МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-14

Уникален номер в регистъра на АОП: 9070464

Началната дата: 17.11.2017 11:47

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Предмет на настоящата поръчка е: „Избор на банкова институция за извършване на банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен”

Прогнозна стойност за 3 /три/ години на финансовите услуги, предмет на обществената поръчка – 51 948 лв.  /петдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и осем лева/.

 Срок за изпълнение на поръчката: 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор.

Срок за получаване на оферти : 01.12.2017 г. до 16:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 04.12.2017 г. от 10.00 ч. в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Януари 2018 - 11:20
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:48
 • Информация за обява-АОП - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 15 Декември 2017 - 09:40
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 13.12.17 г. - Публикувано на: 15 Декември 2017 - 09:39
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:48
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 09:11
 • Вътрешен номер в системата: 2020-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0009

  Началната дата: 21.05.2020 11:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Периодична доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД“  по 5 /пет/ обособени позиции“

  Вътрешен номер в системата: 2020-08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0008

  Началната дата: 21.04.2020 15:48

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Осъществяване на охранителната дейност на територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, с адрес: гр. Сливен,  бул. “Христо Ботев” № 1, съобразно изискванията на Закона за частната охранителна дейност, с квалифицирани служители и надеждно техническо оборудване, като осигурява професионализъм, бдителност, конфиденциалност и култура на обслужване.

  Срок за подаване на оферти : до 16:00 часа на 01.06.2020 г. на адрес: „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД”  гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1.

  Отваряне на офертите :02.06.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, на адрес гр.Сливен, бул. ”Христо Ботев” № 1

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:32
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:32
 • Документация и приложения - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:32
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:33
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 12:05
 • Разяснения-2 - Публикувано на: 08 Май 2020 - 13:45
 • Вътрешен номер в системата: 2020-07

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0007

  Началната дата: 07.04.2020 08:06

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодична доставка на медицински изделия и консумативи по 36 /тридесет и шест/ обособени позиции за 24 /двадесет и четири/ месеца, за нуждите на отделенията в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД”.Срок за изпълнение на обществената поръчка – 24  /двадесет и четири / месеца, но не по-рано от 20.08.2020 г., чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество. 

  Обща прогнозна стойност на обществената поръчка :  659 281,67 лв. без ДДС.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 13.05.2020 г. 

  Опаковките ще бъдат отворени на  датата  14.05.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ : На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП се променят /удължават/ следните срокове :

  1. Срок за получаване на оферти до 16: 00 ч. на 27.05.2020 г. 
  2. Отваряне на оферти : 10:00 ч. на 28.05.2020 г.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:26
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:26
 • Документация и приложения - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:27
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:27
 • Методика за оценка - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:32
 • Обявление за изменения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 10:34
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 14 Април 2020 - 13:41
 • Разяснения 1 - Публикувано на: 11 Май 2020 - 10:45
 • Вътрешен номер в системата: 2020-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0006

  Началната дата: 16.03.2020 14:54

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 /тридесет и осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД”. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция.  

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 24.06.2020 г.

   Дата, час и място на отваряне на офертите: – 25.06.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ : На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП се променят /удължават/ следните срокове :

  1. Срок за получаване на оферти до 16: 00 ч. на 28.07.2020 г. 
  2. Отваряне на оферти : 10:00 ч. на 29.07.2020 г.

   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Март 2020 - 11:14
 • Обявление РОП - Публикувано на: 18 Март 2020 - 11:14
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:13
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:13
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:14
 • Обявление за изменения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 10:32
 • Вътрешен номер в системата: 2020-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0005

  Началната дата: 06.03.2020 11:55

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Приготвяне и доставка на  храна за пациентите на  МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД по предварителна заявка от менюта на Възложителя”, подробно описана в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Настоящата обществена поръчка включва: 1. ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация  №1 – Диети № 1,4,1А,5,7,10,9,11,Белтъчна,1/9 и 15;  2. ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация  №2 – Диети № от 1-3 год., от 3-7 год., 4А, 4Д, 5А, 6, от 6-12 мес., Бяла, Течно-млечна, течно-млечна -9, Ентероколитна /бебе/;  3. ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация №3- Диета Хемодиализа;  4. ЧЕТВЪРТА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация  №4- Диета Антикетогенна и ДОБАВКА КИСЕЛО МЛЯКО

  Изпълнението на поръчката включва – закуска, обяд и вечеря, като крайните часове за доставянето им са: закуска – 06.30 ч.;  

  обяд – 11.30 ч.; вечеря – 17.00 ч.Общо хранодни на пациенти – около  112 004 бр. за една година .

