МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-14

Уникален номер в регистъра на АОП: 9070464

Началната дата: 17.11.2017 11:47

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Предмет на настоящата поръчка е: „Избор на банкова институция за извършване на банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен”

Прогнозна стойност за 3 /три/ години на финансовите услуги, предмет на обществената поръчка – 51 948 лв.  /петдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и осем лева/.

 Срок за изпълнение на поръчката: 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор.

Срок за получаване на оферти : 01.12.2017 г. до 16:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 04.12.2017 г. от 10.00 ч. в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Януари 2018 - 11:20
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:48
 • Информация за обява-АОП - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 15 Декември 2017 - 09:40
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 13.12.17 г. - Публикувано на: 15 Декември 2017 - 09:39
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:48
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 09:11
 • Вътрешен номер в системата: 2020-12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0012

  Началната дата: 10.06.2020 10:30

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции : Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва  320 номенклатурни единици и Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека“, която включва  198 номенклатурни единици. Обособените позиции съдържат номенклатурни единици (редове), всяка от които е обозначена със собствен пореден номер в количествената спецификация, подробно описани в Раздел ІІ Техническа спецификация към документацията за участие в процедурата. Участниците представят предложение за една, няколко или всички номенклатури (редове) на обособената позиция. Оценката на предложенията  е номенклатурни единици (редове).

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 21.07.2020 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: 22.07.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:12
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:13
 • Документация и приложения - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:13
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:13
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 25 Август 2020 - 13:29
 • Вътрешен номер в системата: 2020-11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0011

  Началната дата: 10.06.2020 10:25

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката включва превоз на хемодиализно болните - 87 пациента към момента на откриване на процедурата, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, ул. „Криволак” № 13 и обратно по график, съгласуван с Началника на „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен. Срок за изпълнение на обществената поръчка –24  /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора /но не по-рано от 01.12.2020 г./. 

  Срок за подаване на оферти : до 16.00 часа на 20.07.2020 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите:  21.07.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 10:30
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 10:30
 • Документация и приложения - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:03
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 10:31
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 17 Август 2020 - 11:24
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 28 Юли 2020 - 09:44
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 10 Септември 2020 - 11:43
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Септември 2020 - 11:42
 • Вътрешен номер в системата: 2020-10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0010

  Началната дата: 02.06.2020 09:58

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Избор на доставчик  на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси 6 бр.обекти /точки/ на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”, за срок от 12 месеца. Идентификационен код на обектите на пазара – подробно описани в „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ” от  документацията за участие в процедурата. Прогнозното  количество ел.енергия за 12 месеца е определено на база годишно потребление на ел.енергия за преходните 12 месеца. Общо прогнозно количество - 1697250,91 кWh. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя. 

  Подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 08.07.2020 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите:  Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 09.07.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:28
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:29
 • Документация и приложения - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:29
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:29
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 30 Юли 2020 - 13:46
 • Протоколи
 • Проколи и доклад - Публикувано на: 01 Септември 2020 - 14:03
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Септември 2020 - 14:04
 • Вътрешен номер в системата: 2020-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0009

  Началната дата: 27.05.2020 11:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


     Периодична доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД“  по 5 /пет/ обособени позиции“.  ОП № 1 „Превързочни материали“, ОП № 2 „Компреси „ ОП №3 „Стерилни превръзки“, ОП № 4 „Стерилни превръзки с водорасли“ и ОП № 5 "Ортопедична вата".  Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция.  Срок за изпълнение на обществената поръчка –24  месеца, считано от датата на сключване на договора /но не по-рано от 01.12.2020 г./, чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 07.07.2020 г.

  Дата на отваряне на офертите – 08.07.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:08
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:08
 • Документация и приложения - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:09
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:10
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 21 Август 2020 - 13:35
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:20
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:20
 • Вътрешен номер в системата: 2020-08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0008

  Началната дата: 21.04.2020 15:48

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Осъществяване на охранителната дейност на територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, с адрес: гр. Сливен,  бул. “Христо Ботев” № 1, съобразно изискванията на Закона за частната охранителна дейност, с квалифицирани служители и надеждно техническо оборудване, като осигурява професионализъм, бдителност, конфиденциалност и култура на обслужване.

  Срок за подаване на оферти : до 16:00 часа на 01.06.2020 г. на адрес: „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД”  гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1.

