МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-14

Уникален номер в регистъра на АОП: 9070464

Началната дата: 17.11.2017 11:47

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Предмет на настоящата поръчка е: „Избор на банкова институция за извършване на банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен”

Прогнозна стойност за 3 /три/ години на финансовите услуги, предмет на обществената поръчка – 51 948 лв.  /петдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и осем лева/.

 Срок за изпълнение на поръчката: 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор.

Срок за получаване на оферти : 01.12.2017 г. до 16:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 04.12.2017 г. от 10.00 ч. в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Януари 2018 - 11:20
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:48
 • Информация за обява-АОП - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 15 Декември 2017 - 09:40
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 13.12.17 г. - Публикувано на: 15 Декември 2017 - 09:39
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:48
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 09:11
 • Вътрешен номер в системата: 2017-13

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9070294

  Началната дата: 14.11.2017 09:27

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД – СЛИВЕН” , както следва:

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1       Застраховка „Имущество”;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества (медицинска апаратура)“;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал";

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството)”;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността”.

  Прогнозна стойност на услугата, предмет на обществената поръчка – 65 500 (шестдесет и пет хиляди и петстотин)  лева без включен ДДС.

  Срок за получаване на офертите: 24.11.2017 г. до 16:00 ч.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 27.11.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 09:29
 • Информация за обява-АОП - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 09:34
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 22 Ноември 2017 - 09:48
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 27.11.17 г. - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 09:24
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 09:25
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 11:38
 • Договор - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 11:38
 • Договор - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 11:38
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 09:28
 • Вътрешен номер в системата: 2017-12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9069831

  Началната дата: 31.10.2017 11:01

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински” АД гр.  Сливен ".

  Прогнозна стойност на доставките, предмет на обществената поръчка – 30 531 лв.  /тридесет хиляди петстотин тридесет и един лева/ без включен ДДС.

   Общо количество и обем на поръчката:Бензин - 7100 л., Евродизел - 13000 л.

  Срок за подаване на оферти : 09.11.2017 г. до 16:00 ч.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 10.11.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Декември 2017 - 10:23
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 31 Октомври 2017 - 11:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 14:14
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 17.11.2017 г. - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 14:13
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 31 Октомври 2017 - 11:01
 • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 09:05
 • Вътрешен номер в системата: 2017-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9064941

  Началната дата: 05.06.2017 09:47

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на медицински консумативи за неврохирургия, заплащани от пациенти в МБАЛ"Д-р Иван Селимински” АД гр.  Сливен " в пет обособени позиции

  Прогнозна стойност на доставките, предмет на обществената поръчка – 43210,00 лв. (четиридесет и три хиляди двеста и десет лева)  без включен ДДС.

  Срок за получаване на офертите : 14.06.2017 г. до 16:00 ч.- деловодство на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 15.06.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 02 Август 2017 - 11:17
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 05 Юни 2017 - 09:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:01
 • Решение - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 14:04
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 05 Юни 2017 - 09:48
 • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 08:30
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:02
 • Вътрешен номер в системата: 2018-08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-08

  Началната дата: 24.08.2018 11:45

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодични доставки на превързочни материали, обособени в следните обособени позиции:

  Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

  Обособена позиция № 2  ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

  Обособена позиция № 3  "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

   Обособена позиция № 4  "Доставка на стерилни превръзки с водорасли за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за две години  е 136 720,00  лв.  /Сто тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 03.10.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението - 04.10.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Август 2018 - 11:45
 • Обявление РОП - Публикувано на: 27 Август 2018 - 15:47
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:32
 • Документация и приложения - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:32
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:33
 • Методика за определяне на комплексна оценка - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:33
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 19 Септември 2018 - 10:35
 • Вътрешен номер в системата: 2018-10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0010

  Началната дата: 17.09.2018 14:07

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Настоящата обществена поръчка включва: Изпиране, което да отстранява трайно фиксирани замърсявания, химиотермодезинфекция, изсушаване, изглаждане, сортиране, опаковане и транспорт на болнично бельо за нуждите на  МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен" АД Сливен от следните видове:

  1. Постелъчно бельо за пациенти, нощници и пижами;
  2. Ежедневно работно облекло на персонала;
  3. Одеала и олекотени завивки;
  4. Пердета;
  5. Хавлии;
  6. Извършване на услуга изкърпване.