  Срок на изпълнение на договора - 12 /дванадесет/ месеца.

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година е 296 614,16 лв.  /двеста деветдесет и шест хиляди шестстотин и четиринадесет лева и 16 стотинки/ без включен ДДС.

  Срок за получаване на оферти - до 16:00 часа на 28.04.2020 г.

  Отваряне на офертите - на 29.04.2020 г. в 10:00 часа в в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ : На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП се променят /удължават/ следните срокове :

  1. Срок за получаване на оферти до 16: 00 ч. на 02.06.2020 г. 
  2. Отваряне на оферти : 10:00 ч. на 03.06.2020 г.
  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 09 Март 2020 - 11:59
 • Обявление РОП - Публикувано на: 09 Март 2020 - 12:00
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:24
 • Документация и приложения - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:25
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:28
 • Техническа спецификация - ДИЕТИ - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:28
 • Решение за одобряване на Обявление за изменение - Публикувано на: 27 Април 2020 - 11:05
 • Обявление за изменение-ЕВ - Публикувано на: 29 Април 2020 - 11:50
 • Вътрешен номер в системата: 2020-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0004

  Началната дата: 24.02.2020 10:40

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  „Извършване на строително-монтажни работи на част от сградния фонд на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД по 2 /две/ обособени позиции:Обособена позиция 1 „Изграждане на помещение за кислород и разширение на ел.захранване за кислороден генератор”,Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”, подробно описани в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.        

   Място на изпълнение на поръчката: За Обособена позиция 1 - „Английски двор” на  „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, ул. „Христо Ботев” № 1. За Обособена позиция 2 Микробиологична лаборатория, находяща се в сградата на “ДКЦ 1-Сливен” ЕООД гр. Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул.”Христо Ботев” №2А.   

  Прогнозната  стойност за цялата обществена поръчка е 33 650,00 лв. (тридесет и три хиляди шестстотин и петдесет лева) без вкл. ДДС, по обособени позиции, както следва : Обособена позиция №1 „Изграждане на помещение за кислород и разширение на ел.захранване за кислороден генератор” – 8 650,00 лв. (осем хиляди шестстотин и петдесет лева) без вкл. ДДС. Обособена позиция №2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория” – 25 000,00 лв. (двадесет и пет хиляди лева) без вкл. ДДС.

  Срок за подаване на офертите - до 16:00 часа на 20.03.2020 г.  в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611 726

  Отваряне на офертите - на 23.03.2020 г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 10:41
 • Обявление РОП - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 10:41
 • Документация и приложения - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 10:42
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 10:42
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 27 Февруари 2020 - 12:14
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение на обявление - Публикувано на: 26 Февруари 2020 - 10:32
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 31 Март 2020 - 11:32
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 10 Април 2020 - 14:10
 • Протокол №2 - Публикувано на: 10 Април 2020 - 14:11
 • Протокол по чл.181 от ЗОП - Публикувано на: 10 Април 2020 - 14:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 10 Април 2020 - 14:13
 • Вътрешен номер в системата: 2020-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0003

  Началната дата: 17.02.2020 13:38

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа, чрез периодично повтарящи се доставки за срок от 24 месеца, разделена в 22 обособени позиции. За ОП от № 13 до № 22 вкл. е задължително условието за комплектност на предложението по обособената позиция. 

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.03.2020 г. в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611701.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: 24.03.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:33
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:33
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:33
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:34
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:11
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 19 Май 2020 - 12:38
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 19 Май 2020 - 12:37
 • Вътрешен номер в системата: 2020-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0002

  Началната дата: 21.01.2020 11:46

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Изх. № ОПД-07-320/23.01.2020 г.