  Отваряне на офертите :02.06.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, на адрес гр.Сливен, бул. ”Христо Ботев” № 1

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:32
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:32
 • Документация и приложения - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:32
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:33
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 12:05
 • Разяснения-2 - Публикувано на: 08 Май 2020 - 13:45
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 26 Юни 2020 - 11:15
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 27 Юли 2020 - 10:34
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Юли 2020 - 10:34
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Септември 2020 - 11:05
 • Договор - Публикувано на: 10 Септември 2020 - 11:05
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 11 Септември 2020 - 10:45
 • Вътрешен номер в системата: 2020-07

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0007

  Началната дата: 07.04.2020 08:06

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодична доставка на медицински изделия и консумативи по 36 /тридесет и шест/ обособени позиции за 24 /двадесет и четири/ месеца, за нуждите на отделенията в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД”.Срок за изпълнение на обществената поръчка – 24  /двадесет и четири / месеца, но не по-рано от 20.08.2020 г., чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество. 

  Обща прогнозна стойност на обществената поръчка :  659 281,67 лв. без ДДС.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 13.05.2020 г. 

  Опаковките ще бъдат отворени на  датата  14.05.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ : На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП се променят /удължават/ следните срокове :

  1. Срок за получаване на оферти до 16: 00 ч. на 27.05.2020 г. 
  2. Отваряне на оферти : 10:00 ч. на 28.05.2020 г.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:26
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:26
 • Документация и приложения - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:27
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:27
 • Методика за оценка - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:32
 • Обявление за изменения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 10:34
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 14 Юли 2020 - 13:44
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 14 Април 2020 - 13:41
 • Разяснения 1 - Публикувано на: 11 Май 2020 - 10:45
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 07 Август 2020 - 13:18
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 07 Август 2020 - 13:19
 • Решение за избор на изпълнители-2 - Публикувано на: 31 Август 2020 - 14:40
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка-1 - Публикувано на: 03 Септември 2020 - 10:42
 • Обявление за невъзложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 04 Септември 2020 - 10:19
 • Обявление за невъзложена поръчка-2 - Публикувано на: 14 Септември 2020 - 10:41
 • Обявление за невъзложена поръчка-2-EВ - Публикувано на: 16 Септември 2020 - 12:08
 • Вътрешен номер в системата: 2020-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0006

  Началната дата: 16.03.2020 14:54

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 /тридесет и осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД”. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция.  

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 24.06.2020 г.

   Дата, час и място на отваряне на офертите: – 25.06.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ : На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП се променят /удължават/ следните срокове :

  1. Срок за получаване на оферти до 16: 00 ч. на 28.07.2020 г. 
  2. Отваряне на оферти : 10:00 ч. на 29.07.2020 г.

   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Март 2020 - 11:14
 • Обявление РОП - Публикувано на: 18 Март 2020 - 11:14
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:13
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:13
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:14
 • Обявление за изменения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 10:32
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 29 Май 2020 - 15:54
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 27 Август 2020 - 14:40
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 31 Юли 2020 - 13:24
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:47
 • Вътрешен номер в системата: 2020-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0005

  Началната дата: 06.03.2020 11:55

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Приготвяне и доставка на  храна за пациентите на  МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД по предварителна заявка от менюта на Възложителя”, подробно описана в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Настоящата обществена поръчка включва: 1. ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация  №1 – Диети № 1,4,1А,5,7,10,9,11,Белтъчна,1/9 и 15;  2. ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация  №2 – Диети № от 1-3 год., от 3-7 год., 4А, 4Д, 5А, 6, от 6-12 мес., Бяла, Течно-млечна, течно-млечна -9, Ентероколитна /бебе/;  3. ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация №3- Диета Хемодиализа;  4. ЧЕТВЪРТА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация  №4- Диета Антикетогенна и ДОБАВКА КИСЕЛО МЛЯКО

  Изпълнението на поръчката включва – закуска, обяд и вечеря, като крайните часове за доставянето им са: закуска – 06.30 ч.;  

  обяд – 11.30 ч.; вечеря – 17.00 ч.Общо хранодни на пациенти – около  112 004 бр. за една година .

  Срок на изпълнение на договора - 12 /дванадесет/ месеца.

