МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-14

Уникален номер в регистъра на АОП: 9070464

Началната дата: 17.11.2017 11:47

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Предмет на настоящата поръчка е: „Избор на банкова институция за извършване на банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен”

Прогнозна стойност за 3 /три/ години на финансовите услуги, предмет на обществената поръчка – 51 948 лв.  /петдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и осем лева/.

 Срок за изпълнение на поръчката: 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор.

Срок за получаване на оферти : 01.12.2017 г. до 16:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 04.12.2017 г. от 10.00 ч. в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Януари 2018 - 11:20
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:48
 • Информация за обява-АОП - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 15 Декември 2017 - 09:40
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 13.12.17 г. - Публикувано на: 15 Декември 2017 - 09:39
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:48
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 09:11
 • Вътрешен номер в системата: 2017-13

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9070294

  Началната дата: 14.11.2017 09:27

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД – СЛИВЕН” , както следва:

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1       Застраховка „Имущество”;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества (медицинска апаратура)“;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал";

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството)”;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността”.

  Прогнозна стойност на услугата, предмет на обществената поръчка – 65 500 (шестдесет и пет хиляди и петстотин)  лева без включен ДДС.

  Срок за получаване на офертите: 24.11.2017 г. до 16:00 ч.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 27.11.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 09:29
 • Информация за обява-АОП - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 09:34
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 22 Ноември 2017 - 09:48
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 27.11.17 г. - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 09:24
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 09:25
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 11:38
 • Договор - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 11:38
 • Договор - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 11:38
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 09:28
 • Вътрешен номер в системата: 2017-12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9069831

  Началната дата: 31.10.2017 11:01

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински” АД гр.  Сливен ".

  Прогнозна стойност на доставките, предмет на обществената поръчка – 30 531 лв.  /тридесет хиляди петстотин тридесет и един лева/ без включен ДДС.

   Общо количество и обем на поръчката:Бензин - 7100 л., Евродизел - 13000 л.

  Срок за подаване на оферти : 09.11.2017 г. до 16:00 ч.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 10.11.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Декември 2017 - 10:23
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 31 Октомври 2017 - 11:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 14:14
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 17.11.2017 г. - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 14:13
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 31 Октомври 2017 - 11:01
 • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 09:05
 • Вътрешен номер в системата: 2017-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9064941

  Началната дата: 05.06.2017 09:47

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на медицински консумативи за неврохирургия, заплащани от пациенти в МБАЛ"Д-р Иван Селимински” АД гр.  Сливен " в пет обособени позиции

  Прогнозна стойност на доставките, предмет на обществената поръчка – 43210,00 лв. (четиридесет и три хиляди двеста и десет лева)  без включен ДДС.

  Срок за получаване на офертите : 14.06.2017 г. до 16:00 ч.- деловодство на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 15.06.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 02 Август 2017 - 11:17
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 05 Юни 2017 - 09:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:01
 • Решение - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 14:04
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 05 Юни 2017 - 09:48
 • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 08:30
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:02
 • Вътрешен номер в системата: 2016-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9058378

  Началната дата: 09.11.2016 11:16

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД – СЛИВЕН ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, както следва:

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1       Застраховка „Имущество”;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Застраховка „Всички рискове на електронното оборудване“;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  Застраховка „Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал“;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Задължителна застраховка „Трудова злополука“;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“.

   Прогнозна стойност на услугата, предмет на обществената поръчка – 51 300,00 лв. (петдесет и една хиляди и триста лева)  без включен ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1       Застраховка „Имущество” – 5 600 лв.;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Застраховка „Всички рискове на електронното оборудване“ – 17 000 лв.;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  Застраховка „Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал“ – 25 000 лв.;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Задължителна застраховка „Трудова злополука“ – 500 лв.;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ – 3 200 лв.

  Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

  Срок за приемане на оферти 17.11.2016 г.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 18.11.2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

   

  Документация
 • Документация и образци - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 от 18.11.2016 г. - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Декември 2016
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 2016-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9058056

  Началната дата: 01.11.2016 10:01

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  “Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински” АД гр.  Сливен "

  Прогнозно  количество и обем на поръчката:

  ЕВРОДИЗЕЛ – 15160 литра

  БЕНЗИН  А 95 -       10660 литра

  Прогнозна стойност на доставкте, предмет на обществената поръчка – 42 000,00 лв. (четиридесет и две хиляди лева)  без включен ДДС.

  Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

  Условия и начин на плащане: Заплащането на доставките по договора ще се извършва ежемесечно, в български лева по банков път, до 45 дни, след представяне от страна на изпълнителя на надлежно оформена фактура.

   

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 01 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 от 21.11.2016 г. - Публикувано на: 22 Ноември 2016
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 01 Ноември 2016
 • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 2017-12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0011

  Началната дата: 06.10.2017 10:33

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Вътрешен номер в системата: 2017-12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0011

  Началната дата: 06.10.2017 г.

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  ДО

  „Софарма Трейдинг” АД гр. София

  „Фаркол” АД  гр. Бургас

  „Фьоникс Фарма” ЕООД  гр. София

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

              На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-10-462/06.10.2017 г. за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 18.10.2017 г от 10:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

              Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

             Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 06 Октомври 2017 - 10:33
 • Покана и приложения - Публикувано на: 06 Октомври 2017 - 10:34
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 25 Октомври 2017 - 10:08
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:26
 • Вътрешен номер в системата: 2017-11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0010

  Началната дата: 18.09.2017 11:59

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на поръчката:“Доставка на концентрати за хемодиализен разтвор  за  нуждите на "Отделение по хемодиализа" към  МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”=

   Срок на договора –2  /две / години, считано от датата на подписването му.

  Място на изпълнение на поръчката: „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ   „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен; гр. Сливен, ул. „Криволак”    № 13.

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за две години  е 292 590 лв.  /двеста деветдесет и две хиляди петстотин и деветдесет лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.10.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 24.10.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявления за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 11:16
 • Договор - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 11:16
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 12:00
 • Обявление - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 12:00
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 12:00
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 10:58
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 26 Октомври 2017 - 10:23
 • Протоколи
 • Протокол № 1/24.10.2017 г. - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:02
 • Протокол № 2/01.11.2017 г. - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:03
 • Доклад № 1/02.11.2017 г. - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:03
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:04
 • Вътрешен номер в системата: 2017-10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0009

  Началната дата: 04.09.2017 14:33

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на поръчката: Поръчката включва превоз на хемодиализно болните, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1   и обратно.

       Превозът се извършва със лицензирани автомобили и при необходимост - санитарни автомобили от дома на пациента (те) до Отделение по хемодиализа на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, находящо се в гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1 и  обратно.

      Превозът се извършва на смени по график, съгласуван с Началника на  „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен:

      -       І смяна  07,30 – 12,30 часа

      -      ІІ смяна  13,30 – 18,30 часа

      -      ІІІ смяна 19,00 – 23,30 часа

         Приблизителния  пробег за една година е  250 000 км., а предлаганата цена за един превозен пациент от дома му до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен и обратно да не превишава 12 лв. /двананадесет лева/ с включен ДДС.

     Прогнозната стойност на поръчката  за една година е 131 978 лв.  /сто тридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и осем лева/ без включен ДДС.

    Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 10.10.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 11.10.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 15:28
 • Договор - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 15:28
 • Обявления за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 05 Декември 2017 - 10:06
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 04 Септември 2017 - 14:33
 • Решение за откриване - Публикувано на: 04 Септември 2017 - 14:34
 • Документация и приложения - Публикувано на: 04 Септември 2017 - 17:54
 • Обявление за допълнителна информация - Публикувано на: 13 Септември 2017 - 11:36
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 12 Октомври 2017 - 10:23
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 25 Октомври 2017 - 10:20
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Октомври 2017 - 10:21
 • Вътрешен номер в системата: 2017-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0008

  Началната дата: 30.08.2017 11:17

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е:

       1. Изпиране, което да отстранява трайно фиксирани замърсявания, химиотермодезинфекция, изсушаване, изглаждане, сортиране, опаковане и транспорт на болнично бельо за нуждите на  МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД Сливен от следните видове: Постелъчно бельо за пациенти, нощници и пижами, ежедневно работно облекло на персонала, одеала и олекотени завивки, пердета, хавлии,

       2. Извършване на услуга изкърпване.