                                                                        

  ДО

   „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ „ АД

  гр.София 1756,

  ул.”Лъчезар Станчев” №5

  Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12

  тел. 02/8133660, факс 02/8133666

  email: office@sopharmatrading.bg

                                                                       

  ДО

  „ФЬОНИКС ФАРМА ” ЕООД

  гр.София, 1700

  ул. „Околовръстен път” № 199а

  тел. 02/9658109; факс 02/9658828

  email : kr.nikolaev@phoenixpharma.bg

   

  ДО

  „ФАРКОЛ” АД

  гр.Бургас 8000

  ул. „Сан Стефано” № 28

  тел.   056/ 851721, факс :056/ 851722

  email : farkol@farkol.bg

   

  П О К А Н А

  за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

          На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-08-21/23.01.2020 г. на Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД"  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 05.02.2020 г от 10:00 часа в Заседателната зала в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

              Офертите следва да бъдат представени в деловодството на възложителя в запечатана непрозрачна опаковка с надпис на външната страна на подател, адрес за кореспонденция, телефони за връзка, наименованието на поръчката, обособените позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите.

  Офертите следва да бъдат подадени до 16:00 часа на 04.02.2020 г. в деловодството на лечебното заведение.

  МЯСТО И ДАТА НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО:

  Каним най- учтиво представляващия участника или упълномощен от него представител да участва в преговорите, които ще се състоят на 05.02.2020 г. от 10:00 часа.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:12
 • Покана и приложения - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:12
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:13
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:27
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 06 Февруари 2020 - 10:23
 • Вътрешен номер в системата: 2020-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0001

  Началната дата: 17.01.2020 11:46

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Извършване на СМР/СРР на съществуваща сграда на 1 /един/ етаж с предназначение за Здравно заведение. Дейностите обхващат: част Архитектурна, част ВиК, част електро, ремонт  покрив, ремонт на фасада, СМР отопление. Строителния обект представлява сграда с идентификатор 30990.502.59.3, със застроена площ 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/ и сграда с идентификатор 30990.502.59.4, със застроена площ 225 кв.м. /двеста двадесет и пет квадратни метра/ и таванско помещение с площ 75 кв.м /седемдесет и пет квадратни метра/ по КККР на землището на с. Злати войвода, общ. Сливен, СО „Сливенски минерални бани, собственост на Възложителя. Категория на сградата е ІІ-ра,  по смисъла на чл. 137, ал.1, т.2, буква "д" от ЗУТ и чл. 4, чл. 5, т. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

  Прогнозна стойност на поръчката - 150 000,00 лв. без вкл. ДДС

  Срок за получаване на оферти - до 16:00 часа на 13.02.2020 г. 

  Отваряне на оферти - в 10:00 часа на 14.02.2020 г. в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  СЪОБЩЕНИЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  В Приложение 2 – ЕЕДОП, публикувано в Профила на купувача на 17.01.2020 г. е допусната техническа грешка. Във връзка с това публикуваме коригиран ЕЕДОП.

  Всички участници в обществената поръчка следва да попълнят и представят коригирано Приложение 2 – ЕЕДОП.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 11:58
 • Обявление - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 11:58
 • Документация и приложения - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:09
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 11:59
 • еЕЕДОП-Коригиран - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 13:46
 • Съобщение за ЕЕДОП - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 13:47
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по документация - Публикувано на: 31 Януари 2020 - 15:38
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:41
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:44
 • Протокол 2 - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:44
 • Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:46
 • Вътрешен номер в системата: 2019-14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0012

  Началната дата: 17.12.2019 08:38

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия, чрез периодично повтарящи се доставки“ за срок от 24 месеца, разделена в 9 /девет/ обособени позиции, както следва :

  Обособена позиция № 1 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 1“ с 57 номенклатурни единици.

  Обособена позиция № 2 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 2“ с 63 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 3 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 3“ с 69 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 4 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 4“ с 37 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 5 „Медицински изделия за отделение по лицево-челюстна хирургия“ с 21 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 6 „Медицински изделия за неврохирургична дейност“ с 26 номенклатурни единици.

  Обособена позиция № 7 „Медицински изделия за отделение по офталмология“ с 9 номенклатурни единици.

  Обособена позиция № 8 „Медицински изделия за отделение по ушно-носно-гърлени болести“ с 8 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 9 „Медицински изделия за отделение по хирургия“ с 18 номенклатурни единици

  Офертите се представят в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611726.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 30.01.2020 г. 

