 14:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 10 Април 2020 - 14:13
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 13:39
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 14:19
 • Договор - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 14:20
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 24 Юни 2020 - 09:25
 • Обявления за приключил договор-Инфрастрой-Инженеринг ООД - Публикувано на: 12 Октомври 2020 - 10:39
 • Вътрешен номер в системата: 2020-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0003

  Началната дата: 17.02.2020 13:38

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа, чрез периодично повтарящи се доставки за срок от 24 месеца, разделена в 22 обособени позиции. За ОП от № 13 до № 22 вкл. е задължително условието за комплектност на предложението по обособената позиция. 

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.03.2020 г. в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611701.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: 24.03.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:33
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:33
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:33
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:34
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:11
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 19 Май 2020 - 12:38
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 19 Май 2020 - 12:37
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:20
 • Договор Медекс ООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:21
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:22
 • Договор Фьоникс Фарма ЕООД -2 бр. - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:22
 • Договор Фрезениус Медикал Кеър Б-я ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:23
 • Договор Дъчмед Интернешанъл ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:24
 • Договор Марвена Диагностика ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:25
 • Договор Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:25
 • Договор Булмар МЛ ООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:26
 • Договор Хелмед България ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:26
 • Обявление за изменение на договор-Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 10:58
 • Анекс-Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 10:59
 • Обявление за изменение на договор-ЕВ - Публикувано на: 28 Януари 2022 - 10:46
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 09:58
 • Обявление за прикл.договор Хелмед България ЕООД - Публикувано на: 14 Юли 2022 - 12:16
 • Обявление за прикл.договор-Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 14 Юли 2022 - 12:18
 • Обявление за прикл.договор-Булмар МЛ ООД - Публикувано на: 10 Август 2022 - 12:17
 • Обявление за прикл.договор-Марвена Диагностика ЕООД - Публикувано на: 10 Август 2022 - 12:18
 • Обявление за прикл.договор-Фрезениус Медикал Кеър Б-я ЕООД - Публикувано на: 09 Септември 2022 - 11:54
 • Обявление за прикл.договор Медекс ООД - Публикувано на: 05 Октомври 2022 - 14:22
 • Обявление за прикл.договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 05 Октомври 2022 - 14:23
 • Обявление за прикл.договор Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 05 Октомври 2022 - 14:30
 • Обявление за прикл.договор Дъчмед Интернешанъл ЕООД - Публикувано на: 05 Октомври 2022 - 14:31
 • Обявление за прикл.договор Фьоникс Фарма ЕООД-лек.продукти - Публикувано на: 05 Октомври 2022 - 14:31
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Обявление за изменение-2 на договор-Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 03 Май 2022 - 08:29
 • Анекс №2-Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 03 Май 2022 - 08:30
 • ЕВ-Обявление за изменение-2 на договор-Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 03 Май 2022 - 10:05
 • Вътрешен номер в системата: 2020-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0002

  Началната дата: 21.01.2020 11:46

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Изх. № ОПД-07-320/23.01.2020 г.

                                                                        

  ДО

   „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ „ АД

  гр.София 1756,

  ул.”Лъчезар Станчев” №5

  Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12

  тел. 02/8133660, факс 02/8133666

  email: office@sopharmatrading.bg

                                                                       

  ДО

  „ФЬОНИКС ФАРМА ” ЕООД

  гр.София, 1700

  ул. „Околовръстен път” № 199а

  тел. 02/9658109; факс 02/9658828

  email : kr.nikolaev@phoenixpharma.bg

   

  ДО

  „ФАРКОЛ” АД

  гр.Бургас 8000

  ул. „Сан Стефано” № 28

  тел.   056/ 851721, факс :056/ 851722

  email : farkol@farkol.bg

   

  П О К А Н А

  за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

          На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-08-21/23.01.2020 г. на Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД"  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 05.02.2020 г от 10:00 часа в Заседателната зала в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

              Офертите следва да бъдат представени в деловодството на възложителя в запечатана непрозрачна опаковка с надпис на външната страна на подател, адрес за кореспонденция, телефони за връзка, наименованието на поръчката, обособените позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите.

  Офертите следва да бъдат подадени до 16:00 часа на 04.02.2020 г. в деловодството на лечебното заведение.

  МЯСТО И ДАТА НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО:

  Каним най- учтиво представляващия участника или упълномощен от него представител да участва в преговорите, които ще се състоят на 05.02.2020 г. от 10:00 часа.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:12
 • Покана и приложения - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:12
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:13
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:27
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 06 Февруари 2020 - 10:23
 • Вътрешен номер в системата: 2020-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0001

  Началната дата: 17.01.2020 11:46

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Извършване на СМР/СРР на съществуваща сграда на 1 /един/ етаж с предназначение за Здравно заведение. Дейностите обхващат: част Архитектурна, част ВиК, част електро, ремонт  покрив, ремонт на фасада, СМР отопление. Строителния обект представлява сграда с идентификатор 30990.502.59.3, със застроена площ 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/ и сграда с идентификатор 30990.502.59.4, със застроена площ 225 кв.м. /двеста двадесет и пет квадратни метра/ и таванско помещение с площ 75 кв.м /седемдесет и пет квадратни метра/ по КККР на землището на с. Злати войвода, общ. Сливен, СО „Сливенски минерални бани, собственост на Възложителя. Категория на сградата е ІІ-ра,  по смисъла на чл. 137, ал.1, т.2, буква "д" от ЗУТ и чл. 4, чл. 5, т. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

  Прогнозна стойност на поръчката - 150 000,00 лв. без вкл. ДДС

  Срок за получаване на оферти - до 16:00 часа на 13.02.2020 г. 

  Отваряне на оферти - в 10:00 часа на 14.02.2020 г. в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  СЪОБЩЕНИЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  В Приложение 2 – ЕЕДОП, публикувано в Профила на купувача на 17.01.2020 г. е допусната техническа грешка. Във връзка с това публикуваме коригиран ЕЕДОП.

  Всички участници в обществената поръчка следва да попълнят и представят коригирано Приложение 2 – ЕЕДОП.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 11:58
 • Обявление - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 11:58
 • Документация и приложения - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:09
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 11:59
 • еЕЕДОП-Коригиран - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 13:46
 • Съобщение за ЕЕДОП - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 13:47
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по документация - Публикувано на: 31 Януари 2020 - 15:38
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:41
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:44
 • Протокол 2 - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:44
 • Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:46
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Август 2020 - 15:19
 • Договор - Публикувано на: 04 Август 2020 - 15:20
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 23 Април 2021 - 13:39
 • Вътрешен номер в системата: 2019-14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0012

  Началната дата: 17.12.2019 08:38

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия, чрез периодично повтарящи се доставки“ за срок от 24 месеца, разделена в 9 /девет/ обособени позиции, както следва :

  Обособена позиция № 1 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 1“ с 57 номенклатурни единици.

  Обособена позиция № 2 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 2“ с 63 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 3 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 3“ с 69 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 4 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 4“ с 37 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 5 „Медицински изделия за отделение по лицево-челюстна хирургия“ с 21 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 6 „Медицински изделия за неврохирургична дейност“ с 26 номенклатурни единици.

  Обособена позиция № 7 „Медицински изделия за отделение по офталмология“ с 9 номенклатурни единици.