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година е 296 614,16 лв.  /двеста деветдесет и шест хиляди шестстотин и четиринадесет лева и 16 стотинки/ без включен ДДС.

  Срок за получаване на оферти - до 16:00 часа на 28.04.2020 г.

  Отваряне на офертите - на 29.04.2020 г. в 10:00 часа в в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ : На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП се променят /удължават/ следните срокове :

  1. Срок за получаване на оферти до 16: 00 ч. на 02.06.2020 г. 
  2. Отваряне на оферти : 10:00 ч. на 03.06.2020 г.
  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 07 Август 2020 - 14:15
 • Договор и приложения - Публикувано на: 07 Август 2020 - 14:15
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 09 Март 2020 - 11:59
 • Обявление РОП - Публикувано на: 09 Март 2020 - 12:00
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:24
 • Документация и приложения - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:25
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:28
 • Техническа спецификация - ДИЕТИ - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:28
 • Решение за одобряване на Обявление за изменение - Публикувано на: 27 Април 2020 - 11:05
 • Обявление за изменение-ЕВ - Публикувано на: 29 Април 2020 - 11:50
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 13:31
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 30 Юни 2020 - 11:44
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Юни 2020 - 11:45
 • Вътрешен номер в системата: 2020-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0003

  Началната дата: 17.02.2020 13:38

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа, чрез периодично повтарящи се доставки за срок от 24 месеца, разделена в 22 обособени позиции. За ОП от № 13 до № 22 вкл. е задължително условието за комплектност на предложението по обособената позиция. 

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.03.2020 г. в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611701.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: 24.03.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:33
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:33
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:33
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:34
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:11
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 19 Май 2020 - 12:38
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 19 Май 2020 - 12:37
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:20
 • Договор Медекс ООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:21
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:22
 • Договор Фьоникс Фарма ЕООД -2 бр. - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:22
 • Договор Фрезениус Медикал Кеър Б-я ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:23
 • Договор Дъчмед Интернешанъл ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:24
 • Договор Марвена Диагностика ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:25
 • Договор Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:25
 • Договор Булмар МЛ ООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:26
 • Договор Хелмед България ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:26
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 09:58
 • Вътрешен номер в системата: 2020-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0002

  Началната дата: 21.01.2020 11:46

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Изх. № ОПД-07-320/23.01.2020 г.

                                                                        

  ДО

   „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ „ АД

  гр.София 1756,

  ул.”Лъчезар Станчев” №5

  Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12

  тел. 02/8133660, факс 02/8133666

  email: office@sopharmatrading.bg

                                                                       

  ДО

  „ФЬОНИКС ФАРМА ” ЕООД

  гр.София, 1700

  ул. „Околовръстен път” № 199а

  тел. 02/9658109; факс 02/9658828

  email : kr.nikolaev@phoenixpharma.bg

   

  ДО

  „ФАРКОЛ” АД

  гр.Бургас 8000

  ул. „Сан Стефано” № 28

  тел.   056/ 851721, факс :056/ 851722

  email : farkol@farkol.bg

   

  П О К А Н А

  за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

          На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-08-21/23.01.2020 г. на Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД"  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 05.02.2020 г от 10:00 часа в Заседателната зала в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

              Офертите следва да бъдат представени в деловодството на възложителя в запечатана непрозрачна опаковка с надпис на външната страна на подател, адрес за кореспонденция, телефони за връзка, наименованието на поръчката, обособените позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите.

  Офертите следва да бъдат подадени до 16:00 часа на 04.02.2020 г. в деловодството на лечебното заведение.

  МЯСТО И ДАТА НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО:

  Каним най- учтиво представляващия участника или упълномощен от него представител да участва в преговорите, които ще се състоят на 05.02.2020 г. от 10:00 часа.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:12
 • Покана и приложения - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:12
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:13
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:27
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 06 Февруари 2020 - 10:23
 • Вътрешен номер в системата: 2020-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0001