  Дата, час и място на отваряне на офертите:  31.01.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:40
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:40
 • Документация и приложения - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:40
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:41
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:38
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ № 1 - Публикувано на: 05 Февруари 2020 - 13:30
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 07 Април 2020 - 12:38
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Април 2020 - 12:38
 • Решение за избор на изпълнител-изменение - Публикувано на: 05 Май 2020 - 14:14
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за нeвъзложена поръчка - Публикувано на: 04 Май 2020 - 11:50
 • Обявление за нeвъзложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 05 Май 2020 - 10:37
 • Вътрешен номер в системата: 2019-16

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0011

  Началната дата: 18.12.2019 15:29

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка за срок не по-малко от 24 месеца на фабрично нова  стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиологична диагностика. Минималните задължителни работни характеристики и функционални изисквания, на които предлаганата апаратура трябва да отговаря са подробно описани в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документацията.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 24.01.2020 г.

   Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  27.01.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

   
   
  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Документация и приложения - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 28 Януари 2020 - 11:19
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:14
 • Протокол №2 - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:14
 • Доклад - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:14
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:15
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Февруари 2020 - 12:38
 • Договор - Публикувано на: 28 Февруари 2020 - 12:38
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 02 Март 2020 - 10:34
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 10 Март 2020 - 12:14
 • Вътрешен номер в системата: 2019-15

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0010

  Началната дата: 18.12.2019 10:52

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Поръчката обхваща надграждане на съществуваща система за производство на медицински кислород – доставка и монтаж на компресор за сгъстен въздух и присъединителен модул, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка за срок не по-малко от 24 месеца на цялата система за производство на медицински кислород. Надграждането включва компресор за сгъстен въздух -1 бр. и присъединителен модул – 1 бр. Минималните задължителни работни характеристики и функционални изисквания, на които предлаганите апарати трябва да отговарят са подробно описани в ГЛАВА II - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на документацията.
  Срок за получаване на оферти - до 16:00 часа на 20.01.2020 г.
  Отваряне на оферти - 10:00 часа на 21.01.2020 г. в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Март 2020 - 10:31
 • Договор - Публикувано на: 09 Март 2020 - 10:32
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:54
 • Обявление - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:56
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:57
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:57
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 22 Януари 2020 - 08:13
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:54
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:55
 • Окончателен протокол - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:55
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:56
 • Вътрешен номер в системата: 2019-10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0009

  Началната дата: 19.09.2019 10:18

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Периодично повтарящи се доставки на  концентрати за хемодиализен  разтвор  за  нуждите на "Отделение по хемодиализа" към  МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД”. Поръчката е разделена на 3 /три /обособени позиции  и включва доставка на пет вида кисели концентрирани разтвори, основен бикарбонатен разтвор и таблетирана сол за регенерация, разделени както следва: Обособена позиция № 1 „Кисели концентрирани разтвори за бикарбонатна хемодиализа“, Обособена позиция № 2 „Основен бикарбонатен концентрат за хемодиализа“, Обособена позиция № 3 „Таблетирана сол за регенерация“, подробно описани в техническата спецификация.

  Срок за изпълнение на обществената поръчка –24  /двадесет и четири / месеца.

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за 24 /двадесет и четири/ месеца - 263220,00 лв.  без включен ДДС.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 29.10.2019 г. -  деловодство на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611726.

  Дата, час и място на отваряне на офертите:  – 30.10.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-РОП - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:54
 • Договор - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:56
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 09:33
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:29
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:29
 • Документация и приложения - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:29
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 08 Ноември 2019 - 09:39
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:55
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:56
 • Доклад - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:56
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:57
 • Вътрешен номер в системата: 2019-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0008

  Началната дата: 04.09.2019 11:45

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр.Сливен, в сградите на лечебното заведение, намиращи се на територията на гр. Сливен. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора. . Прогнозно потребление  за 36 месеца - 110100 куб.м.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 10:39
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 04 Септември 2019 - 12:44
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 10:38
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 11:29
 • Вътрешен номер в системата: 2019-07

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0006

  Началната дата: 10.07.2019 08:52

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен

  Избор на доставчик  на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси 6 бр.обекти /точки/ на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”, за срок от 12 месеца. Идентификационен код на обектите на пазара – подробно описани в „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ” от  документацията за участие в процедурата. Прогнозното  количество ел.енергия за 12 месеца е определено на база годишно потребление на ел.енергия за преходните 12 месеца. Общо прогнозно количество -  1758920,95 кWh. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя.  

  Подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.08.2019 г. 