  Обособена позиция № 8 „Медицински изделия за отделение по ушно-носно-гърлени болести“ с 8 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 9 „Медицински изделия за отделение по хирургия“ с 18 номенклатурни единици

  Офертите се представят в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611726.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 30.01.2020 г. 

  Дата, час и място на отваряне на офертите:  31.01.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:40
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:40
 • Документация и приложения - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:40
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:41
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:38
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ № 1 - Публикувано на: 05 Февруари 2020 - 13:30
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 07 Април 2020 - 12:38
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Април 2020 - 12:38
 • Решение за избор на изпълнител-изменение - Публикувано на: 05 Май 2020 - 14:14
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 19 Юни 2020 - 12:33
 • Договори - Публикувано на: 19 Юни 2020 - 12:33
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за нeвъзложена поръчка - Публикувано на: 04 Май 2020 - 11:50
 • Обявление за нeвъзложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 05 Май 2020 - 10:37
 • Обявление за приключил договор Айф Фарма - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:52
 • Обявление за приключил договор Елпак Лизинг - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:53
 • Обявление за приключил договор Електро Мед - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:54
 • Обявление за приключил договор Истлинк България - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:54
 • Обявление за приключил договор Ка-М Медикал - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:55
 • Обявление за приключил договор Кардио Медикъл - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:55
 • Обявление за приключил договор Контакт Медикал - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:56
 • Обявление за приключил договор Рей Медикъл - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:57
 • Обявление за приключил договор Титаника - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:57
 • Обявление за приключил договор Юнивърсити - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:58
 • Вътрешен номер в системата: 2019-16

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0011

  Началната дата: 18.12.2019 15:29

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка за срок не по-малко от 24 месеца на фабрично нова  стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиологична диагностика. Минималните задължителни работни характеристики и функционални изисквания, на които предлаганата апаратура трябва да отговаря са подробно описани в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документацията.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 24.01.2020 г.

   Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  27.01.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

   
   
  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Документация и приложения - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 28 Януари 2020 - 11:19
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:14
 • Протокол №2 - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:14
 • Доклад - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:14
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:15
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Февруари 2020 - 12:38
 • Договор - Публикувано на: 28 Февруари 2020 - 12:38
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 02 Март 2020 - 10:34
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 10 Март 2020 - 12:14
 • Вътрешен номер в системата: 2019-15

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0010

  Началната дата: 18.12.2019 10:52

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Поръчката обхваща надграждане на съществуваща система за производство на медицински кислород – доставка и монтаж на компресор за сгъстен въздух и присъединителен модул, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка за срок не по-малко от 24 месеца на цялата система за производство на медицински кислород. Надграждането включва компресор за сгъстен въздух -1 бр. и присъединителен модул – 1 бр. Минималните задължителни работни характеристики и функционални изисквания, на които предлаганите апарати трябва да отговарят са подробно описани в ГЛАВА II - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на документацията.
  Срок за получаване на оферти - до 16:00 часа на 20.01.2020 г.
  Отваряне на оферти - 10:00 часа на 21.01.2020 г. в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
   
  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:54
 • Обявление - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:56
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:57
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:57
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 22 Януари 2020 - 08:13
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:54
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:55
 • Окончателен протокол - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:55
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:56
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Март 2020 - 10:31
 • Договор - Публикувано на: 09 Март 2020 - 10:32
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 12 Октомври 2020 - 10:39
 • Вътрешен номер в системата: 2019-10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0009

  Началната дата: 19.09.2019 10:18

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Периодично повтарящи се доставки на  концентрати за хемодиализен  разтвор  за  нуждите на "Отделение по хемодиализа" към  МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД”. Поръчката е разделена на 3 /три /обособени позиции  и включва доставка на пет вида кисели концентрирани разтвори, основен бикарбонатен разтвор и таблетирана сол за регенерация, разделени както следва: Обособена позиция № 1 „Кисели концентрирани разтвори за бикарбонатна хемодиализа“, Обособена позиция № 2 „Основен бикарбонатен концентрат за хемодиализа“, Обособена позиция № 3 „Таблетирана сол за регенерация“, подробно описани в техническата спецификация.

  Срок за изпълнение на обществената поръчка –24  /двадесет и четири / месеца.

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за 24 /двадесет и четири/ месеца - 263220,00 лв.  без включен ДДС.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 29.10.2019 г. -  деловодство на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611726.

  Дата, час и място на отваряне на офертите:  – 30.10.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:29
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:29
 • Документация и приложения - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:29
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 08 Ноември 2019 - 09:39
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:55
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:56
 • Доклад - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:56
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:57
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-РОП - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:54
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 09:33
 • Договор и приложения - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 11:00
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 24 Февруари 2022 - 15:26
 • Вътрешен номер в системата: 2019-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0008

  Началната дата: 04.09.2019 11:45

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр.Сливен, в сградите на лечебното заведение, намиращи се на територията на гр. Сливен. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора. . Прогнозно потребление  за 36 месеца - 110100 куб.м.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 10:39
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 04 Септември 2019 - 12:44
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 10:38
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 11:29
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 14 Ноември 2022 - 15:31
 • Вътрешен номер в системата: 2019-08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0007

  Началната дата: 22.07.2019 15:25

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД”

  Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции :

        Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва  404 номенклатурни единици.

        Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека“, която включва  257 номенклатурни единици.

  Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка е 2 473860,86 лв.  без включен ДДС.

  Подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 29.08.2019 г. на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611 726.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на 30.08.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 25 Юли 2019 - 11:15
 • Обявление РОП - Публикувано на: 25 Юли 2019 - 11:15
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 25 Юли 2019 - 11:15
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 25 Юли 2019 - 11:16
 • Документация и приложения - Публикувано на: 25 Юли 2019 - 11:16
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 13 Септември 2019 - 12:43
 • Съобщение за провеждане на жребий - Публикувано на: 24 Октомври 2019 - 11:00
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 03 Септември 2019 - 12:06
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 04 Ноември 2019 - 14:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 04 Ноември 2019 - 14:48
 • Решение за избор на изпълнители-2 - Публикувано на: 12 Ноември 2019 - 12:18
 • Решение за избор на изпълнители-3 - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 08:48
 • Решение за избор на изпълнители-4 - Публикувано на: 20 Ноември 2019 - 13:50
 • Решение за избор на изпълнители-5 - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:49
 • Решение за избор на изпълнители-6 - Публикувано на: 27 Ноември 2019 - 13:49
 • Решение за избор на изпълнители-7 - Публикувано на: 04 Декември 2019 - 14:21
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за Възложена поръчка - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:28
 • Договор Медофарма ЕООД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:42
 • Договор Медекс ООД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:42
 • Договор Фаркол АД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:43
 • Договор Б.Браун Медикал ЕООД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:44
 • Договор Дансон-БГ ООД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:44
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:45
 • Договор Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:45
 • Договор ПроФармация ЕООД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:46
 • Договор Търговска лига-ГАЦ АД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:46
 • Договор Ей Енд Ди Фарма България ЕАД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:47
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка-1 - Публикувано на: 21 Ноември 2019 - 10:01
 • Обявление за невъзложена поръчка-2 - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 11:02
 • Обявление за невъзложена поръчка-3 - Публикувано на: 09 Декември 2019 - 10:25
 • Обявление за невъзложена поръчка-4-РОП - Публикувано на: 16 Декември 2019 - 10:30
 • Обявление за невъзложена поръчка-4-ЕВ - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:40
 • Обявление за невъзложена поръчка-5-РОП - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 11:17
 • Обявление за невъзложена поръчка-5-ЕВ - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 09:36
 • Обявление за приключил договор Б.Браун - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:22
 • Обявление за приключил договор Дансон - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:23
 • Обявление за приключил договор МагнаФарм - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:23
 • Обявление за приключил договор Медофарма - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:24
 • Обявление за приключил договор Медекс - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:24
 • Обявление за приключил договор Про Фармация - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:24
 • Обявление за приключил договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:25
 • Обявление за приключил договор Търговска лига - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:25
 • Обявление за приключил договор Фаркол - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:26
 • Обявление за приключил договор Фьоникс - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:26
 • Вътрешен номер в системата: 2019-07