  Началната дата: 17.01.2020 11:46

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Извършване на СМР/СРР на съществуваща сграда на 1 /един/ етаж с предназначение за Здравно заведение. Дейностите обхващат: част Архитектурна, част ВиК, част електро, ремонт  покрив, ремонт на фасада, СМР отопление. Строителния обект представлява сграда с идентификатор 30990.502.59.3, със застроена площ 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/ и сграда с идентификатор 30990.502.59.4, със застроена площ 225 кв.м. /двеста двадесет и пет квадратни метра/ и таванско помещение с площ 75 кв.м /седемдесет и пет квадратни метра/ по КККР на землището на с. Злати войвода, общ. Сливен, СО „Сливенски минерални бани, собственост на Възложителя. Категория на сградата е ІІ-ра,  по смисъла на чл. 137, ал.1, т.2, буква "д" от ЗУТ и чл. 4, чл. 5, т. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

  Прогнозна стойност на поръчката - 150 000,00 лв. без вкл. ДДС

  Срок за получаване на оферти - до 16:00 часа на 13.02.2020 г. 

  Отваряне на оферти - в 10:00 часа на 14.02.2020 г. в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  СЪОБЩЕНИЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  В Приложение 2 – ЕЕДОП, публикувано в Профила на купувача на 17.01.2020 г. е допусната техническа грешка. Във връзка с това публикуваме коригиран ЕЕДОП.

  Всички участници в обществената поръчка следва да попълнят и представят коригирано Приложение 2 – ЕЕДОП.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 11:58
 • Обявление - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 11:58
 • Документация и приложения - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:09
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 11:59
 • еЕЕДОП-Коригиран - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 13:46
 • Съобщение за ЕЕДОП - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 13:47
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по документация - Публикувано на: 31 Януари 2020 - 15:38
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:41
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:44
 • Протокол 2 - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:44
 • Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:46
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Август 2020 - 15:19
 • Договор - Публикувано на: 04 Август 2020 - 15:20
 • Вътрешен номер в системата: 2019-14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0012

  Началната дата: 17.12.2019 08:38

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия, чрез периодично повтарящи се доставки“ за срок от 24 месеца, разделена в 9 /девет/ обособени позиции, както следва :

  Обособена позиция № 1 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 1“ с 57 номенклатурни единици.

  Обособена позиция № 2 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 2“ с 63 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 3 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 3“ с 69 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 4 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 4“ с 37 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 5 „Медицински изделия за отделение по лицево-челюстна хирургия“ с 21 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 6 „Медицински изделия за неврохирургична дейност“ с 26 номенклатурни единици.

  Обособена позиция № 7 „Медицински изделия за отделение по офталмология“ с 9 номенклатурни единици.

  Обособена позиция № 8 „Медицински изделия за отделение по ушно-носно-гърлени болести“ с 8 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 9 „Медицински изделия за отделение по хирургия“ с 18 номенклатурни единици

  Офертите се представят в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611726.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 30.01.2020 г. 

  Дата, час и място на отваряне на офертите:  31.01.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:40
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:40
 • Документация и приложения - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:40
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:41
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:38
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ № 1 - Публикувано на: 05 Февруари 2020 - 13:30
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 07 Април 2020 - 12:38
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Април 2020 - 12:38
 • Решение за избор на изпълнител-изменение - Публикувано на: 05 Май 2020 - 14:14
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 19 Юни 2020 - 12:33
 • Договори - Публикувано на: 19 Юни 2020 - 12:33
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за нeвъзложена поръчка - Публикувано на: 04 Май 2020 - 11:50
 • Обявление за нeвъзложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 05 Май 2020 - 10:37
 • Вътрешен номер в системата: 2019-16

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0011

  Началната дата: 18.12.2019 15:29

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка за срок не по-малко от 24 месеца на фабрично нова  стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиологична диагностика. Минималните задължителни работни характеристики и функционални изисквания, на които предлаганата апаратура трябва да отговаря са подробно описани в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документацията.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 24.01.2020 г.

   Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  27.01.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

   
   
  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Документация и приложения - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 28 Януари 2020 - 11:19
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:14
 • Протокол №2 - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:14
 • Доклад - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:14
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:15
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Февруари 2020 - 12:38
 • Договор - Публикувано на: 28 Февруари 2020 - 12:38
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 02 Март 2020 - 10:34
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 10 Март 2020 - 12:14
 • Вътрешен номер в системата: 2019-15