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на 26.08.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Октомври 2019 - 10:17
 • Договор - Публикувано на: 16 Октомври 2019 - 10:17
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 12 Юли 2019 - 11:02
 • Обявление РОП - Публикувано на: 12 Юли 2019 - 11:02
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 15 Юли 2019 - 11:35
 • Документация и приложения - Публикувано на: 15 Юли 2019 - 11:36
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 15 Юли 2019 - 13:35
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 28 Август 2019 - 12:29
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:45
 • Протокол №2 - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:45
 • Доклад - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:46
 • Вътрешен номер в системата: 2019-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0005

  Началната дата: 13.05.2019 13:21

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Обществената поръчка включва предоставяне на периодично повтарящи се услуги за  приемане, транспортиране, обезвреждане и депониране на опасни болнични отпадъци, генерирани от дейността на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, определени в зависимост от кодовете на опасните болнични отпадъци и изискванията за третирането им.

  Общото прогнозно количество на опасните болнични отпадъци за срока на изпълнение на поръчката за 24 месеца е 68 000,00 кг. Прогнозна стойност на обществената поръчка за 24 месеца  е 157 000,00 лв. без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 04.06.2019 г. 

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 05.06.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Ноември 2019 - 10:39
 • Договор - Публикувано на: 21 Ноември 2019 - 10:40
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:54
 • Обявление РОП - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:54
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:55
 • Документация и приложения - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:56
 • Решение за изменение на обявление - Публикувано на: 14 Май 2019 - 14:15
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 12:00
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:32
 • Протоколи - Публикувано на: 04 Юли 2019 - 08:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 04 Юли 2019 - 08:22
 • Вътрешен номер в системата: 2019-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0004

  Началната дата: 01.04.2019 08:38

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Приготвяне и доставка на храна за пациентите  на МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен  АД, по предварителна заявка от менютата на Възложителя. Услугата включва закуска, обяд и вечеря по три групи диети и се извършва целогодишно, включително в празничните и почивните дни. 
  Общо хранодни на пациенти – около  114014 бр. за една година , от които:
  ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ – Диети №№ 1,4,1А,5,7,10,9,11,Белтъчна,1/9 и 15 – 86948 бр. хранодни за една година;
  ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ, – Диети №№ от 1-3 год., от 3-7 год., 4А, 4Д, 5А, 6, от 6-12 мес., Бяла, Течно-млечна, течно-млечна -9, Ентероколитна /бебе/; –  13934  бр. хранодни за една година;
  ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ – Диета Хемодиализа, Антикетогенна И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА -13132  бр. хранодни за една година.
   Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 300616,00 лв. 

   Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 13.05.2019 г. 

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 14.05.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:14
 • Договор - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:14
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2019 - 12:16
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 01 Април 2019 - 11:45
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 03 Април 2019 - 10:58
 • Документация и приложения - Публикувано на: 03 Април 2019 - 10:58
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 03 Април 2019 - 10:59
 • Техническа спецификация-ДИЕТИ - Публикувано на: 03 Април 2019 - 11:00
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 27 Май 2019 - 14:29
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 09:19
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 09:20
 • Вътрешен номер в системата: 2019-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0003

  Началната дата: 15.03.2019 10:10

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД по 24 обособени позиции“

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за 24 /двадесет и четири/ месеца е 390 167,00 лв. без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 02.05.2019 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 03.05.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” Ад на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 15 Март 2019 - 11:09
 • Обявление РОП - Публикувано на: 18 Март 2019 - 11:28
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Март 2019 - 10:03
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Март 2019 - 10:03
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Март 2019 - 10:04
 • Обявление за изменения - Публикувано на: 01 Април 2019 - 10:05
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 14 Май 2019 - 14:06
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 07 Май 2019 - 12:19
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 09:41
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 09:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 13:31
 • Договори - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 13:31
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2019 - 12:17
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка-ОП12 - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 10:23
 • Вътрешен номер в системата: 2019-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0002

  Началната дата: 08.03.2019 11:05

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодична доставка на лекарствени продукти в 12 обособени позиции и медицински изделия в 9 обособени позиции, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Отделение по хемодиализа”  

  Обща прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 579918,17 лв.  