   Изпълнителят се задължава да предостави за безвъзмездно ползване за срока на договора от следните артикули постелъчно бельо в цвят бяло: Долен чаршаф с размери 150/220см – 800бр, плик /горен чаршаф/ с размери 150/220см – 1000бр., калъфка с размери 50/70см – 1000бр., долен чаршаф с ластик/шалте с размери 150/220см – 250бр.

         Приблизителното  годишно количество на поръчката  е 90 582 кг. болнично бельо, постелъчен болничен инвентар и работно облекло.

        Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 135 873 лв.  /сто тридесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и три лева/ без включен ДДС.

      Предлаганата цена да бъде крайна франко „Перилен блок” на МБАЛ  „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” 1; с включен ДДС, но не по-висока от 1, 44 лв. с ДДС

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 09.10.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 10.10.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

   

   

   

   

   

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Август 2017 - 11:18
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 30 Август 2017 - 11:18
 • Документация и приложения - Публикувано на: 30 Август 2017 - 14:00
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение - Публикувано на: 07 Септември 2017 - 10:46
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 12 Октомври 2017 - 10:18
 • Протоколи
 • Протокол № 1/10.10.2017 г. - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:14
 • Протокол № 2/18.10.2017 г. - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:14
 • Доклад № 1/19.10.2017 г. - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:15
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:15
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявления за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Ноември 2017 - 11:17
 • Договор - Публикувано на: 28 Ноември 2017 - 11:18
 • Вътрешен номер в системата: 2017-08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0007

  Началната дата: 25.07.2017 10:51

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  “ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп”  ЕАД гр. София

  “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД гр. София

   “МОСТ ЕНЕРДЖИ”  АД       гр. София

   “ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН”  ЕООД гр. София

                   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

              На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-10-312/25.07.2017 г. за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 04.08.2017 г от 10:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

              Обект на поръчката – доставка, съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

             Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

   

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:22
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:23
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 25 Юли 2017 - 10:53
 • Покана и приложения - Публикувано на: 25 Юли 2017 - 10:54
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 07 Август 2017 - 09:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решиние за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Август 2017 - 09:45
 • Вътрешен номер в системата: 2017-07

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0006

  Началната дата: 26.06.2017 10:52

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


     Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”, 

  Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции :

        Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „

        Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък „

        Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка  е  1 376 912,00 лв.  /един милион триста седемдесет и шест  хиляди деветстотин и дванадесет лева/ без включен ДДС. Прогнозното количество на доставяните лекарствени продукти е изчерпателно посочено в ГЛАВА  II  -ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към настоящата документация.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 31.07.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 01.08.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  ВАЖНО : ПРОМЯНА НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 07.08.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението за изменение – 08.08.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


   

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 26 Юни 2017 - 10:52
 • Решение за откриване - Публикувано на: 26 Юни 2017 - 10:53
 • Документация и приложения - Публикувано на: 26 Юни 2017 - 10:53
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 27 Юни 2017 - 11:23
 • Решение за изменение на Обявление - Публикувано на: 27 Юли 2017 - 10:27
 • Променена Документация - Публикувано на: 27 Юли 2017 - 10:28
 • Променено-Приложение №6А-Спецификация - Публикувано на: 27 Юли 2017 - 10:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 10 Август 2017 - 08:28
 • Покана за жребий - Публикувано на: 11 Септември 2017 - 12:00
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 08:49
 • Доклад № 1 от 15.09.2017 г. - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 08:50
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 08:52
 • Решение изпълнители-2 - Публикувано на: 02 Октомври 2017 - 10:19
 • Решение-изпълнители-3 - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:27
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 14:48
 • Договори - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 14:48
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване - Публикувано на: 16 Октомври 2017 - 13:02
 • Вътрешен номер в системата: 2017-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0005

  Началната дата: 24.04.2017 11:12

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Услугите, обхват на обществената поръчка  се състоят в следното:

  Събиране,транспортиране,обеззаразяване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци,както следва :

  1. Остри инструменти, режещи с инфекциозен характер;

  2. Телесни части и органи /паталогоанатомични, от родилната помощ и от оперативните интервенции/, включително банки за кръв и кръвни продукти;

  3. Използвани консумативи, замърсени с биологични материали;

  4. Отпадъци,обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции;

  5. Химически вещества и препарати, състоящи се от/или съдържащи опасни вещества;

  6. Лекарствени продукти

  Приблизителното прогнозно количество на опасни болнични отпадъци за две години е  63 982 кг.