   Прогнозната стойност на поръчката  за две години е 250 000 лв.  /двеста и петдесет хиляди лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 22.10.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 23.10.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 14:07
 • Обявление РОП - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 14:08
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:33
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:33
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:33
 • Вътрешен номер в системата: 2018-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0009

  Началната дата: 31.08.2018 10:27

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката включва превоз на хемодиализно болните, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1   и обратно по график, съгласуван с Началника на „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен.

   Прогнозната стойност на поръчката  за две години е 300 000 лв.  /триста хиляди лева/ без включен ДДС.

  Срокът на изпълнение на поръчката е 24 /двадесет и четири/ месеца от подписването на договора.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 10.10.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 11.10.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:04
 • Обявление РОП - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:05
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:27
 • Документация и приложения - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:27
 • Технически спецификации - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:33
 • Вътрешен номер в системата: 2018-07

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0007

  Началната дата: 16.07.2018 11:48

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


         „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД”, подробно описани в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие в процедурата.       

         Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции :

        Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва  403 номенклатурни единици

        Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти, извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва  243 номенклатурни единици

       5. Общо количество и обем на поръчката:

       Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка е 2 083 733,21 лв.  /Два милиона осемдесет и три хиляди седемстотин тридесет и три лева двадесет и една стотинки/ без включен ДДС, както следва :

        Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „ – 1 724 181,63 лв.

        Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти, извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък – 359551,58 лв.

       Прогнозното количество на доставяните лекарствени продукти е изчерпателно посочено в ГЛАВА  II  -ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документацията за участие в процедурата.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 20.08.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 21.08.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 16 Юли 2018 - 11:49
 • Обявление РОП - Публикувано на: 16 Юли 2018 - 11:50
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 17 Юли 2018 - 10:52
 • Технически спецификации - Публикувано на: 17 Юли 2018 - 10:53
 • Документация и приложения към нея - Публикувано на: 17 Юли 2018 - 10:53
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 09:07
 • Протоколи
 • Протокол №1 от 21.08.2018 г. - Публикувано на: 27 Август 2018 - 09:05
 • Вътрешен номер в системата: 2018-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0006

  Началната дата: 02.07.2018 10:41

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Медицински консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология  и Отделение по функционална диагностика при МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, предмет на настоящата поръчка са обособени в 33 обособени позиции.
   
   Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е  1 005 114,14 лв. 

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 06.08.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението - 07.08.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:42
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:42
 • Технически спецификации - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:42
 • Документация и приложения - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:43
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 18 Юли 2018 - 15:04
 • Разяснение 2 - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:15
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 24 Август 2018 - 10:36
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 07.08.2018 г. и приложения - Публикувано на: 20 Август 2018 - 10:01
 • Протокол № 2 от 24.08.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:05
 • Протокол № 3 от 29.08.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:05
 • Протокол № 4 от 11.09.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:06
 • Доклад № 1 от 12.09.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:07
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:07
 • Вътрешен номер в системата: 2018-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0005

  Началната дата: 18.06.2018 15:48

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”.

    Прогнозната стойност без ДДС на настоящата обществена поръчка е  220 000 лв. без вкл. ДДС.

  Място на изпълнение на поръчката: Шест обекта, собственост на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, находящи се в гр. Сливен гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1 и Сливенски минерални бани.

  Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул."Христо Ботев" № 1 до 16:00 часа на 23.07.2018 г.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 24.07.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. ”Христо Ботев” № 1

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Юни 2018 - 15:49
 • Обявление РОП - Публикувано на: 18 Юни 2018 - 15:49
 • Технически спецификации - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 10:07
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 10:07
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 10:08
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 25 Юли 2018 - 14:20
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 24.07.2018 г. - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:10
 • Протокол № 2 от 01.08.2018 г. - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:11
 • Доклад № 1 от 03.08.2018 г. - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:12
 • Вътрешен номер в системата: 2018-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0004

  Началната дата: 04.05.2018 14:27

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на медицински консумативи. Поръчката е разделена на 34 броя самостоятелно обособени позиции. Обособените позиции съдържат номенклатури (редове), всяка от които е обозначена със собствен пореден номер в количествената спецификация, подробно описани в Раздел ІІ Технически спецификации към документацията за участие в процедурата. Участниците представят предложение за всички номенклатури (редове) на обособената позиция. 

  Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е 412 555,93 лв.  /четиристотин и дванадесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и деветдесет и три стотинки/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 08.06.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 12.06.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:38
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:38
 • Документация и приложения - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:38
 • Методика за оценка - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:39
 • Технически спецификации - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:39
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 14:23
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 12.06.2018 г. - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 10:17
 • Доклад и протоколи към него - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 09:34
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 09:35
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:03
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:03
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 08 Август 2018 - 12:04
 • Становище на АОП по предварителен контрол
 • Становище предварителен контрол чл.232 ЗОП - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:40
 • Становище предв.контрол-техн.спец-и и методика - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:41
 • Становище окончателен контрол чл.232 ЗОП - Публикувано на: 15 Май 2018 - 10:23
 • Вътрешен номер в системата: 2018-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0003

  Началната дата: 02.04.2018 14:47

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Приготвяне и доставка на  храна за пациентите на  „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” гр.Сливен  по предварителна заявка от менюта на Възложителя”, обособени в три групи диети. Конкретните менюта по групи и диети  са посочени в Приложения от папка „Диети”, неразделна част от документацията.

  Общо хранодни на пациенти – около  118 526 бр. за една година , от които: За ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ – 92 386 бр. хранодни за една година; за ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ –  12 695  бр. хранодни за една година; за ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА   -    13 445  бр. хранодни за една година.

  Услугата предмет на обществената поръчка се предоставя целогодишно, включително и в празничните и в почивните дни и включва – закуска, обяд и вечеря : закуска – 07.00 ч.;    обяд – 11.30 ч.;     вечеря – 17.00 ч.

  Доставката на храната се извършва с термосъдове, предоставени от Възложителя.

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца от подписването на договора.

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 316 878,00 лв.  без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 11.05.2018 г. в деловодството на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044 611 726.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 15.05.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

   

   

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Юли 2018 - 11:04
 • Договор - Публикувано на: 25 Юли 2018 - 11:05
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:51
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:51
 • Документация и приложения - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:51
 • Технически спецификации ДИЕТИ - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:52
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:53
 • Методика за определяне на комплексна оценка - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:53
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Май 2018 - 09:13
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 15.05.2018 г. - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:47
 • Протокол № 2 от 06.06.2018 г. - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:48
 • Доклад № 1 от 07.06.2018 г. - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:49
 • Вътрешен номер в системата: 2018-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0002

  Началната дата: 29.03.2018 14:08

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката включва осъществяване на охранителната дейност на територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен”., бул. “Христо Ботев” № 1, както следва:

  1. Двадесет и четири часова, невъоръжена охрана с видеонаблюдение и пропускателен режим на централния вход на болницата /без почивен ден/ - минимален брой охранители – 2;

  2. Десетчасова невъоръжена охрана с пропускателен режим в периода от 07.00 ч. до 17.00 ч. на административния вход на болницата, без почивни и празнични дни -минимален брой охранители- 1;

  3. Невъоръжена охрана  с видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Детско отделение към лечебното заведение, от 07.00 часа до 19.00 часа, /без почивен ден/ - минимален брой охранители – 1.