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 15.04.2019 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  16.04.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 08 Март 2019 - 11:07
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:36
 • Документация и приложения - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:36
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:37
 • Съобщение за провеждане на жребий - Публикувано на: 15 Май 2019 - 10:07
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 27 Март 2019 - 11:25
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 07 Май 2019 - 13:31
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 22 Април 2019 - 12:59
 • Протокли и Доклад - Публикувано на: 31 Май 2019 - 13:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 31 Май 2019 - 13:58
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:38
 • Договори - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:09
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2019 - 12:18
 • Вътрешен номер в системата: 2018-08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-08

  Началната дата: 24.08.2018 11:45

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодични доставки на превързочни материали, обособени в следните обособени позиции:

  Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

  Обособена позиция № 2  ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

  Обособена позиция № 3  "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

   Обособена позиция № 4  "Доставка на стерилни превръзки с водорасли за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за две години  е 136 720,00  лв.  /Сто тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 03.10.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението - 04.10.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Август 2018 - 11:45
 • Обявление РОП - Публикувано на: 27 Август 2018 - 15:47
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:32
 • Документация и приложения - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:32
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:33
 • Методика за определяне на комплексна оценка - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:33
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 19 Септември 2018 - 10:35
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 16 Октомври 2018 - 11:50
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 04.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:04
 • Протокол № 2 от 19.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:04
 • Доклад № 1 от 22.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:05
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:05
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:17
 • Договор- МТИ ООД - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:18
 • Договор-Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:19
 • Вътрешен номер в системата: 2018-15

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0013

  Началната дата: 17.12.2018 15:17

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в  МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен" АД Сливен” както следва:

  - Предоставяне на ваучери за храна за персонала по Наредба № 11/21.12.2005г на МТСП и МЗ;

  - Предоставяне ваучери за персонала на основание чл.209 от ЗКПО.      

  Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е  360 714.00 лв.  /триста и шестдесет хиляди седемстотин и четиринадесет лева/ без включен ДДС.

  Срок за изпълнение на поръчката: 24 /двадесет и четири/ месеца.

  Подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.01.2019 г. в деловодството на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044 611 726.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 24.01.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 15:18
 • Обявление РОП - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 15:18
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 10:34
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 10:34
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 10:37
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 11 Февруари 2019 - 13:31
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 08:49
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 08:48
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Март 2019 - 10:18
 • Договор - Публикувано на: 21 Март 2019 - 10:18
 • Протокол за грешка/несъответствие
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 31 Януари 2019 - 15:49
 • Вътрешен номер в системата: 2018-10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0010

  Началната дата: 17.09.2018 14:07

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Настоящата обществена поръчка включва: Изпиране, което да отстранява трайно фиксирани замърсявания, химиотермодезинфекция, изсушаване, изглаждане, сортиране, опаковане и транспорт на болнично бельо за нуждите на  МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен" АД Сливен от следните видове:

  1. Постелъчно бельо за пациенти, нощници и пижами;
  2. Ежедневно работно облекло на персонала;
  3. Одеала и олекотени завивки;
  4. Пердета;
  5. Хавлии;
  6. Извършване на услуга изкърпване.

   Прогнозната стойност на поръчката  за две години е 250 000 лв.  /двеста и петдесет хиляди лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 22.10.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 23.10.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 11:10
 • Договор - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 11:10
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 14:07
 • Обявление РОП - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 14:08
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:33
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:33
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:33
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 09:03
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 23.10.2018 г. - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:00
 • Протокол № 2 от 02.11.2018 г. - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:01
 • Доклад № 1 от 05.11.2018 г. - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:02
 • Вътрешен номер в системата: 2018-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0009

  Началната дата: 31.08.2018 10:27

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката включва превоз на хемодиализно болните, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1   и обратно по график, съгласуван с Началника на „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен.

   Прогнозната стойност на поръчката  за две години е 300 000 лв.  /триста хиляди лева/ без включен ДДС.

  Срокът на изпълнение на поръчката е 24 /двадесет и четири/ месеца от подписването на договора.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 10.10.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 11.10.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

   

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 11:39
 • Договор - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 11:39
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:04
 • Обявление РОП - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:05
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:27
 • Документация и приложения - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:27
 • Технически спецификации - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:33
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 16 Октомври 2018 - 11:50
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 11.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:07
 • Протокол № 2 от 19.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:08
 • Доклад № 1 от 23.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:08
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:09
 • Вътрешен номер в системата: 2018-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0006

  Началната дата: 02.07.2018 10:41

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Медицински консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология  и Отделение по функционална диагностика при МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, предмет на настоящата поръчка са обособени в 33 обособени позиции.
   
   Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е  1 005 114,14 лв. 

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 06.08.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението - 07.08.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:42
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:42
 • Технически спецификации - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:42
 • Документация и приложения - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:43
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 18 Юли 2018 - 15:04
 • Разяснение 2 - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:15
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 24 Август 2018 - 10:36
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 07.08.2018 г. и приложения - Публикувано на: 20 Август 2018 - 10:01
 • Протокол № 2 от 24.08.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:05
 • Протокол № 3 от 29.08.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:05
 • Протокол № 4 от 11.09.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:06
 • Доклад № 1 от 12.09.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:07
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:07
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Октомври 2018 - 11:03
 • Договори - Публикувано на: 26 Октомври 2018 - 11:03
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:44
 • Обявление за приключил договор-Перфект Медика - Публикувано на: 23 Март 2020 - 10:35
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Анекс-Марвена Диагностика - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 13:17
 • Анекс-Перфект Медика - Публикувано на: 09 Март 2020 - 08:46
 • Вътрешен номер в системата: 2018-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0004

  Началната дата: 04.05.2018 14:27

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на медицински консумативи. Поръчката е разделена на 34 броя самостоятелно обособени позиции. Обособените позиции съдържат номенклатури (редове), всяка от които е обозначена със собствен пореден номер в количествената спецификация, подробно описани в Раздел ІІ Технически спецификации към документацията за участие в процедурата. Участниците представят предложение за всички номенклатури (редове) на обособената позиция. 

  Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е 412 555,93 лв.  /четиристотин и дванадесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и деветдесет и три стотинки/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 08.06.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 12.06.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:38
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:38
 • Документация и приложения - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:38
 • Методика за оценка - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:39
 • Технически спецификации - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:39
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 14:23
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 12.06.2018 г. - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 10:17
 • Доклад и протоколи към него - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 09:34
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 09:35
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:03
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:03
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 08 Август 2018 - 12:04
 • Обявление за приключил договор - ОП№8 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 14:57
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Допълн.споразумение-МТИ - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 12:58
 • Становище на АОП по предварителен контрол
 • Становище предварителен контрол чл.232 ЗОП - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:40
 • Становище предв.контрол-техн.спец-и и методика - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:41
 • Становище окончателен контрол чл.232 ЗОП - Публикувано на: 15 Май 2018 - 10:23
 • Вътрешен номер в системата: 2018-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0002

  Началната дата: 29.03.2018 14:08

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката включва осъществяване на охранителната дейност на територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен”., бул. “Христо Ботев” № 1, както следва:

  1. Двадесет и четири часова, невъоръжена охрана с видеонаблюдение и пропускателен режим на централния вход на болницата /без почивен ден/ - минимален брой охранители – 2;

  2. Десетчасова невъоръжена охрана с пропускателен режим в периода от 07.00 ч. до 17.00 ч. на административния вход на болницата, без почивни и празнични дни -минимален брой охранители- 1;

  3. Невъоръжена охрана  с видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Детско отделение към лечебното заведение, от 07.00 часа до 19.00 часа, /без почивен ден/ - минимален брой охранители – 1.

  4. Двадесет и четири часова невъоръжена охрана с  пропускателен режим и извършване на периодичен обход на болничния парк, на южния портал на болницата /без почивен ден/ -минимален брой охранители – 1;

  Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 200 000 лв. /двеста хиляди лева/  без включен ДДС.
  Срок на договора – 2 /две/ години от датата на подписването му.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 09.05.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 10.05.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 29 Март 2018 - 14:09
 • Обявление РОП - Публикувано на: 29 Март 2018 - 14:09
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 29 Март 2018 - 15:42
 • Документация и приложения - Публикувано на: 29 Март 2018 - 15:52
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 29 Март 2018 - 15:52
 • Обявление за изменение - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:56
 • Документация - изменена - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:57
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 21 Май 2018 - 11:06
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 10.05.2018 г. - Публикувано на: 11 Май 2018 - 12:01
 • Протокол № 2 от 22.05.2018 г. - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:51
 • Протокол № 3 от 25.05.2018 г. - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:52
 • Доклад № 1 от 11.06.2018 г. - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:53
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:53
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 14:01
 • Договор - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 14:01
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 08:44
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 20 Февруари 2019 - 14:37
 • Обявление за изменение на договор-ЕВ - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 11:04