МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2018-13

Уникален номер в регистъра на АОП: 9083026

Началната дата: 13.11.2018 09:33

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ – СЛИВЕН АД” ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, както следва:

Обособена позиция № 1  Застраховка „Имущество” – 2 250 лв /две хиляди двеста и петдесет лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества(медицинска апаратура)“ – 8 860 лв /осем хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" – 53 200 лв /петдесет и три хиляди и двеста лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване” - 240 лв /двеста и четиридесет лева/ без включен ДДС;

 Обособена позиция № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството)” - 2 300 лв /две хиляди и триста лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността” – 1 080 лв /хиляда и осемдесет лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 7 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” – 1 650 лв /хиляда шестстотин и петдесет лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 8 Застраховка „Каско на МПС” - 419 лв /четиристотин и деветнадесет лева/ без включен ДДС.

 Прогнозна стойност на услугата, предмет на обществената поръчка – 69 999 лв.  /шестдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева/ без включен ДДС,

Краен срок за подаване на оферти - 22.11.2018 г. 16:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 23.11.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

 

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 08:22
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 09:34
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 12:42
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ - Публикувано на: 29 Ноември 2018 - 13:56
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 09:34
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 09:43
 • Вътрешен номер в системата: 2018-11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9082463

  Началната дата: 29.10.2018 09:38

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.  Сливен

  Общо количество и обем на поръчката :
  БЕНЗИН  А 95   (код 09132000) - 8800 л.
  ЕВРОДИЗЕЛ (код 09134200) - 13100 л.
  Прогнозна стойност на доставките, предмет на обществената поръчка – 37956,00 лева (тридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и шест лева)  без включен ДДС.

  Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

  Срок за представяне на оферти :  адрес: МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, всеки работен ден от 07:30 ч. до 16:00 ч., най-късно до 06.11.2018 год.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 07.11.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 03 Декември 2018 - 09:12
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 10:22
 • Протоколи
 • Протокол от 13.11.2018 г. - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 10:22
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:38
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:48
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 09:03
 • Вътрешен номер в системата: 2017-14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9070464

  Началната дата: 17.11.2017 11:47

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „Избор на банкова институция за извършване на банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен”

  Прогнозна стойност за 3 /три/ години на финансовите услуги, предмет на обществената поръчка – 51 948 лв.  /петдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и осем лева/.

   Срок за изпълнение на поръчката: 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор.

  Срок за получаване на оферти : 01.12.2017 г. до 16:00 ч.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 04.12.2017 г. от 10.00 ч. в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Януари 2018 - 11:20
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:48
 • Информация за обява-АОП - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 15 Декември 2017 - 09:40
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 13.12.17 г. - Публикувано на: 15 Декември 2017 - 09:39
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 17 Ноември 2017 - 11:48
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 09:11
 • Вътрешен номер в системата: 2019-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0004

  Началната дата: 01.04.2019 08:38

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Приготвяне и доставка на храна за пациентите  на МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен  АД, по предварителна заявка от менютата на Възложителя. Услугата включва закуска, обяд и вечеря по три групи диети и се извършва целогодишно, включително в празничните и почивните дни. 
  Общо хранодни на пациенти – около  114014 бр. за една година , от които:
  ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ – Диети №№ 1,4,1А,5,7,10,9,11,Белтъчна,1/9 и 15 – 86948 бр. хранодни за една година;
  ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ, – Диети №№ от 1-3 год., от 3-7 год., 4А, 4Д, 5А, 6, от 6-12 мес., Бяла, Течно-млечна, течно-млечна -9, Ентероколитна /бебе/; –  13934  бр. хранодни за една година;
  ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ – Диета Хемодиализа, Антикетогенна И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА -13132  бр. хранодни за една година.
   Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 300616,00 лв. 

   Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 13.05.2019 г. 

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 14.05.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 01 Април 2019 - 11:45
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 03 Април 2019 - 10:58
 • Документация и приложения - Публикувано на: 03 Април 2019 - 10:58
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 03 Април 2019 - 10:59
 • Техническа спецификация-ДИЕТИ - Публикувано на: 03 Април 2019 - 11:00
 • Вътрешен номер в системата: 2019-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0003

  Началната дата: 15.03.2019 10:10

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД по 24 обособени позиции“

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за 24 /двадесет и четири/ месеца е 390 167,00 лв. без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 02.05.2019 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 03.05.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” Ад на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 15 Март 2019 - 11:09
 • Обявление РОП - Публикувано на: 18 Март 2019 - 11:28
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Март 2019 - 10:03
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Март 2019 - 10:03
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Март 2019 - 10:04
 • Обявление за изменения - Публикувано на: 01 Април 2019 - 10:05
 • Вътрешен номер в системата: 2019-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0002

  Началната дата: 08.03.2019 11:05

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодична доставка на лекарствени продукти в 12 обособени позиции и медицински изделия в 9 обособени позиции, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Отделение по хемодиализа”  

  Обща прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 579918,17 лв.  