  Прогнозната стойност на поръчката  за две години е 136 920 лв.  /сто тридесет и шест хиляди деветстотин и двадесет лева ./ без включен ДДС.

  Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 05.06.2017 г.

  Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 06.06.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Юли 2017 - 10:49
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Юли 2017 - 10:49
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 24 Април 2017 - 11:13
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Април 2017 - 11:14
 • Документация и приложения - Публикувано на: 24 Април 2017 - 11:14
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 26 Април 2017 - 13:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 12:05
 • Протоколи
 • Протокол № 1/06.06.2017 г. - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 10:59
 • Протокол № 2/13.06.2017 г. - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 10:59
 • Доклад № 1/14.06.2017 г. - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Вътрешен номер в системата: 2017-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0004

  Началната дата: 10.04.2017 17:42

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, необходими за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”.

  Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка са обособени в следните обособени позиции и прогнозното им количество е:

  Обособена позиция № 1 „Тотално тазобедрено ендопротезиране с циментово закрепване” - 30 броя.

  Обособена позиция № 2 „Тотално тазобедрено ендопротезиране с безциментно закрепване” -15 броя.

  Обособена позиция № 3  „Система за еднополюсно ендопротезиране на тазобедрена става „ - 10 броя.

  Обособена позиция № 4 „Хемипротеза за еднополюсно ендопротезиране на тазобедрена става” - 10 броя.

  Обособена позиция № 5 „Тотална хибридна ендопротеза за тазобедрена става с циментно стебло и безциментна ацетабуларна капсула” - 5 броя.

  Обособена позиция № 6 „Система за ендопротезиране на тазобедрена става с циментна фиксация и хемипротезна биартикуларна глава” - 100 броя.

  Обособена позиция № 7 „Система за тотално колянно ендопротезиране с циментно закрепване с премахване на задна кръстна връзка”  -10 броя.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 17.05.17 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 18.05.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 11:42
 • Договори - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 11:44
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2017 - 11:15
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Април 2017 - 17:43
 • Обявление - Публикувано на: 10 Април 2017 - 17:44
 • Документация и приложения - Публикувано на: 10 Април 2017 - 17:44
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 12 Април 2017 - 14:55
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 11:10
 • Протоколи
 • Протокол № 1/18.05.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:44
 • Протокол № 2/08.06.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:45
 • Протокол № 3/19.06.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:45
 • Доклад № 1/19.06.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:46
 • Вътрешен номер в системата: 2017-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0003

  Началната дата: 29.03.2017 13:46

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „Приготвяне и доставка на  храна за пациентите на  „МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен  по предварителна заявка от менюта на Възложителя”

  Общо хранодни на пациенти – около  113 841 бр. за една година , от които:

  За ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ – 88 429  бр. хранодни за една година;

  За ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ –   12 698  бр. хранодни за една година;

  За ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА   -    12 714 бр. хранодни за една година.

  Примерните диети, разделени в 3 групи са подробно посочени в документацията.

   Общата прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 282 935 лв.  /двеста осемдесет и две хиляди деветстотин тридесет и пет лева/ без включен ДДС.

  Услугата предмет на обществената поръчка се предоставя целогодишно, включително и в празничните и в почивните дни. Изпълнението на поръчката включва – закуска, обяд и вечеря, като крайните часове за доставянето им са: закуска – 07.00 ч.;    обяд – 11.30 ч.;     вечеря – 17.00 ч.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 08.05.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 09.05.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 12:07
 • Договор - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 12:08
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 12:12
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:47
 • Обявление - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:48
 • Документация и приложения - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:48
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 30 Март 2017 - 10:29
 • Уведомление чл. 53 ППЗОП - Публикувано на: 03 Май 2017 - 11:38
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 23 Май 2017 - 08:48
 • Протоколи
 • Протокол № 1/10.05.2017 г. - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:26
 • Протокол № 2/01.06.2017 г. - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:27
 • Доклад № 1/01.06.2017 г. - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:28
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:28
 • Вътрешен номер в системата: 2017-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0002

  Началната дата: 20.03.2017 11:05

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”за шест обекта на МБАЛ „Д‐р Иван Селимински“ АД

  Прогнозната стойност без ДДС на настоящата обществена поръчка е   200 061,00 лв. без вкл. ДДС.