  4. Двадесет и четири часова невъоръжена охрана с  пропускателен режим и извършване на периодичен обход на болничния парк, на южния портал на болницата /без почивен ден/ -минимален брой охранители – 1;

  Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 200 000 лв. /двеста хиляди лева/  без включен ДДС.
  Срок на договора – 2 /две/ години от датата на подписването му.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 09.05.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 10.05.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 29 Март 2018 - 14:09
 • Обявление РОП - Публикувано на: 29 Март 2018 - 14:09
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 29 Март 2018 - 15:42
 • Документация и приложения - Публикувано на: 29 Март 2018 - 15:52
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 29 Март 2018 - 15:52
 • Обявление за изменение - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:56
 • Документация - изменена - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:57
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 21 Май 2018 - 11:06
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 10.05.2018 г. - Публикувано на: 11 Май 2018 - 12:01
 • Протокол № 2 от 22.05.2018 г. - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:51
 • Протокол № 3 от 25.05.2018 г. - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:52
 • Доклад № 1 от 11.06.2018 г. - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:53
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:53
 • Вътрешен номер в системата: 2018-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0001

  Началната дата: 21.03.2018 10:35

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти, обособени в 12 позиции и медицински изделия / консумативи, обособени в 8 позиции, необходими за извършване на хемодиализно лечение.

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца от подписването на договора при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка на всяка отделна заявка е до 72 /седемдесет и два/ часа от получаване на заявка от Възложителя.

  Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка  е  566 782,24 лв.  /петстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и два  лева и двадесет и четири стотинки/  без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 26.04.2018 г.  Офертите се представят в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1,

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 27.04.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:34
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:35
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Документация и приложения - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Технически спецификации - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Съобщение за ЕЕДОП - Публикувано на: 27 Март 2018 - 12:04
 • ЕЕДОП - формат pdf - Публикувано на: 27 Март 2018 - 12:06
 • ЕЕДОП формат xml - Публикувано на: 27 Март 2018 - 12:06
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 15 Май 2018 - 11:32
 • Покана за жребий - Публикувано на: 22 Май 2018 - 15:12
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 27.04.2018 г. - Публикувано на: 03 Май 2018 - 10:55
 • Доклад и протоколи към него - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 11:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 11:22
 • Решение за избор на изпълнител изменено - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 11:29
 • Вътрешен номер в системата: 2017-12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0011

  Началната дата: 06.10.2017 10:33

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Вътрешен номер в системата: 2017-12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0011

  Началната дата: 06.10.2017 г.

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  ДО

  „Софарма Трейдинг” АД гр. София

  „Фаркол” АД  гр. Бургас

  „Фьоникс Фарма” ЕООД  гр. София

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

              На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-10-462/06.10.2017 г. за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 18.10.2017 г от 10:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

              Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

             Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 06 Октомври 2017 - 10:33
 • Покана и приложения - Публикувано на: 06 Октомври 2017 - 10:34
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 25 Октомври 2017 - 10:08
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:26
 • Вътрешен номер в системата: 2017-11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0010

  Началната дата: 18.09.2017 11:59

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на поръчката:“Доставка на концентрати за хемодиализен разтвор  за  нуждите на "Отделение по хемодиализа" към  МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”=

   Срок на договора –2  /две / години, считано от датата на подписването му.

  Място на изпълнение на поръчката: „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ   „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен; гр. Сливен, ул. „Криволак”    № 13.

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за две години  е 292 590 лв.  /двеста деветдесет и две хиляди петстотин и деветдесет лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.10.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 24.10.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявления за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 11:16
 • Договор - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 11:16
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 12:00
 • Обявление - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 12:00
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 12:00
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 10:58
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 26 Октомври 2017 - 10:23
 • Протоколи
 • Протокол № 1/24.10.2017 г. - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:02
 • Протокол № 2/01.11.2017 г. - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:03
 • Доклад № 1/02.11.2017 г. - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:03
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:04
 • Вътрешен номер в системата: 2017-10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0009

  Началната дата: 04.09.2017 14:33

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на поръчката: Поръчката включва превоз на хемодиализно болните, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1   и обратно.

       Превозът се извършва със лицензирани автомобили и при необходимост - санитарни автомобили от дома на пациента (те) до Отделение по хемодиализа на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, находящо се в гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1 и  обратно.