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0006

  Началната дата: 10.07.2019 08:52

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен

  Избор на доставчик  на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси 6 бр.обекти /точки/ на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”, за срок от 12 месеца. Идентификационен код на обектите на пазара – подробно описани в „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ” от  документацията за участие в процедурата. Прогнозното  количество ел.енергия за 12 месеца е определено на база годишно потребление на ел.енергия за преходните 12 месеца. Общо прогнозно количество -  1758920,95 кWh. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя.  

  Подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.08.2019 г. 

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на 26.08.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 12 Юли 2019 - 11:02
 • Обявление РОП - Публикувано на: 12 Юли 2019 - 11:02
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 15 Юли 2019 - 11:35
 • Документация и приложения - Публикувано на: 15 Юли 2019 - 11:36
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 15 Юли 2019 - 13:35
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 28 Август 2019 - 12:29
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:45
 • Протокол №2 - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:45
 • Доклад - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:46
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Октомври 2019 - 10:17
 • Договор - Публикувано на: 16 Октомври 2019 - 10:17
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 27 Ноември 2020 - 14:38
 • Вътрешен номер в системата: 2019-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0005

  Началната дата: 13.05.2019 13:21

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Обществената поръчка включва предоставяне на периодично повтарящи се услуги за  приемане, транспортиране, обезвреждане и депониране на опасни болнични отпадъци, генерирани от дейността на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, определени в зависимост от кодовете на опасните болнични отпадъци и изискванията за третирането им.

  Общото прогнозно количество на опасните болнични отпадъци за срока на изпълнение на поръчката за 24 месеца е 68 000,00 кг. Прогнозна стойност на обществената поръчка за 24 месеца  е 157 000,00 лв. без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 04.06.2019 г. 

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 05.06.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:54
 • Обявление РОП - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:54
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:55
 • Документация и приложения - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:56
 • Решение за изменение на обявление - Публикувано на: 14 Май 2019 - 14:15
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 12:00
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:32
 • Протоколи - Публикувано на: 04 Юли 2019 - 08:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 04 Юли 2019 - 08:22
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Ноември 2019 - 10:39
 • Договор - Публикувано на: 21 Ноември 2019 - 10:40
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 10 Ноември 2021 - 13:07
 • Анекс - Публикувано на: 10 Ноември 2021 - 13:08
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 29 Март 2022 - 09:59
 • Вътрешен номер в системата: 2019-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0004

  Началната дата: 01.04.2019 08:38

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Приготвяне и доставка на храна за пациентите  на МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен  АД, по предварителна заявка от менютата на Възложителя. Услугата включва закуска, обяд и вечеря по три групи диети и се извършва целогодишно, включително в празничните и почивните дни. 
  Общо хранодни на пациенти – около  114014 бр. за една година , от които:
  ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ – Диети №№ 1,4,1А,5,7,10,9,11,Белтъчна,1/9 и 15 – 86948 бр. хранодни за една година;
  ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ, – Диети №№ от 1-3 год., от 3-7 год., 4А, 4Д, 5А, 6, от 6-12 мес., Бяла, Течно-млечна, течно-млечна -9, Ентероколитна /бебе/; –  13934  бр. хранодни за една година;
  ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ – Диета Хемодиализа, Антикетогенна И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА -13132  бр. хранодни за една година.
   Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 300616,00 лв. 

   Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 13.05.2019 г. 

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 14.05.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 01 Април 2019 - 11:45
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 03 Април 2019 - 10:58
 • Документация и приложения - Публикувано на: 03 Април 2019 - 10:58
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 03 Април 2019 - 10:59
 • Техническа спецификация-ДИЕТИ - Публикувано на: 03 Април 2019 - 11:00
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 27 Май 2019 - 14:29
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 09:19
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 09:20
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:14
 • Договор - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:14
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2019 - 12:16
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 24 Септември 2020 - 11:23
 • Вътрешен номер в системата: 2019-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0003

  Началната дата: 15.03.2019 10:10

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД по 24 обособени позиции“

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за 24 /двадесет и четири/ месеца е 390 167,00 лв. без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 02.05.2019 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 03.05.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” Ад на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 15 Март 2019 - 11:09
 • Обявление РОП - Публикувано на: 18 Март 2019 - 11:28
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Март 2019 - 10:03
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Март 2019 - 10:03
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Март 2019 - 10:04
 • Обявление за изменения - Публикувано на: 01 Април 2019 - 10:05
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 14 Май 2019 - 14:06
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 07 Май 2019 - 12:19
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 09:41
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 09:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 13:31
 • Договори - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 13:31
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2019 - 12:17
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка-ОП12 - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 10:23
 • Обявление за приключил договор МТИ - Публикувано на: 06 Август 2021 - 15:12
 • Обявление за приключил договор Титаника - Публикувано на: 06 Август 2021 - 15:12
 • Обявление за приключил договор Фаркол - Публикувано на: 06 Август 2021 - 15:13
 • Обявление за приключил договор Юнивърсити - Публикувано на: 06 Август 2021 - 15:14
 • Вътрешен номер в системата: 2019-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0002

  Началната дата: 08.03.2019 11:05

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодична доставка на лекарствени продукти в 12 обособени позиции и медицински изделия в 9 обособени позиции, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Отделение по хемодиализа”  

  Обща прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 579918,17 лв.  

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 15.04.2019 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  16.04.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 08 Март 2019 - 11:07
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:36
 • Документация и приложения - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:36
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:37
 • Съобщение за провеждане на жребий - Публикувано на: 15 Май 2019 - 10:07
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 27 Март 2019 - 11:25
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 07 Май 2019 - 13:31
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 22 Април 2019 - 12:59
 • Протокли и Доклад - Публикувано на: 31 Май 2019 - 13:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 31 Май 2019 - 13:58
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:38
 • Договори - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:09
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2019 - 12:18
 • Приключване и прекратяване
 • Обявления за приключили договори - Публикувано на: 30 Септември 2020 - 13:30
 • Вътрешен номер в системата: 2019-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0001

  Началната дата: 29.01.2019 09:46

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Доставка на медицинска апаратура  по две обособени позиции : Обособена позиция №1 „Комплект от мобилен апарат за инхалационна наркоза, монитор и газов анализатор“, Обособена позиция №2 „Респиратор“

  1. Предлаганата медицинска апаратура трябва да бъде нова, неупотребявана и нерeциклирана.

  2. Участникът следва да предложи гаранционен срок, които не може да бъде по-малък от 24 /двадесет и четири/ месеца от въвеждане в експлоатация на апаратите.

   Прогнозната  стойност : 

  Обособена позиция №1 „Комплект от мобилен апарат за инхалационна наркоза, монитор и газов анализатор“ – 50 000 лв. (петдесет хилади лева) без вкл. ДДС.