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0010

  Началната дата: 18.12.2019 10:52

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Поръчката обхваща надграждане на съществуваща система за производство на медицински кислород – доставка и монтаж на компресор за сгъстен въздух и присъединителен модул, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка за срок не по-малко от 24 месеца на цялата система за производство на медицински кислород. Надграждането включва компресор за сгъстен въздух -1 бр. и присъединителен модул – 1 бр. Минималните задължителни работни характеристики и функционални изисквания, на които предлаганите апарати трябва да отговарят са подробно описани в ГЛАВА II - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на документацията.
  Срок за получаване на оферти - до 16:00 часа на 20.01.2020 г.
  Отваряне на оферти - 10:00 часа на 21.01.2020 г. в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Март 2020 - 10:31
 • Договор - Публикувано на: 09 Март 2020 - 10:32
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:54
 • Обявление - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:56
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:57
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:57
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 22 Януари 2020 - 08:13
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:54
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:55
 • Окончателен протокол - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:55
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:56
 • Вътрешен номер в системата: 2019-10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0009

  Началната дата: 19.09.2019 10:18

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Периодично повтарящи се доставки на  концентрати за хемодиализен  разтвор  за  нуждите на "Отделение по хемодиализа" към  МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД”. Поръчката е разделена на 3 /три /обособени позиции  и включва доставка на пет вида кисели концентрирани разтвори, основен бикарбонатен разтвор и таблетирана сол за регенерация, разделени както следва: Обособена позиция № 1 „Кисели концентрирани разтвори за бикарбонатна хемодиализа“, Обособена позиция № 2 „Основен бикарбонатен концентрат за хемодиализа“, Обособена позиция № 3 „Таблетирана сол за регенерация“, подробно описани в техническата спецификация.

  Срок за изпълнение на обществената поръчка –24  /двадесет и четири / месеца.

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за 24 /двадесет и четири/ месеца - 263220,00 лв.  без включен ДДС.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 29.10.2019 г. -  деловодство на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611726.

  Дата, час и място на отваряне на офертите:  – 30.10.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-РОП - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:54
 • Договор - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:56
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 09:33
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:29
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:29
 • Документация и приложения - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:29
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 08 Ноември 2019 - 09:39
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:55
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:56
 • Доклад - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:56
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:57
 • Вътрешен номер в системата: 2019-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0008

  Началната дата: 04.09.2019 11:45

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр.Сливен, в сградите на лечебното заведение, намиращи се на територията на гр. Сливен. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора. . Прогнозно потребление  за 36 месеца - 110100 куб.м.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 10:39
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 04 Септември 2019 - 12:44
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 10:38
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 11:29
 • Вътрешен номер в системата: 2019-07

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0006

  Началната дата: 10.07.2019 08:52

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен

  Избор на доставчик  на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси 6 бр.обекти /точки/ на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”, за срок от 12 месеца. Идентификационен код на обектите на пазара – подробно описани в „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ” от  документацията за участие в процедурата. Прогнозното  количество ел.енергия за 12 месеца е определено на база годишно потребление на ел.енергия за преходните 12 месеца. Общо прогнозно количество -  1758920,95 кWh. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя.  

  Подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.08.2019 г. 

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на 26.08.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Октомври 2019 - 10:17
 • Договор - Публикувано на: 16 Октомври 2019 - 10:17
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 12 Юли 2019 - 11:02
 • Обявление РОП - Публикувано на: 12 Юли 2019 - 11:02
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 15 Юли 2019 - 11:35
 • Документация и приложения - Публикувано на: 15 Юли 2019 - 11:36
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 15 Юли 2019 - 13:35
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 28 Август 2019 - 12:29
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:45
 • Протокол №2 - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:45
 • Доклад - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:46
 • Вътрешен номер в системата: 2019-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0005

  Началната дата: 13.05.2019 13:21

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Обществената поръчка включва предоставяне на периодично повтарящи се услуги за  приемане, транспортиране, обезвреждане и депониране на опасни болнични отпадъци, генерирани от дейността на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, определени в зависимост от кодовете на опасните болнични отпадъци и изискванията за третирането им.

  Общото прогнозно количество на опасните болнични отпадъци за срока на изпълнение на поръчката за 24 месеца е 68 000,00 кг. Прогнозна стойност на обществената поръчка за 24 месеца  е 157 000,00 лв. без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 04.06.2019 г. 