      Превозът се извършва на смени по график, съгласуван с Началника на  „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен:

      -       І смяна  07,30 – 12,30 часа

      -      ІІ смяна  13,30 – 18,30 часа

      -      ІІІ смяна 19,00 – 23,30 часа

         Приблизителния  пробег за една година е  250 000 км., а предлаганата цена за един превозен пациент от дома му до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен и обратно да не превишава 12 лв. /двананадесет лева/ с включен ДДС.

     Прогнозната стойност на поръчката  за една година е 131 978 лв.  /сто тридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и осем лева/ без включен ДДС.

    Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 10.10.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 11.10.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 15:28
 • Договор - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 15:28
 • Обявления за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 05 Декември 2017 - 10:06
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 04 Септември 2017 - 14:33
 • Решение за откриване - Публикувано на: 04 Септември 2017 - 14:34
 • Документация и приложения - Публикувано на: 04 Септември 2017 - 17:54
 • Обявление за допълнителна информация - Публикувано на: 13 Септември 2017 - 11:36
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 12 Октомври 2017 - 10:23
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 25 Октомври 2017 - 10:20
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Октомври 2017 - 10:21
 • Вътрешен номер в системата: 2017-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0008

  Началната дата: 30.08.2017 11:17

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е:

       1. Изпиране, което да отстранява трайно фиксирани замърсявания, химиотермодезинфекция, изсушаване, изглаждане, сортиране, опаковане и транспорт на болнично бельо за нуждите на  МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД Сливен от следните видове: Постелъчно бельо за пациенти, нощници и пижами, ежедневно работно облекло на персонала, одеала и олекотени завивки, пердета, хавлии,

       2. Извършване на услуга изкърпване.

   Изпълнителят се задължава да предостави за безвъзмездно ползване за срока на договора от следните артикули постелъчно бельо в цвят бяло: Долен чаршаф с размери 150/220см – 800бр, плик /горен чаршаф/ с размери 150/220см – 1000бр., калъфка с размери 50/70см – 1000бр., долен чаршаф с ластик/шалте с размери 150/220см – 250бр.

         Приблизителното  годишно количество на поръчката  е 90 582 кг. болнично бельо, постелъчен болничен инвентар и работно облекло.

        Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 135 873 лв.  /сто тридесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и три лева/ без включен ДДС.

      Предлаганата цена да бъде крайна франко „Перилен блок” на МБАЛ  „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” 1; с включен ДДС, но не по-висока от 1, 44 лв. с ДДС

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 09.10.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 10.10.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

   

   

   

   

   

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Август 2017 - 11:18
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 30 Август 2017 - 11:18
 • Документация и приложения - Публикувано на: 30 Август 2017 - 14:00
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение - Публикувано на: 07 Септември 2017 - 10:46
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 12 Октомври 2017 - 10:18
 • Протоколи
 • Протокол № 1/10.10.2017 г. - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:14
 • Протокол № 2/18.10.2017 г. - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:14
 • Доклад № 1/19.10.2017 г. - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:15
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:15
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявления за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Ноември 2017 - 11:17
 • Договор - Публикувано на: 28 Ноември 2017 - 11:18
 • Вътрешен номер в системата: 2017-08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0007

  Началната дата: 25.07.2017 10:51

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  “ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп”  ЕАД гр. София

  “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД гр. София

   “МОСТ ЕНЕРДЖИ”  АД       гр. София

   “ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН”  ЕООД гр. София

                   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

              На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-10-312/25.07.2017 г. за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 04.08.2017 г от 10:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

              Обект на поръчката – доставка, съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

             Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

   

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:22
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:23
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 25 Юли 2017 - 10:53
 • Покана и приложения - Публикувано на: 25 Юли 2017 - 10:54
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 07 Август 2017 - 09:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решиние за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Август 2017 - 09:45
 • Вътрешен номер в системата: 2017-07

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0006

  Началната дата: 26.06.2017 10:52

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


     Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”, 

  Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции :

        Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „

        Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък „

        Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка  е  1 376 912,00 лв.  /един милион триста седемдесет и шест  хиляди деветстотин и дванадесет лева/ без включен ДДС. Прогнозното количество на доставяните лекарствени продукти е изчерпателно посочено в ГЛАВА  II  -ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към настоящата документация.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 31.07.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 01.08.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  ВАЖНО : ПРОМЯНА НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 07.08.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението за изменение – 08.08.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


   

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 26 Юни 2017 - 10:52
 • Решение за откриване - Публикувано на: 26 Юни 2017 - 10:53
 • Документация и приложения - Публикувано на: 26 Юни 2017 - 10:53
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 27 Юни 2017 - 11:23
 • Решение за изменение на Обявление - Публикувано на: 27 Юли 2017 - 10:27
 • Променена Документация - Публикувано на: 27 Юли 2017 - 10:28
 • Променено-Приложение №6А-Спецификация - Публикувано на: 27 Юли 2017 - 10:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 10 Август 2017 - 08:28
 • Покана за жребий - Публикувано на: 11 Септември 2017 - 12:00
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 08:49
 • Доклад № 1 от 15.09.2017 г. - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 08:50
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 08:52
 • Решение изпълнители-2 - Публикувано на: 02 Октомври 2017 - 10:19
 • Решение-изпълнители-3 - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:27
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 14:48
 • Договори - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 14:48
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване - Публикувано на: 16 Октомври 2017 - 13:02
 • Вътрешен номер в системата: 2017-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0005

  Началната дата: 24.04.2017 11:12

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Услугите, обхват на обществената поръчка  се състоят в следното:

  Събиране,транспортиране,обеззаразяване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци,както следва :

  1. Остри инструменти, режещи с инфекциозен характер;

  2. Телесни части и органи /паталогоанатомични, от родилната помощ и от оперативните интервенции/, включително банки за кръв и кръвни продукти;

  3. Използвани консумативи, замърсени с биологични материали;

  4. Отпадъци,обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции;

  5. Химически вещества и препарати, състоящи се от/или съдържащи опасни вещества;

  6. Лекарствени продукти

  Приблизителното прогнозно количество на опасни болнични отпадъци за две години е  63 982 кг.

  Прогнозната стойност на поръчката  за две години е 136 920 лв.  /сто тридесет и шест хиляди деветстотин и двадесет лева ./ без включен ДДС.

  Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 05.06.2017 г.

  Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 06.06.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Юли 2017 - 10:49
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Юли 2017 - 10:49
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 24 Април 2017 - 11:13
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Април 2017 - 11:14
 • Документация и приложения - Публикувано на: 24 Април 2017 - 11:14
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 26 Април 2017 - 13:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 12:05
 • Протоколи
 • Протокол № 1/06.06.2017 г. - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 10:59
 • Протокол № 2/13.06.2017 г. - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 10:59
 • Доклад № 1/14.06.2017 г. - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Вътрешен номер в системата: 2017-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0004

  Началната дата: 10.04.2017 17:42

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, необходими за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”.

  Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка са обособени в следните обособени позиции и прогнозното им количество е:

  Обособена позиция № 1 „Тотално тазобедрено ендопротезиране с циментово закрепване” - 30 броя.

  Обособена позиция № 2 „Тотално тазобедрено ендопротезиране с безциментно закрепване” -15 броя.

  Обособена позиция № 3  „Система за еднополюсно ендопротезиране на тазобедрена става „ - 10 броя.

  Обособена позиция № 4 „Хемипротеза за еднополюсно ендопротезиране на тазобедрена става” - 10 броя.

  Обособена позиция № 5 „Тотална хибридна ендопротеза за тазобедрена става с циментно стебло и безциментна ацетабуларна капсула” - 5 броя.

  Обособена позиция № 6 „Система за ендопротезиране на тазобедрена става с циментна фиксация и хемипротезна биартикуларна глава” - 100 броя.