  Обособена позиция №2 „Респиратор“ – 41 666,67 лв. (четирдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без вкл. ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 20.02.2019 г. Офертите се представят в деловодството на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044 611 726.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 21.02.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 12:36
 • Обявление РОП - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 12:37
 • Документация и приложения - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 12:37
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 12:37
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 14:22
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 01 Март 2019 - 08:57
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Март 2019 - 08:56
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Април 2019 - 12:18
 • Договор ОП 1 - Публикувано на: 08 Април 2019 - 12:18
 • Договор ОП 2 - Публикувано на: 08 Април 2019 - 12:19
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор ОП1 - Публикувано на: 23 Май 2019 - 10:50
 • Обявление за приключил договор ОП2 - Публикувано на: 23 Май 2019 - 10:50
 • Вътрешен номер в системата: 2018-08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-08

  Началната дата: 24.08.2018 11:45

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодични доставки на превързочни материали, обособени в следните обособени позиции:

  Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

  Обособена позиция № 2  ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

  Обособена позиция № 3  "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

   Обособена позиция № 4  "Доставка на стерилни превръзки с водорасли за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за две години  е 136 720,00  лв.  /Сто тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 03.10.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението - 04.10.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Август 2018 - 11:45
 • Обявление РОП - Публикувано на: 27 Август 2018 - 15:47
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:32
 • Документация и приложения - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:32
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:33
 • Методика за определяне на комплексна оценка - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:33
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 19 Септември 2018 - 10:35
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 16 Октомври 2018 - 11:50
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 04.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:04
 • Протокол № 2 от 19.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:04
 • Доклад № 1 от 22.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:05
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:05
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:17
 • Договор- МТИ ООД - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:18
 • Договор-Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:19
 • Приключване и прекратяване
 • Обявления за приключил договор-МТИ ООД - Публикувано на: 03 Февруари 2021 - 11:21
 • Обявления за приключил договор-Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 03 Февруари 2021 - 11:22
 • Вътрешен номер в системата: 2018-15

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0013

  Началната дата: 17.12.2018 15:17

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в  МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен" АД Сливен” както следва:

  - Предоставяне на ваучери за храна за персонала по Наредба № 11/21.12.2005г на МТСП и МЗ;

  - Предоставяне ваучери за персонала на основание чл.209 от ЗКПО.      

  Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е  360 714.00 лв.  /триста и шестдесет хиляди седемстотин и четиринадесет лева/ без включен ДДС.

  Срок за изпълнение на поръчката: 24 /двадесет и четири/ месеца.

  Подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.01.2019 г. в деловодството на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044 611 726.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 24.01.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 15:18
 • Обявление РОП - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 15:18
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 10:34
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 10:34
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 10:37
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 11 Февруари 2019 - 13:31
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 08:49
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 08:48
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Март 2019 - 10:18
 • Договор - Публикувано на: 21 Март 2019 - 10:18
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 12 Април 2021 - 15:18
 • Протокол за грешка/несъответствие
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 31 Януари 2019 - 15:49
 • Вътрешен номер в системата: 2018-14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0012

  Началната дата: 06.12.2018 10:13

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

   

  „Софарма Трейдинг” АД гр. София

  „Фаркол” АД  гр. Бургас

  „Фьоникс Фарма” ЕООД  гр. София

  „Медикс” ООД гр.София

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

              На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-08-502/06.12.2018 г. за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД “  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 20.12.2018 г от 10:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

              Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

             Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 10:27
 • Покана - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 10:28
 • Приложения/образци/ към покана - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 10:30
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 10:32
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 22 Декември 2018 - 10:53
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 20 Декември 2018 - 10:42
 • Вътрешен номер в системата: 2018-12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0011

  Началната дата: 06.11.2018 11:46

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Поръчката обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка за срок не по-малко от 24 месеца на фабрично нови  7 /седем/ броя апарати за хемодализно лечение .

  Прогнозната  стойност за цялата обществена поръчка е 125 000,00 лв. (сто двадесет и пет хиляди лева ) без вкл. ДДС.

  Договорът с избраният за Изпълнител участник се сключва под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП-с отложено изпълнение. 

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 28.11.2018 г.

   Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 29.11.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 11:47
 • Обявление РОП - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 11:48
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 11:48
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 11:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 10 Декември 2018 - 10:09
 • Протоколи
 • Протокол № 2 от 10.12.2018 г. - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 09:07
 • Протокол № 3 от 14.12.2018 г. - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 09:08
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 09:08
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Февруари 2019 - 12:07
 • Договор - Публикувано на: 06 Февруари 2019 - 12:08
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 12:32
 • Протокол за грешка/несъответствие
 • ПРОТОКОЛ № 1 - Публикувано на: 29 Ноември 2018 - 14:39
 • Вътрешен номер в системата: 2018-10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0010

  Началната дата: 17.09.2018 14:07

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Настоящата обществена поръчка включва: Изпиране, което да отстранява трайно фиксирани замърсявания, химиотермодезинфекция, изсушаване, изглаждане, сортиране, опаковане и транспорт на болнично бельо за нуждите на  МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен" АД Сливен от следните видове:

  1. Постелъчно бельо за пациенти, нощници и пижами;
  2. Ежедневно работно облекло на персонала;
  3. Одеала и олекотени завивки;
  4. Пердета;
  5. Хавлии;
  6. Извършване на услуга изкърпване.

   Прогнозната стойност на поръчката  за две години е 250 000 лв.  /двеста и петдесет хиляди лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 22.10.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 23.10.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 14:07
 • Обявление РОП - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 14:08
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:33
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:33
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:33
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 09:03
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 23.10.2018 г. - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:00
 • Протокол № 2 от 02.11.2018 г. - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:01
 • Доклад № 1 от 05.11.2018 г. - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:02
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 11:10
 • Договор - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 11:10
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 26 Февруари 2021 - 12:58
 • Вътрешен номер в системата: 2018-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0009

  Началната дата: 31.08.2018 10:27

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката включва превоз на хемодиализно болните, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1   и обратно по график, съгласуван с Началника на „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен.

   Прогнозната стойност на поръчката  за две години е 300 000 лв.  /триста хиляди лева/ без включен ДДС.

  Срокът на изпълнение на поръчката е 24 /двадесет и четири/ месеца от подписването на договора.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 10.10.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 11.10.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:04
 • Обявление РОП - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:05
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:27
 • Документация и приложения - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:27
 • Технически спецификации - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:33
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 16 Октомври 2018 - 11:50
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 11.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:07
 • Протокол № 2 от 19.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:08
 • Доклад № 1 от 23.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:08
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:09
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 11:39
 • Договор - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 11:39
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2021 - 14:30
 • Вътрешен номер в системата: 2018-07

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0007

  Началната дата: 16.07.2018 11:48

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


         „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД”, подробно описани в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие в процедурата.       

         Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции :

        Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва  403 номенклатурни единици

        Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти, извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва  243 номенклатурни единици

       5. Общо количество и обем на поръчката:

       Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка е 2 083 733,21 лв.  /Два милиона осемдесет и три хиляди седемстотин тридесет и три лева двадесет и една стотинки/ без включен ДДС, както следва :

        Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „ – 1 724 181,63 лв.

        Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти, извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък – 359551,58 лв.

