МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-12

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0012

Началната дата: 10.06.2020 10:30

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции : Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва  320 номенклатурни единици и Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека“, която включва  198 номенклатурни единици. Обособените позиции съдържат номенклатурни единици (редове), всяка от които е обозначена със собствен пореден номер в количествената спецификация, подробно описани в Раздел ІІ Техническа спецификация към документацията за участие в процедурата. Участниците представят предложение за една, няколко или всички номенклатури (редове) на обособената позиция. Оценката на предложенията  е номенклатурни единици (редове).

Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 21.07.2020 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 22.07.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:12
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:13
 • Документация и приложения - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:13
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:13
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 25 Август 2020 - 13:29
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 15 Януари 2021 - 13:47
 • Доклад №2 и протокол - Публикувано на: 18 Февруари 2021 - 11:26
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител № 1 - Публикувано на: 15 Януари 2021 - 13:47
 • Решение за отмяна № 2 - Публикувано на: 25 Януари 2021 - 10:48
 • Решение за избор на изпълнители № 3 - Публикувано на: 18 Февруари 2021 - 11:28
 • Решение за измение №4 - Публикувано на: 19 Февруари 2021 - 14:43
 • Решение за изменение №5 - Публикувано на: 23 Февруари 2021 - 14:53
 • Решение за изменение №6 - Публикувано на: 26 Февруари 2021 - 12:53
 • Решение за изменение №7 - Публикувано на: 02 Март 2021 - 12:29
 • Решение за изменение №8 - Публикувано на: 26 Март 2021 - 11:43
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Б.Браун - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:32
 • Договор Дансон - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:33
 • Договор МагнаФарм - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:33
 • Договор Медекс - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:34
 • Договор Медофарма - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:34
 • Договор Про Фармация - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:35
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:39
 • Договор Търговска лига - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:41
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:41
 • Договор ФармаВижън - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:42
 • Договор Фьоникс - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:42
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка 1 - Публикувано на: 11 Март 2021 - 13:05
 • Обявление за невъзложена поръчка-1-EВ - Публикувано на: 12 Март 2021 - 11:09
 • Обявление за невъзложена поръчка 2 - Публикувано на: 15 Март 2021 - 14:28
 • Обявление за невъзложена поръчка 2 - ЕВ - Публикувано на: 16 Март 2021 - 14:42
 • Обявление за невъзложена поръчка 3 - Публикувано на: 17 Март 2021 - 15:25
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:31
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 26 Април 2021 - 11:07
 • Анекс Б.Браун - Публикувано на: 26 Април 2021 - 11:08
 • Вътрешен номер в системата: 2020-11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0011

  Началната дата: 10.06.2020 10:25

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката включва превоз на хемодиализно болните - 87 пациента към момента на откриване на процедурата, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, ул. „Криволак” № 13 и обратно по график, съгласуван с Началника на „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен. Срок за изпълнение на обществената поръчка –24  /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора /но не по-рано от 01.12.2020 г./. 

  Срок за подаване на оферти : до 16.00 часа на 20.07.2020 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите:  21.07.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Октомври 2020 - 12:51
 • Договор НПМ-Комерс ООД - Публикувано на: 19 Октомври 2020 - 12:52
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 21 Октомври 2020 - 10:09
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 10:30
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 10:30
 • Документация и приложения - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:03
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 10:31
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 17 Август 2020 - 11:24
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 28 Юли 2020 - 09:44
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 10 Септември 2020 - 11:43
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Септември 2020 - 11:42
 • Вътрешен номер в системата: 2020-10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0010

  Началната дата: 02.06.2020 09:58

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Избор на доставчик  на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси 6 бр.обекти /точки/ на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”, за срок от 12 месеца. Идентификационен код на обектите на пазара – подробно описани в „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ” от  документацията за участие в процедурата. Прогнозното  количество ел.енергия за 12 месеца е определено на база годишно потребление на ел.енергия за преходните 12 месеца. Общо прогнозно количество - 1697250,91 кWh. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя. 

  Подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 08.07.2020 г.