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 05.06.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Ноември 2019 - 10:39
 • Договор - Публикувано на: 21 Ноември 2019 - 10:40
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:54
 • Обявление РОП - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:54
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:55
 • Документация и приложения - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:56
 • Решение за изменение на обявление - Публикувано на: 14 Май 2019 - 14:15
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 12:00
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:32
 • Протоколи - Публикувано на: 04 Юли 2019 - 08:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 04 Юли 2019 - 08:22
 • Вътрешен номер в системата: 2019-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0004

  Началната дата: 01.04.2019 08:38

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Приготвяне и доставка на храна за пациентите  на МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен  АД, по предварителна заявка от менютата на Възложителя. Услугата включва закуска, обяд и вечеря по три групи диети и се извършва целогодишно, включително в празничните и почивните дни. 
  Общо хранодни на пациенти – около  114014 бр. за една година , от които:
  ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ – Диети №№ 1,4,1А,5,7,10,9,11,Белтъчна,1/9 и 15 – 86948 бр. хранодни за една година;
  ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ, – Диети №№ от 1-3 год., от 3-7 год., 4А, 4Д, 5А, 6, от 6-12 мес., Бяла, Течно-млечна, течно-млечна -9, Ентероколитна /бебе/; –  13934  бр. хранодни за една година;
  ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ – Диета Хемодиализа, Антикетогенна И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА -13132  бр. хранодни за една година.
   Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 300616,00 лв. 

   Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 13.05.2019 г. 

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 14.05.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:14
 • Договор - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:14
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2019 - 12:16
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 01 Април 2019 - 11:45
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 03 Април 2019 - 10:58
 • Документация и приложения - Публикувано на: 03 Април 2019 - 10:58
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 03 Април 2019 - 10:59
 • Техническа спецификация-ДИЕТИ - Публикувано на: 03 Април 2019 - 11:00
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 27 Май 2019 - 14:29
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 09:19
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 09:20
 • Вътрешен номер в системата: 2019-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0003

  Началната дата: 15.03.2019 10:10

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД по 24 обособени позиции“

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за 24 /двадесет и четири/ месеца е 390 167,00 лв. без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 02.05.2019 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 03.05.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” Ад на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 15 Март 2019 - 11:09
 • Обявление РОП - Публикувано на: 18 Март 2019 - 11:28
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Март 2019 - 10:03
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Март 2019 - 10:03
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Март 2019 - 10:04
 • Обявление за изменения - Публикувано на: 01 Април 2019 - 10:05
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 14 Май 2019 - 14:06
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 07 Май 2019 - 12:19
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 09:41
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 09:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 13:31
 • Договори - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 13:31
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2019 - 12:17
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка-ОП12 - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 10:23
 • Вътрешен номер в системата: 2019-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0002

  Началната дата: 08.03.2019 11:05

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодична доставка на лекарствени продукти в 12 обособени позиции и медицински изделия в 9 обособени позиции, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Отделение по хемодиализа”  

  Обща прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 579918,17 лв.  

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 15.04.2019 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  16.04.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 08 Март 2019 - 11:07
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:36
 • Документация и приложения - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:36
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:37
 • Съобщение за провеждане на жребий - Публикувано на: 15 Май 2019 - 10:07
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 27 Март 2019 - 11:25
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 07 Май 2019 - 13:31
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 22 Април 2019 - 12:59
 • Протокли и Доклад - Публикувано на: 31 Май 2019 - 13:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 31 Май 2019 - 13:58
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:38
 • Договори - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:09
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2019 - 12:18
 • Вътрешен номер в системата: 2018-08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-08

  Началната дата: 24.08.2018 11:45

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодични доставки на превързочни материали, обособени в следните обособени позиции:

  Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

  Обособена позиция № 2  ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

  Обособена позиция № 3  "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

   Обособена позиция № 4  "Доставка на стерилни превръзки с водорасли за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за две години  е 136 720,00  лв.  /Сто тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 03.10.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението - 04.10.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Август 2018 - 11:45
 • Обявление РОП - Публикувано на: 27 Август 2018 - 15:47
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:32
 • Документация и приложения - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:32
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:33
 • Методика за определяне на комплексна оценка - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:33
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 19 Септември 2018 - 10:35
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 16 Октомври 2018 - 11:50
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 04.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:04
 • Протокол № 2 от 19.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:04
 • Доклад № 1 от 22.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:05
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:05
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:17
 • Договор- МТИ ООД - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:18
 • Договор-Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:19
 • Вътрешен номер в системата: 2018-15

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0013

  Началната дата: 17.12.2018 15:17

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в  МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен" АД Сливен” както следва:

  - Предоставяне на ваучери за храна за персонала по Наредба № 11/21.12.2005г на МТСП и МЗ;

  - Предоставяне ваучери за персонала на основание чл.209 от ЗКПО.      

  Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е  360 714.00 лв.  /триста и шестдесет хиляди седемстотин и четиринадесет лева/ без включен ДДС.

  Срок за изпълнение на поръчката: 24 /двадесет и четири/ месеца.

  Подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.01.2019 г. в деловодството на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044 611 726.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 24.01.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 15:18
 • Обявление РОП - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 15:18
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 10:34
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 10:34
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 10:37
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 11 Февруари 2019 - 13:31
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 08:49
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 08:48
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Март 2019 - 10:18
 • Договор - Публикувано на: 21 Март 2019 - 10:18
 • Протокол за грешка/несъответствие
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 31 Януари 2019 - 15:49
 • Вътрешен номер в системата: 2018-10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0010

  Началната дата: 17.09.2018 14:07

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Настоящата обществена поръчка включва: Изпиране, което да отстранява трайно фиксирани замърсявания, химиотермодезинфекция, изсушаване, изглаждане, сортиране, опаковане и транспорт на болнично бельо за нуждите на  МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен" АД Сливен от следните видове:

  1. Постелъчно бельо за пациенти, нощници и пижами;
  2. Ежедневно работно облекло на персонала;
  3. Одеала и олекотени завивки;
  4. Пердета;
  5. Хавлии;
  6. Извършване на услуга изкърпване.

   Прогнозната стойност на поръчката  за две години е 250 000 лв.  /двеста и петдесет хиляди лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 22.10.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 23.10.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 11:10
 • Договор - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 11:10
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 14:07
 • Обявление РОП - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 14:08
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:33
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:33
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:33
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 09:03
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 23.10.2018 г. - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:00
 • Протокол № 2 от 02.11.2018 г. - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:01
 • Доклад № 1 от 05.11.2018 г. - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:02
 • Вътрешен номер в системата: 2018-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0009

  Началната дата: 31.08.2018 10:27

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката включва превоз на хемодиализно болните, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1   и обратно по график, съгласуван с Началника на „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен.

   Прогнозната стойност на поръчката  за две години е 300 000 лв.  /триста хиляди лева/ без включен ДДС.

  Срокът на изпълнение на поръчката е 24 /двадесет и четири/ месеца от подписването на договора.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 10.10.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 11.10.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

   

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 11:39
 • Договор - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 11:39
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:04
 • Обявление РОП - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:05
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:27
 • Документация и приложения - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:27
 • Технически спецификации - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:33
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 16 Октомври 2018 - 11:50
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 11.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:07
 • Протокол № 2 от 19.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:08
 • Доклад № 1 от 23.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:08
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:09
 • Вътрешен номер в системата: 2018-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0006

  Началната дата: 02.07.2018 10:41

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Медицински консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология  и Отделение по функционална диагностика при МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, предмет на настоящата поръчка са обособени в 33 обособени позиции.
   
   Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е  1 005 114,14 лв. 

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 06.08.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението - 07.08.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:42
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:42
 • Технически спецификации - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:42
 • Документация и приложения - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:43
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 18 Юли 2018 - 15:04
 • Разяснение 2 - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:15
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 24 Август 2018 - 10:36
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 07.08.2018 г. и приложения - Публикувано на: 20 Август 2018 - 10:01
 • Протокол № 2 от 24.08.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:05
 • Протокол № 3 от 29.08.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:05
 • Протокол № 4 от 11.09.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:06
 • Доклад № 1 от 12.09.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:07
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:07
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Октомври 2018 - 11:03
 • Договори - Публикувано на: 26 Октомври 2018 - 11:03
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:44
 • Обявление за приключил договор-Перфект Медика - Публикувано на: 23 Март 2020 - 10:35
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Анекс-Марвена Диагностика - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 13:17
 • Анекс-Перфект Медика - Публикувано на: 09 Март 2020 - 08:46
 • Вътрешен номер в системата: 2018-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0004

  Началната дата: 04.05.2018 14:27

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на медицински консумативи. Поръчката е разделена на 34 броя самостоятелно обособени позиции. Обособените позиции съдържат номенклатури (редове), всяка от които е обозначена със собствен пореден номер в количествената спецификация, подробно описани в Раздел ІІ Технически спецификации към документацията за участие в процедурата. Участниците представят предложение за всички номенклатури (редове) на обособената позиция. 

  Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е 412 555,93 лв.  /четиристотин и дванадесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и деветдесет и три стотинки/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 08.06.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 12.06.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:38
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:38
 • Документация и приложения - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:38
 • Методика за оценка - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:39
 • Технически спецификации - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:39
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 14:23
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 12.06.2018 г. - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 10:17
 • Доклад и протоколи към него - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 09:34
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 09:35
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:03
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:03
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 08 Август 2018 - 12:04
 • Обявление за приключил договор - ОП№8 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 14:57
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Допълн.споразумение-МТИ - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 12:58
 • Становище на АОП по предварителен контрол
 • Становище предварителен контрол чл.232 ЗОП - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:40
 • Становище предв.контрол-техн.спец-и и методика - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:41
 • Становище окончателен контрол чл.232 ЗОП - Публикувано на: 15 Май 2018 - 10:23
 • Вътрешен номер в системата: 2018-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0002

  Началната дата: 29.03.2018 14:08

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката включва осъществяване на охранителната дейност на територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен”., бул. “Христо Ботев” № 1, както следва:

  1. Двадесет и четири часова, невъоръжена охрана с видеонаблюдение и пропускателен режим на централния вход на болницата /без почивен ден/ - минимален брой охранители – 2;

  2. Десетчасова невъоръжена охрана с пропускателен режим в периода от 07.00 ч. до 17.00 ч. на административния вход на болницата, без почивни и празнични дни -минимален брой охранители- 1;

  3. Невъоръжена охрана  с видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Детско отделение към лечебното заведение, от 07.00 часа до 19.00 часа, /без почивен ден/ - минимален брой охранители – 1.

  4. Двадесет и четири часова невъоръжена охрана с  пропускателен режим и извършване на периодичен обход на болничния парк, на южния портал на болницата /без почивен ден/ -минимален брой охранители – 1;

  Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 200 000 лв. /двеста хиляди лева/  без включен ДДС.
  Срок на договора – 2 /две/ години от датата на подписването му.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 09.05.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 10.05.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 29 Март 2018 - 14:09
 • Обявление РОП - Публикувано на: 29 Март 2018 - 14:09
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 29 Март 2018 - 15:42
 • Документация и приложения - Публикувано на: 29 Март 2018 - 15:52
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 29 Март 2018 - 15:52
 • Обявление за изменение - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:56
 • Документация - изменена - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:57
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 21 Май 2018 - 11:06
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 10.05.2018 г. - Публикувано на: 11 Май 2018 - 12:01
 • Протокол № 2 от 22.05.2018 г. - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:51
 • Протокол № 3 от 25.05.2018 г. - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:52
 • Доклад № 1 от 11.06.2018 г. - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:53
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:53
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 14:01
 • Договор - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 14:01
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 08:44
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 20 Февруари 2019 - 14:37
 • Обявление за изменение на договор-ЕВ - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 11:04
 • Вътрешен номер в системата: 2020-13

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

  Началната дата: 07.08.2020 12:28

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.“,  чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система)

  1.Срок за подаване на предложения, чрез Електронната система до 21.08.2020 г - 23:59 часа.

  2.Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 24.08.2020 г. в 14,00 часа в Електронната система.

   
  Документация
 • Покана - Публикувано на: 07 Август 2020 - 12:29
 • Проект на договор - Публикувано на: 07 Август 2020 - 12:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 14:13
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 25 Август 2020 - 13:16
 • Вътрешен номер в системата: 2020-14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

  Началната дата: 07.08.2020 12:43

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-277 от 24.06.2020 г.“, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система).

   
  1. Срок за подаване на предложения, чрез Електронната система до 24.08.2020 г - 23:59 часа.
  2. Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 26.08.2020 г. в 10,00 часа в Електронната система.
  Документация
 • Покана - Публикувано на: 07 Август 2020 - 12:43
 • Проект на договор - Публикувано на: 07 Август 2020 - 12:44
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 14:20
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 26 Август 2020 - 12:20