       Прогнозното количество на доставяните лекарствени продукти е изчерпателно посочено в ГЛАВА  II  -ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документацията за участие в процедурата.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 20.08.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 21.08.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 16 Юли 2018 - 11:49
 • Обявление РОП - Публикувано на: 16 Юли 2018 - 11:50
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 17 Юли 2018 - 10:52
 • Технически спецификации - Публикувано на: 17 Юли 2018 - 10:53
 • Документация и приложения към нея - Публикувано на: 17 Юли 2018 - 10:53
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 09:07
 • Покана жребий - Публикувано на: 04 Октомври 2018 - 11:25
 • Протоколи
 • Протокол №1 от 21.08.2018 г. - Публикувано на: 27 Август 2018 - 09:05
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 10:53
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 10:53
 • Решение за избор на изпълнители-2 - Публикувано на: 23 Октомври 2018 - 12:38
 • Решение за избор на изпълнители-3 - Публикувано на: 26 Октомври 2018 - 11:15
 • Решение за избор на изпълнители-4 - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 14:40
 • Решение за избор на изпълнители-5 - Публикувано на: 02 Ноември 2018 - 09:02
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 10:43
 • Договори - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 10:43
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка-1-РОП - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 13:45
 • Обявление за невъзложена поръчка-1-ЕВ - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 10:28
 • Обявление за невъзложена поръчка-2-ЕВ - Публикувано на: 14 Ноември 2018 - 10:24
 • Обявления за приключили договори - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 13:46
 • Вътрешен номер в системата: 2018-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0006

  Началната дата: 02.07.2018 10:41

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Медицински консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология  и Отделение по функционална диагностика при МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, предмет на настоящата поръчка са обособени в 33 обособени позиции.
   
   Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е  1 005 114,14 лв. 

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 06.08.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението - 07.08.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:42
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:42
 • Технически спецификации - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:42
 • Документация и приложения - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:43
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 18 Юли 2018 - 15:04
 • Разяснение 2 - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:15
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 24 Август 2018 - 10:36
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 07.08.2018 г. и приложения - Публикувано на: 20 Август 2018 - 10:01
 • Протокол № 2 от 24.08.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:05
 • Протокол № 3 от 29.08.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:05
 • Протокол № 4 от 11.09.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:06
 • Доклад № 1 от 12.09.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:07
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:07
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Октомври 2018 - 11:03
 • Договори - Публикувано на: 26 Октомври 2018 - 11:03
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:44
 • Обявление за приключил договор-Перфект Медика - Публикувано на: 23 Март 2020 - 10:35
 • Обявления за приключили договори - Публикувано на: 26 Януари 2021 - 15:40
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Анекс-Марвена Диагностика - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 13:17
 • Анекс-Перфект Медика - Публикувано на: 09 Март 2020 - 08:46
 • Вътрешен номер в системата: 2018-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0005

  Началната дата: 18.06.2018 15:48

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”.

    Прогнозната стойност без ДДС на настоящата обществена поръчка е  220 000 лв. без вкл. ДДС.

  Място на изпълнение на поръчката: Шест обекта, собственост на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, находящи се в гр. Сливен гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1 и Сливенски минерални бани.

  Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул."Христо Ботев" № 1 до 16:00 часа на 23.07.2018 г.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 24.07.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. ”Христо Ботев” № 1

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Юни 2018 - 15:49
 • Обявление РОП - Публикувано на: 18 Юни 2018 - 15:49
 • Технически спецификации - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 10:07
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 10:07
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 10:08
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 25 Юли 2018 - 14:20
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 24.07.2018 г. - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:10
 • Протокол № 2 от 01.08.2018 г. - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:11
 • Доклад № 1 от 03.08.2018 г. - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:12
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 14:02
 • Договор - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 14:02
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 22 Ноември 2019 - 11:37
 • Вътрешен номер в системата: 2018-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0004

  Началната дата: 04.05.2018 14:27

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на медицински консумативи. Поръчката е разделена на 34 броя самостоятелно обособени позиции. Обособените позиции съдържат номенклатури (редове), всяка от които е обозначена със собствен пореден номер в количествената спецификация, подробно описани в Раздел ІІ Технически спецификации към документацията за участие в процедурата. Участниците представят предложение за всички номенклатури (редове) на обособената позиция. 

  Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е 412 555,93 лв.  /четиристотин и дванадесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и деветдесет и три стотинки/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 08.06.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 12.06.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:38
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:38
 • Документация и приложения - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:38
 • Методика за оценка - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:39
 • Технически спецификации - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:39
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 14:23
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 12.06.2018 г. - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 10:17
 • Доклад и протоколи към него - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 09:34
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 09:35
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:03
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:03
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 08 Август 2018 - 12:04
 • Обявление за приключил договор - ОП№8 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 14:57
 • Обявления за приключили договори - Публикувано на: 26 Октомври 2020 - 15:42
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Допълн.споразумение-МТИ - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 12:58
 • Становище на АОП по предварителен контрол
 • Становище предварителен контрол чл.232 ЗОП - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:40
 • Становище предв.контрол-техн.спец-и и методика - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:41
 • Становище окончателен контрол чл.232 ЗОП - Публикувано на: 15 Май 2018 - 10:23
 • Вътрешен номер в системата: 2018-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0003

  Началната дата: 02.04.2018 14:47

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Приготвяне и доставка на  храна за пациентите на  „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” гр.Сливен  по предварителна заявка от менюта на Възложителя”, обособени в три групи диети. Конкретните менюта по групи и диети  са посочени в Приложения от папка „Диети”, неразделна част от документацията.

  Общо хранодни на пациенти – около  118 526 бр. за една година , от които: За ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ – 92 386 бр. хранодни за една година; за ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ –  12 695  бр. хранодни за една година; за ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА   -    13 445  бр. хранодни за една година.

  Услугата предмет на обществената поръчка се предоставя целогодишно, включително и в празничните и в почивните дни и включва – закуска, обяд и вечеря : закуска – 07.00 ч.;    обяд – 11.30 ч.;     вечеря – 17.00 ч.

  Доставката на храната се извършва с термосъдове, предоставени от Възложителя.

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца от подписването на договора.

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 316 878,00 лв.  без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 11.05.2018 г. в деловодството на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044 611 726.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 15.05.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

   

   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:51
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:51
 • Документация и приложения - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:51
 • Технически спецификации ДИЕТИ - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:52
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:53
 • Методика за определяне на комплексна оценка - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:53
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Май 2018 - 09:13
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 15.05.2018 г. - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:47
 • Протокол № 2 от 06.06.2018 г. - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:48
 • Доклад № 1 от 07.06.2018 г. - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:49
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Юли 2018 - 11:04
 • Договор - Публикувано на: 25 Юли 2018 - 11:05
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 05 Август 2019 - 09:59
 • Вътрешен номер в системата: 2018-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0002

  Началната дата: 29.03.2018 14:08

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката включва осъществяване на охранителната дейност на територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен”., бул. “Христо Ботев” № 1, както следва:

  1. Двадесет и четири часова, невъоръжена охрана с видеонаблюдение и пропускателен режим на централния вход на болницата /без почивен ден/ - минимален брой охранители – 2;

  2. Десетчасова невъоръжена охрана с пропускателен режим в периода от 07.00 ч. до 17.00 ч. на административния вход на болницата, без почивни и празнични дни -минимален брой охранители- 1;

  3. Невъоръжена охрана  с видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Детско отделение към лечебното заведение, от 07.00 часа до 19.00 часа, /без почивен ден/ - минимален брой охранители – 1.