  Дата, час и място на отваряне на офертите:  Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 09.07.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:28
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:29
 • Документация и приложения - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:29
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:29
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 30 Юли 2020 - 13:46
 • Протоколи
 • Проколи и доклад - Публикувано на: 01 Септември 2020 - 14:03
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Септември 2020 - 14:04
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Октомври 2020 - 10:38
 • Договор и приложения - Публикувано на: 29 Октомври 2020 - 10:38
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 30 Октомври 2020 - 11:56
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 03 Август 2021 - 15:00
 • Вътрешен номер в системата: 2020-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0009

  Началната дата: 27.05.2020 11:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


     Периодична доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД“  по 5 /пет/ обособени позиции“.  ОП № 1 „Превързочни материали“, ОП № 2 „Компреси „ ОП №3 „Стерилни превръзки“, ОП № 4 „Стерилни превръзки с водорасли“ и ОП № 5 "Ортопедична вата".  Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция.  Срок за изпълнение на обществената поръчка –24  месеца, считано от датата на сключване на договора /но не по-рано от 01.12.2020 г./, чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 07.07.2020 г.

  Дата на отваряне на офертите – 08.07.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:08
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:08
 • Документация и приложения - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:09
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:10
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 21 Август 2020 - 13:35
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:20
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:20
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Октомври 2020 - 13:24
 • Договор-МТИ ООД - Публикувано на: 19 Октомври 2020 - 13:25
 • Договор-Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 19 Октомври 2020 - 13:25
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 21 Октомври 2020 - 10:11
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 05 Октомври 2020 - 11:24
 • Обявление за невъзложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 06 Октомври 2020 - 10:04
 • Вътрешен номер в системата: 2020-08

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0008

  Началната дата: 21.04.2020 15:48

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Осъществяване на охранителната дейност на територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, с адрес: гр. Сливен,  бул. “Христо Ботев” № 1, съобразно изискванията на Закона за частната охранителна дейност, с квалифицирани служители и надеждно техническо оборудване, като осигурява професионализъм, бдителност, конфиденциалност и култура на обслужване.

  Срок за подаване на оферти : до 16:00 часа на 01.06.2020 г. на адрес: „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД”  гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1.

  Отваряне на офертите :02.06.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, на адрес гр.Сливен, бул. ”Христо Ботев” № 1

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:32
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:32
 • Документация и приложения - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:32
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:33
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 12:05
 • Разяснения-2 - Публикувано на: 08 Май 2020 - 13:45
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 26 Юни 2020 - 11:15
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 27 Юли 2020 - 10:34
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Юли 2020 - 10:34
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Септември 2020 - 11:05
 • Договор - Публикувано на: 10 Септември 2020 - 11:05
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 11 Септември 2020 - 10:45
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 01 Февруари 2021 - 10:09
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 01 Февруари 2021 - 10:09
 • Вътрешен номер в системата: 2020-07

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0007

  Началната дата: 07.04.2020 08:06

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодична доставка на медицински изделия и консумативи по 36 /тридесет и шест/ обособени позиции за 24 /двадесет и четири/ месеца, за нуждите на отделенията в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД”.Срок за изпълнение на обществената поръчка – 24  /двадесет и четири / месеца, но не по-рано от 20.08.2020 г., чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество. 

  Обща прогнозна стойност на обществената поръчка :  659 281,67 лв. без ДДС.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 13.05.2020 г. 

  Опаковките ще бъдат отворени на  датата  14.05.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ : На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП се променят /удължават/ следните срокове :

  1. Срок за получаване на оферти до 16: 00 ч. на 27.05.2020 г. 
  2. Отваряне на оферти : 10:00 ч. на 28.05.2020 г.

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:26
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:26
 • Документация и приложения - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:27
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:27
 • Методика за оценка - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:32
 • Обявление за изменения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 10:34
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 14 Юли 2020 - 13:44
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 14 Април 2020 - 13:41
 • Разяснения 1 - Публикувано на: 11 Май 2020 - 10:45
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 07 Август 2020 - 13:18
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 07 Август 2020 - 13:19
 • Решение за избор на изпълнители-2 - Публикувано на: 31 Август 2020 - 14:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:45
 • Договор Агарта - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:46
 • Договор Б. Браун - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:46
 • Договор Бикомед - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:47
 • Договор Истлинк - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:47
 • Договор Ка-М Медикъл - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:48
 • Договор Медисофтис - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:48
 • Договор Медитех - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:48
 • Договор Медитрейд - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:49
 • Договор МТИ - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:49
 • Договор Рей Медикъл - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:49
 • Договор РСР - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:50
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:50
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 30 Септември 2020 - 10:10
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 10 Май 2021 - 12:19
 • Анекс Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 10 Май 2021 - 12:21
 • Обявление за изменение на договор 1 - Публикувано на: 28 Юни 2021 - 15:23
 • Анекс Софарма Трейдинг АД 1 - Публикувано на: 28 Юни 2021 - 15:24
 • Обявление за изменение ЕВ - Публикувано на: 30 Юни 2021 - 09:58
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка-1 - Публикувано на: 03 Септември 2020 - 10:42
 • Обявление за невъзложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 04 Септември 2020 - 10:19
 • Обявление за невъзложена поръчка-2 - Публикувано на: 14 Септември 2020 - 10:41
 • Обявление за невъзложена поръчка-2-EВ - Публикувано на: 16 Септември 2020 - 12:08
 • Вътрешен номер в системата: 2020-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0006