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 15.04.2019 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  16.04.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 08 Март 2019 - 11:07
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:36
 • Документация и приложения - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:36
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:37
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 27 Март 2019 - 11:25
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 22 Април 2019 - 12:59
 • Вътрешен номер в системата: 2019-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0001

  Началната дата: 29.01.2019 09:46

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Доставка на медицинска апаратура  по две обособени позиции : Обособена позиция №1 „Комплект от мобилен апарат за инхалационна наркоза, монитор и газов анализатор“, Обособена позиция №2 „Респиратор“

  1. Предлаганата медицинска апаратура трябва да бъде нова, неупотребявана и нерeциклирана.

  2. Участникът следва да предложи гаранционен срок, които не може да бъде по-малък от 24 /двадесет и четири/ месеца от въвеждане в експлоатация на апаратите.

   Прогнозната  стойност : 

  Обособена позиция №1 „Комплект от мобилен апарат за инхалационна наркоза, монитор и газов анализатор“ – 50 000 лв. (петдесет хилади лева) без вкл. ДДС.

  Обособена позиция №2 „Респиратор“ – 41 666,67 лв. (четирдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без вкл. ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 20.02.2019 г. Офертите се представят в деловодството на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044 611 726.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 21.02.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Април 2019 - 12:18
 • Договор ОП 1 - Публикувано на: 08 Април 2019 - 12:18
 • Договор ОП 2 - Публикувано на: 08 Април 2019 - 12:19
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 12:36
 • Обявление РОП - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 12:37
 • Документация и приложения - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 12:37
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 12:37
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 14:22
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 01 Март 2019 - 08:57
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Март 2019 - 08:56
 • Вътрешен номер в системата: 2018-08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-08

  Началната дата: 24.08.2018 11:45

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодични доставки на превързочни материали, обособени в следните обособени позиции:

  Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

  Обособена позиция № 2  ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

  Обособена позиция № 3  "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

   Обособена позиция № 4  "Доставка на стерилни превръзки с водорасли за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”;

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за две години  е 136 720,00  лв.  /Сто тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 03.10.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението - 04.10.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Август 2018 - 11:45
 • Обявление РОП - Публикувано на: 27 Август 2018 - 15:47
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:32
 • Документация и приложения - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:32
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:33
 • Методика за определяне на комплексна оценка - Публикувано на: 28 Август 2018 - 10:33
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 19 Септември 2018 - 10:35
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 16 Октомври 2018 - 11:50
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 04.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:04
 • Протокол № 2 от 19.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:04
 • Доклад № 1 от 22.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:05
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:05
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:17
 • Договор- МТИ ООД - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:18
 • Договор-Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:19
 • Вътрешен номер в системата: 2018-15

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0013

  Началната дата: 17.12.2018 15:17

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в  МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен" АД Сливен” както следва:

  - Предоставяне на ваучери за храна за персонала по Наредба № 11/21.12.2005г на МТСП и МЗ;

  - Предоставяне ваучери за персонала на основание чл.209 от ЗКПО.      

  Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е  360 714.00 лв.  /триста и шестдесет хиляди седемстотин и четиринадесет лева/ без включен ДДС.

  Срок за изпълнение на поръчката: 24 /двадесет и четири/ месеца.

  Подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.01.2019 г. в деловодството на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044 611 726.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 24.01.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 15:18
 • Обявление РОП - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 15:18
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 10:34
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 10:34
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 10:37
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 11 Февруари 2019 - 13:31
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 08:49
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 08:48
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Март 2019 - 10:18
 • Договор - Публикувано на: 21 Март 2019 - 10:18
 • Протокол за грешка/несъответствие
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 31 Януари 2019 - 15:49
 • Вътрешен номер в системата: 2018-14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0012

  Началната дата: 06.12.2018 10:13

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

   

  „Софарма Трейдинг” АД гр. София

  „Фаркол” АД  гр. Бургас

  „Фьоникс Фарма” ЕООД  гр. София

  „Медикс” ООД гр.София

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

              На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-08-502/06.12.2018 г. за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД “  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 20.12.2018 г от 10:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

              Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

             Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 10:27
 • Покана - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 10:28
 • Приложения/образци/ към покана - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 10:30
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 10:32
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 22 Декември 2018 - 10:53
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 20 Декември 2018 - 10:42
 • Вътрешен номер в системата: 2018-12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0011

  Началната дата: 06.11.2018 11:46

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Поръчката обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка за срок не по-малко от 24 месеца на фабрично нови  7 /седем/ броя апарати за хемодализно лечение .