  4. Двадесет и четири часова невъоръжена охрана с  пропускателен режим и извършване на периодичен обход на болничния парк, на южния портал на болницата /без почивен ден/ -минимален брой охранители – 1;

  Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 200 000 лв. /двеста хиляди лева/  без включен ДДС.
  Срок на договора – 2 /две/ години от датата на подписването му.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 09.05.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 10.05.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 29 Март 2018 - 14:09
 • Обявление РОП - Публикувано на: 29 Март 2018 - 14:09
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 29 Март 2018 - 15:42
 • Документация и приложения - Публикувано на: 29 Март 2018 - 15:52
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 29 Март 2018 - 15:52
 • Обявление за изменение - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:56
 • Документация - изменена - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:57
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 21 Май 2018 - 11:06
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 10.05.2018 г. - Публикувано на: 11 Май 2018 - 12:01
 • Протокол № 2 от 22.05.2018 г. - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:51
 • Протокол № 3 от 25.05.2018 г. - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:52
 • Доклад № 1 от 11.06.2018 г. - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:53
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:53
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 14:01
 • Договор - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 14:01
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 12 Октомври 2020 - 10:31
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 08:44
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 20 Февруари 2019 - 14:37
 • Обявление за изменение на договор-ЕВ - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 11:04
 • Вътрешен номер в системата: 2018-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0001

  Началната дата: 21.03.2018 10:35

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти, обособени в 12 позиции и медицински изделия / консумативи, обособени в 8 позиции, необходими за извършване на хемодиализно лечение.

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца от подписването на договора при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка на всяка отделна заявка е до 72 /седемдесет и два/ часа от получаване на заявка от Възложителя.

  Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка  е  566 782,24 лв.  /петстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и два  лева и двадесет и четири стотинки/  без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 26.04.2018 г.  Офертите се представят в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1,

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 27.04.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Документация и приложения - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Технически спецификации - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Съобщение за ЕЕДОП - Публикувано на: 27 Март 2018 - 12:04
 • ЕЕДОП - формат pdf - Публикувано на: 27 Март 2018 - 12:06
 • ЕЕДОП формат xml - Публикувано на: 27 Март 2018 - 12:06
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 15 Май 2018 - 11:32
 • Покана за жребий - Публикувано на: 22 Май 2018 - 15:12
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 27.04.2018 г. - Публикувано на: 03 Май 2018 - 10:55
 • Доклад и протоколи към него - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 11:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 11:22
 • Решение за избор на изпълнител изменено - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 11:29
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:34
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:35
 • Приключване и прекратяване
 • Обявления за приключили договори - Публикувано на: 05 Август 2019 - 12:29
 • Вътрешен номер в системата: 2017-12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0011

  Началната дата: 06.10.2017 10:33

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Вътрешен номер в системата: 2017-12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0011

  Началната дата: 06.10.2017 г.

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  ДО

  „Софарма Трейдинг” АД гр. София

  „Фаркол” АД  гр. Бургас

  „Фьоникс Фарма” ЕООД  гр. София

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

              На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-10-462/06.10.2017 г. за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 18.10.2017 г от 10:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

              Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

             Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 06 Октомври 2017 - 10:33
 • Покана и приложения - Публикувано на: 06 Октомври 2017 - 10:34
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 25 Октомври 2017 - 10:08
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:26
 • Вътрешен номер в системата: 2017-11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0010

  Началната дата: 18.09.2017 11:59

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на поръчката:“Доставка на концентрати за хемодиализен разтвор  за  нуждите на "Отделение по хемодиализа" към  МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”=

   Срок на договора –2  /две / години, считано от датата на подписването му.

  Място на изпълнение на поръчката: „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ   „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен; гр. Сливен, ул. „Криволак”    № 13.

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за две години  е 292 590 лв.  /двеста деветдесет и две хиляди петстотин и деветдесет лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.10.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 24.10.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 12:00
 • Обявление - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 12:00
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 12:00
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 10:58
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 26 Октомври 2017 - 10:23
 • Протоколи
 • Протокол № 1/24.10.2017 г. - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:02
 • Протокол № 2/01.11.2017 г. - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:03
 • Доклад № 1/02.11.2017 г. - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:03
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:04
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявления за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 11:16
 • Договор - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 11:16
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 13:47
 • Вътрешен номер в системата: 2017-10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0009

  Началната дата: 04.09.2017 14:33

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на поръчката: Поръчката включва превоз на хемодиализно болните, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1   и обратно.

       Превозът се извършва със лицензирани автомобили и при необходимост - санитарни автомобили от дома на пациента (те) до Отделение по хемодиализа на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, находящо се в гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1 и  обратно.

      Превозът се извършва на смени по график, съгласуван с Началника на  „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен:

      -       І смяна  07,30 – 12,30 часа

      -      ІІ смяна  13,30 – 18,30 часа

      -      ІІІ смяна 19,00 – 23,30 часа

         Приблизителния  пробег за една година е  250 000 км., а предлаганата цена за един превозен пациент от дома му до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен и обратно да не превишава 12 лв. /двананадесет лева/ с включен ДДС.

     Прогнозната стойност на поръчката  за една година е 131 978 лв.  /сто тридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и осем лева/ без включен ДДС.

    Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 10.10.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 11.10.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 04 Септември 2017 - 14:33
 • Решение за откриване - Публикувано на: 04 Септември 2017 - 14:34
 • Документация и приложения - Публикувано на: 04 Септември 2017 - 17:54
 • Обявление за допълнителна информация - Публикувано на: 13 Септември 2017 - 11:36
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 12 Октомври 2017 - 10:23
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 25 Октомври 2017 - 10:20
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Октомври 2017 - 10:21
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 15:28
 • Договор - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 15:28
 • Обявления за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 05 Декември 2017 - 10:06
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 13:47
 • Вътрешен номер в системата: 2017-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0008

  Началната дата: 30.08.2017 11:17

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е:

       1. Изпиране, което да отстранява трайно фиксирани замърсявания, химиотермодезинфекция, изсушаване, изглаждане, сортиране, опаковане и транспорт на болнично бельо за нуждите на  МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД Сливен от следните видове: Постелъчно бельо за пациенти, нощници и пижами, ежедневно работно облекло на персонала, одеала и олекотени завивки, пердета, хавлии,

       2. Извършване на услуга изкърпване.

   Изпълнителят се задължава да предостави за безвъзмездно ползване за срока на договора от следните артикули постелъчно бельо в цвят бяло: Долен чаршаф с размери 150/220см – 800бр, плик /горен чаршаф/ с размери 150/220см – 1000бр., калъфка с размери 50/70см – 1000бр., долен чаршаф с ластик/шалте с размери 150/220см – 250бр.

         Приблизителното  годишно количество на поръчката  е 90 582 кг. болнично бельо, постелъчен болничен инвентар и работно облекло.

        Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 135 873 лв.  /сто тридесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и три лева/ без включен ДДС.