  В тези прогнозни бюджети Възложителя отчита и залага само разходите, които заплаща за реално изразходваната енергия, без разходите за мрежови услуги

      Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.

  Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1 до 16:00 часа на 25.04.2017 г.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 26.04.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” № 1

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 20 Март 2017 - 11:06
 • Обявление - Публикувано на: 20 Март 2017 - 11:06
 • Документация и приложения - Публикувано на: 20 Март 2017 - 11:06
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 22 Март 2017 - 11:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Април 2017 - 11:31
 • Протоколи
 • Протокол № 1/26.04.2017 г. - Публикувано на: 12 Май 2017 - 10:59
 • Протокол № 2/05.05.2017 г. - Публикувано на: 12 Май 2017 - 11:00
 • Доклад № 1/10.05.2017 г. - Публикувано на: 12 Май 2017 - 11:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Май 2017 - 11:02
 • Решение за избор на изпълнител -изменено - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 09:55
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 09:04
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Юли 2017 - 10:52
 • Вътрешен номер в системата: 2017-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0001

  Началната дата: 08.03.2017 10:55

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти и медицински изделия,  необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен, подробно описани в Глава  II  - Техническа спецификация на документацията за участие в процедурата. В процедурата са включени 22 броя обособени позиции, като оферти могат да се подават за всяка една от тях /за една, няколко или за всички/.
  Прогнозните количества за 1 година на доставяните лекарствени продукти и медицински изделия по обособени позиции са следните:
  № 1- 12000 капс.; № 2- 6160 табл.; № 3- 1000 ампули; № 4 -1500 spr; № 5    - 2000 spr; № 6- 1800 spr; № 7- 250 шприци; № 8- 400 шприци;  № 9-60 шприци;  № 10- 60 шприци; № 11- 2800 табл.; № 12-  7200 табл.; № 13- 180 амп.; № 14 - 120 амп.;  № 15 - общо – 13000бр.; № 16 - общо - 1 250 бр.; № 17 – общо 15 000 бр. ;  № 18 - общо  12 000 бр.; № 19 - 90 бр.; № 20 -  90 туби;№ 21-400 бр. и № 22 - 20 бр.

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца от подписването на договора при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка на всяка отделна заявка е до 72 /седемдесет и два/ часа от получаване на заявка от Възложителя.

  Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка  е        602007.00 лв.  /шестотин и две  хиляди и седем лева/ без включен ДДС.

   Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 18.04.2017 г.

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:56
 • Решение за откриване - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:56
 • Документация и приложения - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:57
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 10 Април 2017 - 11:00
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 10 Май 2017 - 10:00
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Април 2017 - 10:45
 • Протоколи и Доклад на комисията - Публикувано на: 16 Май 2017 - 11:31
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 16 Май 2017 - 11:31
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 03 Юли 2017 - 10:24
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Юли 2017 - 10:21
 • Вътрешен номер в системата: 2016-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0013

  Началната дата: 22.12.2016 10:37

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


      Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в  МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД Сливен” както следва:

          - Предоставяне на ваучери за храна за персонала по Наредба № 11/21.12.2005г на МТСП и МЗ;

            - Предоставяне ваучери за персонала на основание чл.209 от ЗКПО.

            Общо количество и обем на поръчката: Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е    361 556.00 лв.  /триста шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и шест лева/ без включен ДДС.

         Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на Възложителя.

      Място на изпълнение на поръчката: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен.

     Критерий за възлагане: икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия  ''най – ниска цена''.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 29 Март 2017 - 12:56
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:28
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 22 Декември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 31 Януари 2017
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 12:11
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 12:10
 • Вътрешен номер в системата: 2016-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0011

  Началната дата: 22.08.2016 14:31

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


   Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен”, обособени в три позиции, с номенклатурни единици, подробно описани в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документацията.        