  Началната дата: 16.03.2020 14:54

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 /тридесет и осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД”. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция.  

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 24.06.2020 г.

   Дата, час и място на отваряне на офертите: – 25.06.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ : На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП се променят /удължават/ следните срокове :

  1. Срок за получаване на оферти до 16: 00 ч. на 28.07.2020 г. 
  2. Отваряне на оферти : 10:00 ч. на 29.07.2020 г.

   

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Март 2020 - 11:14
 • Обявление РОП - Публикувано на: 18 Март 2020 - 11:14
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:13
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:13
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:14
 • Обявление за изменения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 10:32
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 29 Май 2020 - 15:54
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 27 Август 2020 - 14:40
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 31 Юли 2020 - 13:24
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:47
 • Решение за избор на изпълнител-2 - Публикувано на: 01 Октомври 2020 - 11:58
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:25
 • Договор Марвена Диагностика ЕООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:26
 • Договор Топ Диагностика ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:27
 • Договор Диахем ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:27
 • Договор Медицинска Техника Инженеринг ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:28
 • Договор АПР ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:29
 • Договор Ридаком ЕООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:29
 • Договор Перфект Медика ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:30
 • Договор Диасистемс ЕООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:31
 • Договор Медиклим ЕООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:32
 • Договор БГ Мед ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:32
 • Договор Лаб Диагностика ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:33
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 10 Ноември 2020 - 11:26
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 05 Октомври 2020 - 08:26
 • Обявление за невъзложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 06 Октомври 2020 - 10:02
 • Обявление за приключил договор - ОП №3 - Публикувано на: 18 Декември 2020 - 12:24
 • Вътрешен номер в системата: 2020-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0003

  Началната дата: 17.02.2020 13:38

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа, чрез периодично повтарящи се доставки за срок от 24 месеца, разделена в 22 обособени позиции. За ОП от № 13 до № 22 вкл. е задължително условието за комплектност на предложението по обособената позиция. 

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.03.2020 г. в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611701.

  Дата, час и място на отваряне на офертите: 24.03.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:33
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:33
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:33
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:34
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:11
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 19 Май 2020 - 12:38
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 19 Май 2020 - 12:37
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:20
 • Договор Медекс ООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:21
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:22
 • Договор Фьоникс Фарма ЕООД -2 бр. - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:22
 • Договор Фрезениус Медикал Кеър Б-я ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:23
 • Договор Дъчмед Интернешанъл ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:24
 • Договор Марвена Диагностика ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:25
 • Договор Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:25
 • Договор Булмар МЛ ООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:26
 • Договор Хелмед България ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:26
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 09:58
 • Вътрешен номер в системата: 2019-14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0012

  Началната дата: 17.12.2019 08:38

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия, чрез периодично повтарящи се доставки“ за срок от 24 месеца, разделена в 9 /девет/ обособени позиции, както следва :

  Обособена позиция № 1 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 1“ с 57 номенклатурни единици.

  Обособена позиция № 2 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 2“ с 63 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 3 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 3“ с 69 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 4 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 4“ с 37 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 5 „Медицински изделия за отделение по лицево-челюстна хирургия“ с 21 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 6 „Медицински изделия за неврохирургична дейност“ с 26 номенклатурни единици.

  Обособена позиция № 7 „Медицински изделия за отделение по офталмология“ с 9 номенклатурни единици.

  Обособена позиция № 8 „Медицински изделия за отделение по ушно-носно-гърлени болести“ с 8 номенклатурни единици

  Обособена позиция № 9 „Медицински изделия за отделение по хирургия“ с 18 номенклатурни единици

  Офертите се представят в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611726.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 30.01.2020 г. 