      Предлаганата цена да бъде крайна франко „Перилен блок” на МБАЛ  „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” 1; с включен ДДС, но не по-висока от 1, 44 лв. с ДДС

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 09.10.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 10.10.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

   

   

   

   

   

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Август 2017 - 11:18
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 30 Август 2017 - 11:18
 • Документация и приложения - Публикувано на: 30 Август 2017 - 14:00
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение - Публикувано на: 07 Септември 2017 - 10:46
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 12 Октомври 2017 - 10:18
 • Протоколи
 • Протокол № 1/10.10.2017 г. - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:14
 • Протокол № 2/18.10.2017 г. - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:14
 • Доклад № 1/19.10.2017 г. - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:15
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:15
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявления за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Ноември 2017 - 11:17
 • Договор - Публикувано на: 28 Ноември 2017 - 11:18
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 14:56
 • Вътрешен номер в системата: 2017-08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0007

  Началната дата: 25.07.2017 10:51

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  “ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп”  ЕАД гр. София

  “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД гр. София

   “МОСТ ЕНЕРДЖИ”  АД       гр. София

   “ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН”  ЕООД гр. София

                   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

              На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-10-312/25.07.2017 г. за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 04.08.2017 г от 10:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

              Обект на поръчката – доставка, съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

             Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

   

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:22
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:23
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 25 Юли 2017 - 10:53
 • Покана и приложения - Публикувано на: 25 Юли 2017 - 10:54
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 07 Август 2017 - 09:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решиние за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Август 2017 - 09:45
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 11:56
 • Вътрешен номер в системата: 2017-07

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0006

  Началната дата: 26.06.2017 10:52

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


     Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”, 

  Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции :

        Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „

        Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък „

        Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка  е  1 376 912,00 лв.  /един милион триста седемдесет и шест  хиляди деветстотин и дванадесет лева/ без включен ДДС. Прогнозното количество на доставяните лекарствени продукти е изчерпателно посочено в ГЛАВА  II  -ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към настоящата документация.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 31.07.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 01.08.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  ВАЖНО : ПРОМЯНА НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 07.08.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението за изменение – 08.08.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


   

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 26 Юни 2017 - 10:52
 • Решение за откриване - Публикувано на: 26 Юни 2017 - 10:53
 • Документация и приложения - Публикувано на: 26 Юни 2017 - 10:53
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 27 Юни 2017 - 11:23
 • Решение за изменение на Обявление - Публикувано на: 27 Юли 2017 - 10:27
 • Променена Документация - Публикувано на: 27 Юли 2017 - 10:28
 • Променено-Приложение №6А-Спецификация - Публикувано на: 27 Юли 2017 - 10:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 10 Август 2017 - 08:28
 • Покана за жребий - Публикувано на: 11 Септември 2017 - 12:00
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 08:49
 • Доклад № 1 от 15.09.2017 г. - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 08:50
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 08:52
 • Решение изпълнители-2 - Публикувано на: 02 Октомври 2017 - 10:19
 • Решение-изпълнители-3 - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:27
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 14:48
 • Договори - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 14:48
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване - Публикувано на: 16 Октомври 2017 - 13:02
 • Обявления за приключили договори - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 12:54
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Анекси-лекарства - Публикувано на: 08 Ноември 2019 - 09:00
 • Вътрешен номер в системата: 2017-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0005

  Началната дата: 24.04.2017 11:12

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Услугите, обхват на обществената поръчка  се състоят в следното:

  Събиране,транспортиране,обеззаразяване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци,както следва :

  1. Остри инструменти, режещи с инфекциозен характер;

  2. Телесни части и органи /паталогоанатомични, от родилната помощ и от оперативните интервенции/, включително банки за кръв и кръвни продукти;

  3. Използвани консумативи, замърсени с биологични материали;

  4. Отпадъци,обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции;

  5. Химически вещества и препарати, състоящи се от/или съдържащи опасни вещества;

  6. Лекарствени продукти

  Приблизителното прогнозно количество на опасни болнични отпадъци за две години е  63 982 кг.

  Прогнозната стойност на поръчката  за две години е 136 920 лв.  /сто тридесет и шест хиляди деветстотин и двадесет лева ./ без включен ДДС.

  Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 05.06.2017 г.

  Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 06.06.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 24 Април 2017 - 11:13
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Април 2017 - 11:14
 • Документация и приложения - Публикувано на: 24 Април 2017 - 11:14
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 26 Април 2017 - 13:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 12:05
 • Протоколи
 • Протокол № 1/06.06.2017 г. - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 10:59
 • Протокол № 2/13.06.2017 г. - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 10:59
 • Доклад № 1/14.06.2017 г. - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Юли 2017 - 10:49
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Юли 2017 - 10:49
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 12 Август 2019 - 10:22
 • Вътрешен номер в системата: 2017-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0004

  Началната дата: 10.04.2017 17:42

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, необходими за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”.

  Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка са обособени в следните обособени позиции и прогнозното им количество е:

  Обособена позиция № 1 „Тотално тазобедрено ендопротезиране с циментово закрепване” - 30 броя.

  Обособена позиция № 2 „Тотално тазобедрено ендопротезиране с безциментно закрепване” -15 броя.

  Обособена позиция № 3  „Система за еднополюсно ендопротезиране на тазобедрена става „ - 10 броя.

  Обособена позиция № 4 „Хемипротеза за еднополюсно ендопротезиране на тазобедрена става” - 10 броя.

  Обособена позиция № 5 „Тотална хибридна ендопротеза за тазобедрена става с циментно стебло и безциментна ацетабуларна капсула” - 5 броя.

  Обособена позиция № 6 „Система за ендопротезиране на тазобедрена става с циментна фиксация и хемипротезна биартикуларна глава” - 100 броя.

  Обособена позиция № 7 „Система за тотално колянно ендопротезиране с циментно закрепване с премахване на задна кръстна връзка”  -10 броя.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 17.05.17 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 18.05.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Април 2017 - 17:43
 • Обявление - Публикувано на: 10 Април 2017 - 17:44
 • Документация и приложения - Публикувано на: 10 Април 2017 - 17:44
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 12 Април 2017 - 14:55
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 11:10
 • Протоколи
 • Протокол № 1/18.05.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:44
 • Протокол № 2/08.06.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:45
 • Протокол № 3/19.06.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:45
 • Доклад № 1/19.06.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:46
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 11:42
 • Договори - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 11:44
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2017 - 11:15
 • Приключване и прекратяване
 • Обявления за приключили договори - Публикувано на: 05 Август 2019 - 13:27
 • Вътрешен номер в системата: 2017-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0003

  Началната дата: 29.03.2017 13:46

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „Приготвяне и доставка на  храна за пациентите на  „МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен  по предварителна заявка от менюта на Възложителя”

  Общо хранодни на пациенти – около  113 841 бр. за една година , от които:

  За ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ – 88 429  бр. хранодни за една година;

  За ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ –   12 698  бр. хранодни за една година;

  За ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА   -    12 714 бр. хранодни за една година.

  Примерните диети, разделени в 3 групи са подробно посочени в документацията.

   Общата прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 282 935 лв.  /двеста осемдесет и две хиляди деветстотин тридесет и пет лева/ без включен ДДС.