  Обособена позиция № 7 „Система за тотално колянно ендопротезиране с циментно закрепване с премахване на задна кръстна връзка”  -10 броя.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 17.05.17 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 18.05.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 11:42
 • Договори - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 11:44
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2017 - 11:15
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Април 2017 - 17:43
 • Обявление - Публикувано на: 10 Април 2017 - 17:44
 • Документация и приложения - Публикувано на: 10 Април 2017 - 17:44
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 12 Април 2017 - 14:55
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 11:10
 • Протоколи
 • Протокол № 1/18.05.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:44
 • Протокол № 2/08.06.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:45
 • Протокол № 3/19.06.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:45
 • Доклад № 1/19.06.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:46
 • Вътрешен номер в системата: 2017-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0003

  Началната дата: 29.03.2017 13:46

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „Приготвяне и доставка на  храна за пациентите на  „МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен  по предварителна заявка от менюта на Възложителя”

  Общо хранодни на пациенти – около  113 841 бр. за една година , от които:

  За ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ – 88 429  бр. хранодни за една година;

  За ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ –   12 698  бр. хранодни за една година;

  За ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА   -    12 714 бр. хранодни за една година.

  Примерните диети, разделени в 3 групи са подробно посочени в документацията.

   Общата прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 282 935 лв.  /двеста осемдесет и две хиляди деветстотин тридесет и пет лева/ без включен ДДС.

  Услугата предмет на обществената поръчка се предоставя целогодишно, включително и в празничните и в почивните дни. Изпълнението на поръчката включва – закуска, обяд и вечеря, като крайните часове за доставянето им са: закуска – 07.00 ч.;    обяд – 11.30 ч.;     вечеря – 17.00 ч.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 08.05.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 09.05.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 12:07
 • Договор - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 12:08
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 12:12
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 15:34
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:47
 • Обявление - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:48
 • Документация и приложения - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:48
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 30 Март 2017 - 10:29
 • Уведомление чл. 53 ППЗОП - Публикувано на: 03 Май 2017 - 11:38
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 23 Май 2017 - 08:48
 • Протоколи
 • Протокол № 1/10.05.2017 г. - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:26
 • Протокол № 2/01.06.2017 г. - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:27
 • Доклад № 1/01.06.2017 г. - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:28
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:28
 • Вътрешен номер в системата: 2017-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0002

  Началната дата: 20.03.2017 11:05

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”за шест обекта на МБАЛ „Д‐р Иван Селимински“ АД

  Прогнозната стойност без ДДС на настоящата обществена поръчка е   200 061,00 лв. без вкл. ДДС.

  В тези прогнозни бюджети Възложителя отчита и залага само разходите, които заплаща за реално изразходваната енергия, без разходите за мрежови услуги

      Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.

  Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1 до 16:00 часа на 25.04.2017 г.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 26.04.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” № 1

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 20 Март 2017 - 11:06
 • Обявление - Публикувано на: 20 Март 2017 - 11:06
 • Документация и приложения - Публикувано на: 20 Март 2017 - 11:06
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 22 Март 2017 - 11:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Април 2017 - 11:31
 • Протоколи
 • Протокол № 1/26.04.2017 г. - Публикувано на: 12 Май 2017 - 10:59
 • Протокол № 2/05.05.2017 г. - Публикувано на: 12 Май 2017 - 11:00
 • Доклад № 1/10.05.2017 г. - Публикувано на: 12 Май 2017 - 11:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Май 2017 - 11:02
 • Решение за избор на изпълнител -изменено - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 09:55
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 09:04
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Юли 2017 - 10:52
 • Вътрешен номер в системата: 2017-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0001

  Началната дата: 08.03.2017 10:55

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти и медицински изделия,  необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен, подробно описани в Глава  II  - Техническа спецификация на документацията за участие в процедурата. В процедурата са включени 22 броя обособени позиции, като оферти могат да се подават за всяка една от тях /за една, няколко или за всички/.
  Прогнозните количества за 1 година на доставяните лекарствени продукти и медицински изделия по обособени позиции са следните:
  № 1- 12000 капс.; № 2- 6160 табл.; № 3- 1000 ампули; № 4 -1500 spr; № 5    - 2000 spr; № 6- 1800 spr; № 7- 250 шприци; № 8- 400 шприци;  № 9-60 шприци;  № 10- 60 шприци; № 11- 2800 табл.; № 12-  7200 табл.; № 13- 180 амп.; № 14 - 120 амп.;  № 15 - общо – 13000бр.; № 16 - общо - 1 250 бр.; № 17 – общо 15 000 бр. ;  № 18 - общо  12 000 бр.; № 19 - 90 бр.; № 20 -  90 туби;№ 21-400 бр. и № 22 - 20 бр.