  Дата, час и място на отваряне на офертите:  31.01.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

   

  Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:40
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:40
 • Документация и приложения - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:40
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:41
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:38
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ № 1 - Публикувано на: 05 Февруари 2020 - 13:30
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 07 Април 2020 - 12:38
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Април 2020 - 12:38
 • Решение за избор на изпълнител-изменение - Публикувано на: 05 Май 2020 - 14:14
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 19 Юни 2020 - 12:33
 • Договори - Публикувано на: 19 Юни 2020 - 12:33
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за нeвъзложена поръчка - Публикувано на: 04 Май 2020 - 11:50
 • Обявление за нeвъзложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 05 Май 2020 - 10:37
 • Вътрешен номер в системата: 2019-10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0009

  Началната дата: 19.09.2019 10:18

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Периодично повтарящи се доставки на  концентрати за хемодиализен  разтвор  за  нуждите на "Отделение по хемодиализа" към  МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД”. Поръчката е разделена на 3 /три /обособени позиции  и включва доставка на пет вида кисели концентрирани разтвори, основен бикарбонатен разтвор и таблетирана сол за регенерация, разделени както следва: Обособена позиция № 1 „Кисели концентрирани разтвори за бикарбонатна хемодиализа“, Обособена позиция № 2 „Основен бикарбонатен концентрат за хемодиализа“, Обособена позиция № 3 „Таблетирана сол за регенерация“, подробно описани в техническата спецификация.

  Срок за изпълнение на обществената поръчка –24  /двадесет и четири / месеца.

  Прогнозна стойност на обществената поръчка за 24 /двадесет и четири/ месеца - 263220,00 лв.  без включен ДДС.

  Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 29.10.2019 г. -  деловодство на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611726.

  Дата, час и място на отваряне на офертите:  – 30.10.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-РОП - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 10:54
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 09:33
 • Договор и приложения - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 11:00
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:29
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:29
 • Документация и приложения - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:29
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 08 Ноември 2019 - 09:39
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:55
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:56
 • Доклад - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:56
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 09:57
 • Вътрешен номер в системата: 2019-09

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0008

  Началната дата: 04.09.2019 11:45

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр.Сливен, в сградите на лечебното заведение, намиращи се на територията на гр. Сливен. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора. . Прогнозно потребление  за 36 месеца - 110100 куб.м.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 10:39
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 04 Септември 2019 - 12:44
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 10:38
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 11:29
 • Вътрешен номер в системата: 2019-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0005

  Началната дата: 13.05.2019 13:21

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Обществената поръчка включва предоставяне на периодично повтарящи се услуги за  приемане, транспортиране, обезвреждане и депониране на опасни болнични отпадъци, генерирани от дейността на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, определени в зависимост от кодовете на опасните болнични отпадъци и изискванията за третирането им.

  Общото прогнозно количество на опасните болнични отпадъци за срока на изпълнение на поръчката за 24 месеца е 68 000,00 кг. Прогнозна стойност на обществената поръчка за 24 месеца  е 157 000,00 лв. без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 04.06.2019 г. 

  Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 05.06.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Ноември 2019 - 10:39
 • Договор - Публикувано на: 21 Ноември 2019 - 10:40
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 10 Ноември 2021 - 13:07
 • Анекс - Публикувано на: 10 Ноември 2021 - 13:08
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:54
 • Обявление РОП - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:54
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:55
 • Документация и приложения - Публикувано на: 13 Май 2019 - 14:56
 • Решение за изменение на обявление - Публикувано на: 14 Май 2019 - 14:15
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 24 Юни 2019 - 12:00
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 13:32
 • Протоколи - Публикувано на: 04 Юли 2019 - 08:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 04 Юли 2019 - 08:22
 • Вътрешен номер в системата: 2021-4

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0012

  Началната дата: 17.03.2021 08:02

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021 г.“

  Оферти се представят, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система) до 24.03.2021 г. 23,59 ч..
  Документация
 • Покана - Публикувано на: 17 Март 2021 - 09:26
 • Проект на договор - Публикувано на: 17 Март 2021 - 09:26
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 29 Март 2021 - 14:22
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 21 Май 2021 - 14:25
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 21 Май 2021 - 14:24
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-1 - Публикувано на: 15 Юли 2021 - 11:25
 • Договори - Публикувано на: 15 Юли 2021 - 11:26
 • Обявление за възложена поръчка-102-ЕВ-1 - Публикувано на: 16 Юли 2021 - 10:20
 • Обявление за възложена поръчка-102-ЕВ-2 - Публикувано на: 02 Август 2021 - 11:19
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 02 Август 2021 - 11:20
 • Протокол за грешка/несъответствие
 • Протокол №1 - Публикувано на: 26 Март 2021 - 10:13
 • Вътрешен номер в системата: 2021-8