  Прогнозната  стойност за цялата обществена поръчка е 125 000,00 лв. (сто двадесет и пет хиляди лева ) без вкл. ДДС.

  Договорът с избраният за Изпълнител участник се сключва под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП-с отложено изпълнение. 

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 28.11.2018 г.

   Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 29.11.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 11:47
 • Обявление РОП - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 11:48
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 11:48
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 11:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 10 Декември 2018 - 10:09
 • Протоколи
 • Протокол № 2 от 10.12.2018 г. - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 09:07
 • Протокол № 3 от 14.12.2018 г. - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 09:08
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 09:08
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Февруари 2019 - 12:07
 • Договор - Публикувано на: 06 Февруари 2019 - 12:08
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 12:32
 • Протокол за грешка/несъответствие
 • ПРОТОКОЛ № 1 - Публикувано на: 29 Ноември 2018 - 14:39
 • Вътрешен номер в системата: 2018-10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0010

  Началната дата: 17.09.2018 14:07

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Настоящата обществена поръчка включва: Изпиране, което да отстранява трайно фиксирани замърсявания, химиотермодезинфекция, изсушаване, изглаждане, сортиране, опаковане и транспорт на болнично бельо за нуждите на  МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен" АД Сливен от следните видове:

  1. Постелъчно бельо за пациенти, нощници и пижами;
  2. Ежедневно работно облекло на персонала;
  3. Одеала и олекотени завивки;
  4. Пердета;
  5. Хавлии;
  6. Извършване на услуга изкърпване.

   Прогнозната стойност на поръчката  за две години е 250 000 лв.  /двеста и петдесет хиляди лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 22.10.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 23.10.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 11:10
 • Договор - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 11:10
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 14:07
 • Обявление РОП - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 14:08
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:33
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:33
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:33
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 09:03
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 23.10.2018 г. - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:00
 • Протокол № 2 от 02.11.2018 г. - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:01
 • Доклад № 1 от 05.11.2018 г. - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Ноември 2018 - 09:02
 • Вътрешен номер в системата: 2018-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0009

  Началната дата: 31.08.2018 10:27

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката включва превоз на хемодиализно болните, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1   и обратно по график, съгласуван с Началника на „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен.

   Прогнозната стойност на поръчката  за две години е 300 000 лв.  /триста хиляди лева/ без включен ДДС.

  Срокът на изпълнение на поръчката е 24 /двадесет и четири/ месеца от подписването на договора.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 10.10.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 11.10.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

   

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 11:39
 • Договор - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 11:39
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:04
 • Обявление РОП - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:05
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:27
 • Документация и приложения - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:27
 • Технически спецификации - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:33
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 16 Октомври 2018 - 11:50
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 11.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:07
 • Протокол № 2 от 19.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:08
 • Доклад № 1 от 23.10.2018 г. - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:08
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Октомври 2018 - 15:09
 • Вътрешен номер в системата: 2018-07

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0007

  Началната дата: 16.07.2018 11:48

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


         „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД”, подробно описани в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие в процедурата.       

         Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции :

        Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва  403 номенклатурни единици

        Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти, извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва  243 номенклатурни единици

       5. Общо количество и обем на поръчката:

       Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка е 2 083 733,21 лв.  /Два милиона осемдесет и три хиляди седемстотин тридесет и три лева двадесет и една стотинки/ без включен ДДС, както следва :

        Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „ – 1 724 181,63 лв.

        Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти, извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък – 359551,58 лв.