  Услугата предмет на обществената поръчка се предоставя целогодишно, включително и в празничните и в почивните дни. Изпълнението на поръчката включва – закуска, обяд и вечеря, като крайните часове за доставянето им са: закуска – 07.00 ч.;    обяд – 11.30 ч.;     вечеря – 17.00 ч.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 08.05.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 09.05.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 12:07
 • Договор - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 12:08
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 12:12
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 15:34
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:47
 • Обявление - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:48
 • Документация и приложения - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:48
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 30 Март 2017 - 10:29
 • Уведомление чл. 53 ППЗОП - Публикувано на: 03 Май 2017 - 11:38
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 23 Май 2017 - 08:48
 • Протоколи
 • Протокол № 1/10.05.2017 г. - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:26
 • Протокол № 2/01.06.2017 г. - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:27
 • Доклад № 1/01.06.2017 г. - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:28
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:28
 • Вътрешен номер в системата: 2017-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0002

  Началната дата: 20.03.2017 11:05

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”за шест обекта на МБАЛ „Д‐р Иван Селимински“ АД

  Прогнозната стойност без ДДС на настоящата обществена поръчка е   200 061,00 лв. без вкл. ДДС.

  В тези прогнозни бюджети Възложителя отчита и залага само разходите, които заплаща за реално изразходваната енергия, без разходите за мрежови услуги

      Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.

  Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1 до 16:00 часа на 25.04.2017 г.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 26.04.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” № 1

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 20 Март 2017 - 11:06
 • Обявление - Публикувано на: 20 Март 2017 - 11:06
 • Документация и приложения - Публикувано на: 20 Март 2017 - 11:06
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 22 Март 2017 - 11:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Април 2017 - 11:31
 • Протоколи
 • Протокол № 1/26.04.2017 г. - Публикувано на: 12 Май 2017 - 10:59
 • Протокол № 2/05.05.2017 г. - Публикувано на: 12 Май 2017 - 11:00
 • Доклад № 1/10.05.2017 г. - Публикувано на: 12 Май 2017 - 11:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Май 2017 - 11:02
 • Решение за избор на изпълнител -изменено - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 09:55
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 09:04
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Юли 2017 - 10:52
 • Вътрешен номер в системата: 2017-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0001

  Началната дата: 08.03.2017 10:55

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти и медицински изделия,  необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен, подробно описани в Глава  II  - Техническа спецификация на документацията за участие в процедурата. В процедурата са включени 22 броя обособени позиции, като оферти могат да се подават за всяка една от тях /за една, няколко или за всички/.
  Прогнозните количества за 1 година на доставяните лекарствени продукти и медицински изделия по обособени позиции са следните:
  № 1- 12000 капс.; № 2- 6160 табл.; № 3- 1000 ампули; № 4 -1500 spr; № 5    - 2000 spr; № 6- 1800 spr; № 7- 250 шприци; № 8- 400 шприци;  № 9-60 шприци;  № 10- 60 шприци; № 11- 2800 табл.; № 12-  7200 табл.; № 13- 180 амп.; № 14 - 120 амп.;  № 15 - общо – 13000бр.; № 16 - общо - 1 250 бр.; № 17 – общо 15 000 бр. ;  № 18 - общо  12 000 бр.; № 19 - 90 бр.; № 20 -  90 туби;№ 21-400 бр. и № 22 - 20 бр.

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца от подписването на договора при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка на всяка отделна заявка е до 72 /седемдесет и два/ часа от получаване на заявка от Възложителя.

  Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка  е        602007.00 лв.  /шестотин и две  хиляди и седем лева/ без включен ДДС.

   Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 18.04.2017 г.

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:56
 • Решение за откриване - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:56
 • Документация и приложения - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:57
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 10 Април 2017 - 11:00
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 10 Май 2017 - 10:00
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Април 2017 - 10:45
 • Протоколи и Доклад на комисията - Публикувано на: 16 Май 2017 - 11:31
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 16 Май 2017 - 11:31
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 03 Юли 2017 - 10:24
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Юли 2017 - 10:21
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:54
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:55
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:55
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:55
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:56
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:56
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Анекси-лекарства - Публикувано на: 08 Ноември 2019 - 09:01
 • Анекс-мед.консумативи - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 08:58
 • Анекс-мед-консумативи - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 08:59
 • Анекс-мед-консумативи - Публикувано на: 27 Юни 2018 - 12:00
 • Вътрешен номер в системата: 2016-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0013

  Началната дата: 22.12.2016 10:37

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


      Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в  МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД Сливен” както следва:

          - Предоставяне на ваучери за храна за персонала по Наредба № 11/21.12.2005г на МТСП и МЗ;

            - Предоставяне ваучери за персонала на основание чл.209 от ЗКПО.

            Общо количество и обем на поръчката: Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е    361 556.00 лв.  /триста шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и шест лева/ без включен ДДС.

         Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на Възложителя.

      Място на изпълнение на поръчката: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен.

     Критерий за възлагане: икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия  ''най – ниска цена''.

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 22 Декември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 31 Януари 2017
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 12:11
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 12:10
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 29 Март 2017 - 12:56
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:28
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 01 Април 2019 - 11:36
 • Вътрешен номер в системата: 2016-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0012

  Началната дата: 18.10.2016 11:39

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Вътрешен номер в системата: 2016-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0012

  Началната дата: 18.10.2016

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  ДО

  „Софарма Трейдинг” АД гр. София

  „Медекс” ООД  гр. София

  „Фьоникс Фарма” ЕООД  гр. София

   

                                   П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

              На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-10-493/11.10.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 04.11.2016 г от 10:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

              Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

             Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

   

  Документация
 • Покана и образци - Публикувано на: 18 Октомври 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 07 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 2016-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0011

  Началната дата: 22.08.2016 14:31

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


   Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен”, обособени в три позиции, с номенклатурни единици, подробно описани в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документацията.        

  Обособени позиции: Превързочните материали, предмет на настоящата поръчка са обособени в следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен

   

  Обособена позиция № 2  ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван    Селимински” АД – гр.Сливен”

   

  Обособена позиция № 3  "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД - гр.Сливен".

   Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е 175 236.00 лв.  /сто седемдесет и пет хиляди двеста тридесет и шест лева/ без включен ДДС.

       

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Документация и приложения - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Обявление-ЕС - Публикувано на: 23 Август 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • покана за ценово отваряне - Публикувано на: 10 Октомври 2016
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад на комисията - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Декември 2016 - 15:06
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Декември 2016 - 15:06
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор ОП1 - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 14:55
 • Обявление за приключил договор ОП2 - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 14:55
 • Обявление за приключил договор ОП3 - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 14:56
 • Вътрешен номер в системата: 2016-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0010

  Началната дата: 14.07.2016 14:16

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


    Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински  консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория,  Отделение по трансфузионна хематология и Отделение по функционална диагностика при МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен. Медицинските продукти са описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. В процедурата са включени 31 броя обособени позиции, като оферти могат да се подават за всяка една от тях /за една, няколко или всички/. Участието за отделните обособени позиции е комплексно за всички подпозиции в тях, като не се допуска представяне на варианти. Участниците не покриващи всички подпозиции в дадена обособена позиция, ще бъдат отстранени от участие по тази обособена позиция. Предлаганите реактиви и консумативи да са напълно съвместими с лабораторната техника на Възложителя и да отговарят на минималните изисквания заложени в спецификацията, изготвена от Възложителя.

       Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е   995 685.00 лв.  /деветстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 15.00 часа на 22.08.2016г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението - 23.08.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

   

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Обявление - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Документация и приложения - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Обявление-ЕС - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 25 Юли 2016
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 12 Август 2016
 • Разяснение по документацията - Публикувано на: 12 Август 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 20 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 20 Септември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Анекс - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключили дог