  Обособени позиции: Превързочните материали, предмет на настоящата поръчка са обособени в следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен

   

  Обособена позиция № 2  ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван    Селимински” АД – гр.Сливен”

   

  Обособена позиция № 3  "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД - гр.Сливен".

   Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е 175 236.00 лв.  /сто седемдесет и пет хиляди двеста тридесет и шест лева/ без включен ДДС.

       

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Документация и приложения - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Обявление-ЕС - Публикувано на: 23 Август 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • покана за ценово отваряне - Публикувано на: 10 Октомври 2016
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад на комисията - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата: 2016-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0010

  Началната дата: 14.07.2016 14:16

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


    Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински  консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория,  Отделение по трансфузионна хематология и Отделение по функционална диагностика при МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен. Медицинските продукти са описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. В процедурата са включени 31 броя обособени позиции, като оферти могат да се подават за всяка една от тях /за една, няколко или всички/. Участието за отделните обособени позиции е комплексно за всички подпозиции в тях, като не се допуска представяне на варианти. Участниците не покриващи всички подпозиции в дадена обособена позиция, ще бъдат отстранени от участие по тази обособена позиция. Предлаганите реактиви и консумативи да са напълно съвместими с лабораторната техника на Възложителя и да отговарят на минималните изисквания заложени в спецификацията, изготвена от Възложителя.

       Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е   995 685.00 лв.  /деветстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 15.00 часа на 22.08.2016г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението - 23.08.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

   

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Обявление - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Документация и приложения - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Обявление-ЕС - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 25 Юли 2016
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 12 Август 2016
 • Разяснение по документацията - Публикувано на: 12 Август 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 20 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 20 Септември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Анекс - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0004

  Началната дата: 16.02.2016 10:39

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


             Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”.

    Прогнозна стойност на поръчката 462 772,35  без включен ДДС.

  Медицински консумативи, предмет на настоящата поръчка са обособени в 32 обособени позиции.

   Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 29.03.2016 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 30.03.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 31 Май 2016
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 30.03.2016 г. - Публикувано на: 26 Април 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 15 Август 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация за гаранции за участие - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0003

  Началната дата: 18.01.2016 10:45

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


     Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на консумативи за затворена система, за вземане на кръв и други продукти за нуждите на Клинична лаборатория към МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”.

    Прогнозната стойност на поръчката е 74 220 лв. /седемдесет и четири хиляди двеста и двадесет лева/ без включен ДДС.

   Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 16.03.2016 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 04 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 17.03.2016 г. - Публикувано на: 23 Март 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация за върнати гаранции за участие - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2015-0011

  Началната дата: 01.10.2015 11:49

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Осигуряване на денонощна охрана - физическа защита, чрез невъоръжен персонал, обслужване на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, на основната сграда,  сградата на "Детско отделение"  и  болничния парк на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен” с Обявление под № ID 690121/01.10.2015 г.

  Индивидуален номер на преписката в АОП : 00705-2015-0011

   Прогнозна стойност на поръчката за две години - 162 000 лв. /сто шестдесет и две хиляди лева/ без включен ДДС.

   Охраната на територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен  следва да бъде организирана, както следва:

  1. Двадесет и четири часова, невъоръжена охрана с видеонаблюдение и пропускателен режим на централния вход на болницата - минимален брой охранители – 2;

  2. Десетчасова невъоръжена охрана с пропускателен режим в периода от 07.00 ч. до 17.00 ч. на административния вход на болницата, без почивни и празнични дни -минимален брой охранители- 1;

  3. Двадесет и четири часова невъоръжена охрана с  пропускателен режим и извършване на периодичен обход на болничния парк, на южния портал на болницата-минимален брой охранители – 1;

  4. Невъоръжена охрана  с видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Детско отделение към лечебното заведение, от 07.00 часа до 19.00 часа, без почивен ден - минимален брой охранители – 1.

   Отварянето на офертите ще се извърши на 05.11.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 18 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 от 05.11.2015 г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 03 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Юли 2016
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции за участие - Публикувано на: 26 Юли 2016