       Прогнозното количество на доставяните лекарствени продукти е изчерпателно посочено в ГЛАВА  II  -ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документацията за участие в процедурата.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 20.08.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 21.08.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 16 Юли 2018 - 11:49
 • Обявление РОП - Публикувано на: 16 Юли 2018 - 11:50
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 17 Юли 2018 - 10:52
 • Технически спецификации - Публикувано на: 17 Юли 2018 - 10:53
 • Документация и приложения към нея - Публикувано на: 17 Юли 2018 - 10:53
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 09:07
 • Покана жребий - Публикувано на: 04 Октомври 2018 - 11:25
 • Протоколи
 • Протокол №1 от 21.08.2018 г. - Публикувано на: 27 Август 2018 - 09:05
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 10:53
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 10:53
 • Решение за избор на изпълнители-2 - Публикувано на: 23 Октомври 2018 - 12:38
 • Решение за избор на изпълнители-3 - Публикувано на: 26 Октомври 2018 - 11:15
 • Решение за избор на изпълнители-4 - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 14:40
 • Решение за избор на изпълнители-5 - Публикувано на: 02 Ноември 2018 - 09:02
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 10:43
 • Договори - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 10:43
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка-1-РОП - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 13:45
 • Обявление за невъзложена поръчка-1-ЕВ - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 10:28
 • Обявление за невъзложена поръчка-2-ЕВ - Публикувано на: 14 Ноември 2018 - 10:24
 • Вътрешен номер в системата: 2018-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0006

  Началната дата: 02.07.2018 10:41

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Медицински консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология  и Отделение по функционална диагностика при МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, предмет на настоящата поръчка са обособени в 33 обособени позиции.
   
   Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е  1 005 114,14 лв. 

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 06.08.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението - 07.08.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:42
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:42
 • Технически спецификации - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:42
 • Документация и приложения - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 10:43
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 18 Юли 2018 - 15:04
 • Разяснение 2 - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:15
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 24 Август 2018 - 10:36
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 07.08.2018 г. и приложения - Публикувано на: 20 Август 2018 - 10:01
 • Протокол № 2 от 24.08.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:05
 • Протокол № 3 от 29.08.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:05
 • Протокол № 4 от 11.09.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:06
 • Доклад № 1 от 12.09.2018 г. - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:07
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:07
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Октомври 2018 - 11:03
 • Договори - Публикувано на: 26 Октомври 2018 - 11:03
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:44
 • Вътрешен номер в системата: 2018-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0005

  Началната дата: 18.06.2018 15:48

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”.

    Прогнозната стойност без ДДС на настоящата обществена поръчка е  220 000 лв. без вкл. ДДС.

  Място на изпълнение на поръчката: Шест обекта, собственост на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, находящи се в гр. Сливен гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1 и Сливенски минерални бани.

  Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул."Христо Ботев" № 1 до 16:00 часа на 23.07.2018 г.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 24.07.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. ”Христо Ботев” № 1

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 14:02
 • Договор - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 14:02
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Юни 2018 - 15:49
 • Обявление РОП - Публикувано на: 18 Юни 2018 - 15:49
 • Технически спецификации - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 10:07
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 10:07
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 10:08
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 25 Юли 2018 - 14:20
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 24.07.2018 г. - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:10
 • Протокол № 2 от 01.08.2018 г. - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:11
 • Доклад № 1 от 03.08.2018 г. - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:12
 • Вътрешен номер в системата: 2018-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0004

  Началната дата: 04.05.2018 14:27

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на медицински консумативи. Поръчката е разделена на 34 броя самостоятелно обособени позиции. Обособените позиции съдържат номенклатури (редове), всяка от които е обозначена със собствен пореден номер в количествената спецификация, подробно описани в Раздел ІІ Технически спецификации към документацията за участие в процедурата. Участниците представят предложение за всички номенклатури (редове) на обособената позиция. 

  Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е 412 555,93 лв.  /четиристотин и дванадесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и деветдесет и три стотинки/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 08.06.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 12.06.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:38
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:38
 • Документация и приложения - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:38
 • Методика за оценка - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:39
 • Технически спецификации - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:39
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 14:23
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 12.06.2018 г. - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 10:17
 • Доклад и протоколи към него - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 09:34
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 09:35
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:03
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 10:03
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 08 Август 2018 - 12:04
 • Становище на АОП по предварителен контрол
 • Становище предварителен контрол чл.232 ЗОП - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:40
 • Становище предв.контрол-техн.спец-и и методика - Публикувано на: 03 Май 2018 - 13:41
 • Становище окончателен контрол чл.232 ЗОП - Публикувано на: 15 Май 2018 - 10:23
 • Вътрешен номер в системата: 2018-03

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0003

  Началната дата: 02.04.2018 14:47

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Приготвяне и доставка на  храна за пациентите на  „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” гр.Сливен  по предварителна заявка от менюта на Възложителя”, обособени в три групи диети. Конкретните менюта по групи и диети  са посочени в Приложения от папка „Диети”, неразделна част от документацията.