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0012

  Началната дата: 10.05.2021 12:44

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г.“

  Оферти се подават, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система)

  1. Срок за подаване на предложения, чрез Електронната система до 19.05.2021 г - 23:59 часа.
  2. Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 20.05.2021 г. в 13,30 часа в Електронната система.
  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-РОП - Публикувано на: 02 Август 2021 - 11:40
 • Договори - Публикувано на: 02 Август 2021 - 11:40
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 03 Август 2021 - 11:00
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 10 Май 2021 - 12:44
 • Проект на договор - Публикувано на: 10 Май 2021 - 12:44
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 25 Май 2021 - 12:12
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 01 Юли 2021 - 12:21
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 01 Юли 2021 - 12:21
 • Вътрешен номер в системата: 2021-1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 17.02.2021 13:41

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021 г.“ 

   
  Оферти се подават, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система).
   

  Срок за подаване на предложения, чрез Електронната система до 05.03.2021 г - 23:59 часа.

  Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 08.03.2021 г. в 10,00 часа в Електронната система.

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 17 Февруари 2021 - 16:03
 • Проект на договор - Публикувано на: 17 Февруари 2021 - 16:03
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 16 Март 2021 - 13:30
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 07 Април 2021 - 14:36
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 07 Април 2021 - 14:45
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Юни 2021 - 08:44
 • Договори - Публикувано на: 14 Юни 2021 - 08:46
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 15 Юни 2021 - 10:13
 • Протокол за грешка/несъответствие
 • Протокол №1 - Публикувано на: 08 Март 2021 - 13:42
 • Вътрешен номер в системата: 2021-2

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 18.02.2021 14:27

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021 г.“

  Оферти се подават, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система)

  1. Срок за подаване на предложения, чрез Електронната система до 08.03.2021 г - 23:59 часа.
  2. Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 09.03.2021 г. в 10,00 часа в Електронната система.
  Документация
 • Покана - Публикувано на: 18 Февруари 2021 - 14:27
 • Проект на договор - Публикувано на: 18 Февруари 2021 - 14:27
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 16 Март 2021 - 10:28
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 13 Април 2021 - 14:15
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 13 Април 2021 - 14:15
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Юни 2021 - 08:47
 • Договори - Публикувано на: 14 Юни 2021 - 08:47
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 15 Юни 2021 - 10:14
 • Протокол за грешка/несъответствие
 • Протокол №1 - Публикувано на: 09 Март 2021 - 13:00
 • Вътрешен номер в системата: 2021-5

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0010

  Началната дата: 17.03.2021 08:09

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021 г.“

  Оферти се представят, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система) до 25.03.2021 г. 23,59 ч..
  Документация
 • Покана - Публикувано на: 17 Март 2021 - 09:27
 • Проект на договор - Публикувано на: 17 Март 2021 - 09:27
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 02 Април 2021 - 13:47
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 21 Май 2021 - 14:28
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 21 Май 2021 - 14:28
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-1 - Публикувано на: 15 Юли 2021 - 11:16
 • Договори - Публикувано на: 15 Юли 2021 - 11:17
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ-1 - Публикувано на: 16 Юли 2021 - 10:14
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ-2 - Публикувано на: 02 Август 2021 - 11:26
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 02 Август 2021 - 11:27
 • Протокол за грешка/несъответствие
 • Протокол №1 - Публикувано на: 29 Март 2021 - 12:06
 • Вътрешен номер в системата: 2021-6

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0010

  Началната дата: 07.04.2021 13:34

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021 г.“. 

  Оферти се представят, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система) до 19.04.2021 г. 23,59 ч.