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца от подписването на договора при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка на всяка отделна заявка е до 72 /седемдесет и два/ часа от получаване на заявка от Възложителя.

  Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка  е        602007.00 лв.  /шестотин и две  хиляди и седем лева/ без включен ДДС.

   Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 18.04.2017 г.

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:56
 • Решение за откриване - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:56
 • Документация и приложения - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:57
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 10 Април 2017 - 11:00
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 10 Май 2017 - 10:00
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Април 2017 - 10:45
 • Протоколи и Доклад на комисията - Публикувано на: 16 Май 2017 - 11:31
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 16 Май 2017 - 11:31
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 03 Юли 2017 - 10:24
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Юли 2017 - 10:21
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:54
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:55
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:55
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:55
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:56
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:56
 • Вътрешен номер в системата: 2016-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0013

  Началната дата: 22.12.2016 10:37

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


      Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в  МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД Сливен” както следва:

          - Предоставяне на ваучери за храна за персонала по Наредба № 11/21.12.2005г на МТСП и МЗ;

            - Предоставяне ваучери за персонала на основание чл.209 от ЗКПО.

            Общо количество и обем на поръчката: Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е    361 556.00 лв.  /триста шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и шест лева/ без включен ДДС.

         Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на Възложителя.

      Място на изпълнение на поръчката: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен.

     Критерий за възлагане: икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия  ''най – ниска цена''.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 29 Март 2017 - 12:56
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:28
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 22 Декември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 31 Януари 2017
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 12:11
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 12:10
 • Вътрешен номер в системата: 2016-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0011

  Началната дата: 22.08.2016 14:31

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


   Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен”, обособени в три позиции, с номенклатурни единици, подробно описани в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документацията.        

  Обособени позиции: Превързочните материали, предмет на настоящата поръчка са обособени в следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен

   

  Обособена позиция № 2  ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван    Селимински” АД – гр.Сливен”

   

  Обособена позиция № 3  "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД - гр.Сливен".

   Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е 175 236.00 лв.  /сто седемдесет и пет хиляди двеста тридесет и шест лева/ без включен ДДС.

       

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Документация и приложения - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Обявление-ЕС - Публикувано на: 23 Август 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • покана за ценово отваряне - Публикувано на: 10 Октомври 2016
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад на комисията - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата: 2016-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0010

  Началната дата: 14.07.2016 14:16

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


    Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински  консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория,  Отделение по трансфузионна хематология и Отделение по функционална диагностика при МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен. Медицинските продукти са описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. В процедурата са включени 31 броя обособени позиции, като оферти могат да се подават за всяка една от тях /за една, няколко или всички/. Участието за отделните обособени позиции е комплексно за всички подпозиции в тях, като не се допуска представяне на варианти. Участниците не покриващи всички подпозиции в дадена обособена позиция, ще бъдат отстранени от участие по тази обособена позиция. Предлаганите реактиви и консумативи да са напълно съвместими с лабораторната техника на Възложителя и да отговарят на минималните изисквания заложени в спецификацията, изготвена от Възложителя.

       Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е   995 685.00 лв.  /деветстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 15.00 часа на 22.08.2016г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението - 23.08.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

   

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Обявление - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Документация и приложения - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Обявление-ЕС - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 25 Юли 2016
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 12 Август 2016
 • Разяснение по документацията - Публикувано на: 12 Август 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 20 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 20 Септември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Анекс - Публикувано на: 14 Ноември 2016