  Общо хранодни на пациенти – около  118 526 бр. за една година , от които: За ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ – 92 386 бр. хранодни за една година; за ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ –  12 695  бр. хранодни за една година; за ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА   -    13 445  бр. хранодни за една година.

  Услугата предмет на обществената поръчка се предоставя целогодишно, включително и в празничните и в почивните дни и включва – закуска, обяд и вечеря : закуска – 07.00 ч.;    обяд – 11.30 ч.;     вечеря – 17.00 ч.

  Доставката на храната се извършва с термосъдове, предоставени от Възложителя.

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца от подписването на договора.

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 316 878,00 лв.  без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 11.05.2018 г. в деловодството на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044 611 726.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 15.05.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

   

   

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Юли 2018 - 11:04
 • Договор - Публикувано на: 25 Юли 2018 - 11:05
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:51
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:51
 • Документация и приложения - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:51
 • Технически спецификации ДИЕТИ - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:52
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:53
 • Методика за определяне на комплексна оценка - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:53
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Май 2018 - 09:13
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 15.05.2018 г. - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:47
 • Протокол № 2 от 06.06.2018 г. - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:48
 • Доклад № 1 от 07.06.2018 г. - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:49
 • Вътрешен номер в системата: 2018-02

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0002

  Началната дата: 29.03.2018 14:08

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката включва осъществяване на охранителната дейност на територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен”., бул. “Христо Ботев” № 1, както следва:

  1. Двадесет и четири часова, невъоръжена охрана с видеонаблюдение и пропускателен режим на централния вход на болницата /без почивен ден/ - минимален брой охранители – 2;

  2. Десетчасова невъоръжена охрана с пропускателен режим в периода от 07.00 ч. до 17.00 ч. на административния вход на болницата, без почивни и празнични дни -минимален брой охранители- 1;

  3. Невъоръжена охрана  с видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Детско отделение към лечебното заведение, от 07.00 часа до 19.00 часа, /без почивен ден/ - минимален брой охранители – 1.

  4. Двадесет и четири часова невъоръжена охрана с  пропускателен режим и извършване на периодичен обход на болничния парк, на южния портал на болницата /без почивен ден/ -минимален брой охранители – 1;

  Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 200 000 лв. /двеста хиляди лева/  без включен ДДС.
  Срок на договора – 2 /две/ години от датата на подписването му.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 09.05.2018 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 10.05.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 29 Март 2018 - 14:09
 • Обявление РОП - Публикувано на: 29 Март 2018 - 14:09
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 29 Март 2018 - 15:42
 • Документация и приложения - Публикувано на: 29 Март 2018 - 15:52
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 29 Март 2018 - 15:52
 • Обявление за изменение - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:56
 • Документация - изменена - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:57
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 21 Май 2018 - 11:06
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 10.05.2018 г. - Публикувано на: 11 Май 2018 - 12:01
 • Протокол № 2 от 22.05.2018 г. - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:51
 • Протокол № 3 от 25.05.2018 г. - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:52
 • Доклад № 1 от 11.06.2018 г. - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:53
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Юни 2018 - 08:53
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 14:01
 • Договор - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 14:01
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 08:44
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 20 Февруари 2019 - 14:37
 • Обявление за изменение на договор-ЕВ - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 11:04
 • Вътрешен номер в системата: 2018-01

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0001

  Началната дата: 21.03.2018 10:35

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти, обособени в 12 позиции и медицински изделия / консумативи, обособени в 8 позиции, необходими за извършване на хемодиализно лечение.

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца от подписването на договора при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка на всяка отделна заявка е до 72 /седемдесет и два/ часа от получаване на заявка от Възложителя.

  Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка  е  566 782,24 лв.  /петстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и два  лева и двадесет и четири стотинки/  без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 26.04.2018 г.  Офертите се представят в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1,

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 27.04.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:34
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:35
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Документация и приложения - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Технически спецификации - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Съобщение за ЕЕДОП - Публикувано на: 27 Март 2018 - 12:04
 • ЕЕДОП - формат pdf - Публикувано на: 27 Март 2018 - 12:06
 • ЕЕДОП формат xml - Публикувано на: 27 Март 2018 - 12:06
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 15 Май 2018 - 11:32
 • Покана за жребий - Публикувано на: 22 Май 2018 - 15:12
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 27.04.2018 г. - Публикувано на: 03 Май 2018 - 10:55
 • Доклад и протоколи към него - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 11:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 11:22
 • Решение за избор на изпълнител изменено - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 11:29
 • Вътрешен номер в системата: 2017-11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0010

  Началната дата: 18.09.2017 11:59

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на поръчката:“Доставка на концентрати за хемодиализен разтвор  за  нуждите на "Отделение по хемодиализа" към  МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”=

   Срок на договора –2  /две / години, считано от датата на подписването му.

  Място на изпълнение на поръчката: „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ   „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен; гр. Сливен, ул. „Криволак”    № 13.

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за две години  е 292 590 лв.  /двеста деветдесет и две хиляди петстотин и деветдесет лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.10.2017 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 24.10.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявления за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 11:16
 • Договор - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 11:16
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 12:00
 • Обявление - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 12:00
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 12:00
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 10:58
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 26 Октомври 2017 - 10:23
 • Протоколи
 • Протокол № 1/24.10.2017 г. - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:02
 • Протокол № 2/01.11.2017 г. - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:03
 • Доклад № 1/02.11.2017 г. - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:03
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 09:04
 • Вътрешен номер в системата: 2017-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0005

  Началната дата: 24.04.2017 11:12

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Услугите, обхват на обществената поръчка  се състоят в следното:

  Събиране,транспортиране,обеззаразяване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци,както следва :

  1. Остри инструменти, режещи с инфекциозен характер;

  2. Телесни части и органи /паталогоанатомични, от родилната помощ и от оперативните интервенции/, включително банки за кръв и кръвни продукти;

  3. Използвани консумативи, замърсени с биологични материали;

  4. Отпадъци,обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции;

  5. Химически вещества и препарати, състоящи се от/или съдържащи опасни вещества;

  6. Лекарствени продукти

  Приблизителното прогнозно количество на опасни болнични отпадъци за две години е  63 982 кг.

  Прогнозната стойност на поръчката  за две години е 136 920 лв.  /сто тридесет и шест хиляди деветстотин и двадесет лева ./ без включен ДДС.

  Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 05.06.2017 г.

  Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 06.06.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Юли 2017 - 10:49
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Юли 2017 - 10:49
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 24 Април 2017 - 11:13
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Април 2017 - 11:14
 • Документация и приложения - Публикувано на: 24 Април 2017 - 11:14
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 26 Април 2017 - 13:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 12:05
 • Протоколи
 • Протокол № 1/06.06.2017 г. - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 10:59
 • Протокол № 2/13.06.2017 г. - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 10:59
 • Доклад № 1/14.06.2017 г. - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Вътрешен номер в системата: 2017-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0004

  Началната дата: 10.04.2017 17:42

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, необходими за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”.

  Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка са обособени в следните обособени позиции и прогнозното им количество е:

  Обособена позиция № 1 „Тотално тазобедрено ендопротезиране с циментово закрепване” - 30 броя.

  Обособена позиция № 2 „Тотално тазобедрено ендопротезиране с безциментно закрепване” -15 броя.

  Обособена позиция № 3  „Система за еднополюсно ендопротезиране на тазобедрена става „ - 10 броя.

  Обособена позиция № 4 „Хемипротеза за еднополюсно ендопротезиране на тазобедрена става” - 10 броя.

  Обособена позиция № 5 „Тотална хибридна ендопротеза за тазобедрена става с циментно стебло и безциментна ацетабуларна капсула” - 5 броя.

  Обособена позиция № 6 „Система за ендопротезиране на тазобедрена става с циментна фиксация и хемипротезна биартикуларна глава” - 100 броя.

  Обособена позиция № 7 „Система за тотално колянно ендопротезиране с циментно закрепване с премахване на задна кръстна връзка”  -10 броя.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 17.05.17 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 18.05.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 11:42
 • Договори - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 11:44
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2017 - 11:15
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Април 2017 - 17:43
 • Обявление - Публикувано на: 10 Април 2017 - 17:44
 • Документация и приложения - Публикувано на: 10 Април 2017 - 17:44
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 12 Април 2017 - 14:55
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 11:10
 • Протоколи
 • Протокол № 1/18.05.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:44
 • Протокол № 2/08.06.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:45
 • Протокол № 3/19.06.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:45
 • Доклад № 1/19.06.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:46