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-151-1 - Публикувано на: 15 Юли 2021 - 11:31
 • Договори - Публикувано на: 15 Юли 2021 - 11:31
 • Обявление за възложена поръчка-151-ЕВ-1 - Публикувано на: 16 Юли 2021 - 10:17
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ-2 - Публикувано на: 02 Август 2021 - 11:32
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 02 Август 2021 - 11:33
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 07 Април 2021 - 13:34
 • Проект на договор - Публикувано на: 07 Април 2021 - 13:35
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 23 Април 2021 - 12:21
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 11 Юни 2021 - 12:08
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 11 Юни 2021 - 12:08
 • Вътрешен номер в системата: 2021-7

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0009

  Началната дата: 22.04.2021 15:29

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г.“. 

  Оферти се представят, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система) до 07.05.2021 г. 23,59 ч.

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 18 Август 2021 - 10:50
 • Договори - Публикувано на: 18 Август 2021 - 10:50
 • Обявление за възложена поръчка-163-ЕВ - Публикувано на: 20 Август 2021 - 10:08
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 22 Април 2021 - 15:30
 • Проект на договор - Публикувано на: 22 Април 2021 - 15:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 17 Май 2021 - 09:48
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 29 Юни 2021 - 11:27
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 29 Юни 2021 - 11:27
 • Вътрешен номер в системата: 2021-9

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0009

  Началната дата: 28.05.2021 11:48

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-164 от 29.03.2021 г.“

  Оферти се подават, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система)

  1. Срок за подаване на предложения, чрез Електронната система до 10.06.2021 г - 23:59 часа.
  2. Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 11.06.2021 г. в 11,00 часа в Електронната система.
  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 13 Август 2021 - 10:58
 • Договори - Публикувано на: 13 Август 2021 - 10:59
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 28 Май 2021 - 12:51
 • Проект на договор - Публикувано на: 28 Май 2021 - 12:52
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 15 Юни 2021 - 15:51
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 15 Юли 2021 - 08:15
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 15 Юли 2021 - 08:14
 • Вътрешен номер в системата: 2021-3

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

  Началната дата: 19.02.2021 11:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет:„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.“

  Оферти се подават, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система) до 09.03.2021 г. 23,59 ч..
   

   

   
  Документация
 • Покана - Публикувано на: 19 Февруари 2021 - 13:55
 • Проект на договор - Публикувано на: 19 Февруари 2021 - 13:56
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 19 Март 2021 - 09:09
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 11 Май 2021 - 10:59
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 11 Май 2021 - 10:59
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 01 Юли 2021 - 12:22
 • Договори - Публикувано на: 01 Юли 2021 - 12:23
 • Обявление за възложена поръчка-2 - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 11:45
 • Договори - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 11:45
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ-1 - Публикувано на: 02 Юли 2021 - 13:17
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ-2 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 12:26
 • Протокол за грешка/несъответствие
 • Протокол №1 - Публикувано на: 11 Март 2021 - 13:14
 • Вътрешен номер в системата: 2020-13

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

  Началната дата: 07.08.2020 12:28

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.“,  чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система)

  1.Срок за подаване на предложения, чрез Електронната система до 21.08.2020 г - 23:59 часа.

  2.Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 24.08.2020 г. в 14,00 часа в Електронната система.

   
  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-РОП - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 12:45
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 12:45
 • Договор Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 12:46
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 26 Февруари 2021 - 10:14
 • Техническо и ценово предложене-Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 13:00
 • Техническо и ценово предложене-Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 13:00
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 07 Август 2020 - 12:29
 • Проект на договор - Публикувано на: 07 Август 2020 - 12:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 14:13
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 25 Август 2020 - 13:16
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 08 Октомври 2020 - 12:57
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 08 Октомври 2020 - 12:35
 • Вътрешен номер в системата: 2020-14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

  Началната дата: 07.08.2020 12:43

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-277 от 24.06.2020 г.“, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система).

   
  1. Срок за подаване на предложения, чрез Електронната система до 24.08.2020 г - 23:59 часа.
  2. Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 26.08.2020 г. в 10,00 часа в Електронната система.
  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-РОП - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 12:46
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 12:47
 • Договор Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 12:47
 • Договор Медекс ООД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 12:47
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 26 Февруари 2021 - 10:15
 • Техническо и ценово предложене-Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 13:00
 • Техническо и ценово предложене-Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 13:00
 • Техническо и ценово предложене-Медекс ООД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 13:00
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 07 Август 2020 - 12:43
 • Проект на договор - Публикувано на: 07 Август 2020 - 12:44
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 14:20
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 26 Август 2020 - 12:20
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 08 Октомври 2020 - 12:56
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 08 Октомври 2020 - 12:36