Вътрешен номер в системата: 2020-01

Уникален номер в регистъра на АОП: 9098173

АОП линк

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по 13 /тринадесет/ обособени позиции”.

  Специфичните изисквания към всеки дезинфектант са подробно описани в Техническата спецификация към настоящата документация.

Срок за получаване на оферти до 16:00 часа на 07.05.2020 г. на адрес: „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД,  гр.Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

Отварянето на офертите ще се извърши на 08.05.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД гр.Сливен, бул. ”Христо Ботев” №1

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП  и във връзка с това, че в първоначално определения срок (07.05.2020 г. 16:00ч.) са получени по-малко от 3 оферти по обособени позиции №2, №5, №8, №9, №10, №11, №12 и №13, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на оферти за участие в обществена поръчка, с предмет: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по 13 /тринадесет/ обособени позициие удължен, само за посочените обособени позиции, както следва:

 1. Срок за подаване на оферти за участие за ОП №2, №5, №8, №9, №10, №11, №12 и №13- 11 май 2020, 16:00
 2. Отваряне на всички постъпили оферти – 12 май 2020 г., 10:00 часа.

 

Началната дата: 21.04.2020

Файлове
 • Обява - Публикувано на: 21 Април 2020 - 11:35
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 21 Април 2020 - 11:36
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 21 Април 2020 - 11:36
 • Документация и приложения - Публикувано на: 21 Април 2020 - 11:37
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 08 Май 2020 - 09:57
 • Съобщение за удължен срок - Публикувано на: 08 Май 2020 - 09:57
 • Протокол - Публикувано на: 28 Май 2020 - 13:16
 • Вътрешен номер в системата: 2019-12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9094382

  АОП линк

  “Доставка на Бензин А95, Евродизел и природен газ - Метан, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен".

  Поръчката е обособена в две позиции:

  Обособена позиция 1: „Доставка на Бензин А95 и Евродизел”.

  Обособена позиция 2: „Доставка на природен газ – Метан”.

  Срок за подаване на оферти до 16:00 часа на 21.11.2019 г.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 22.11.2019 г. от 10:00 часа

  Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти

  1. Срок за подаване на оферти за участие - 27 ноември 2019, 16:00

  2. Отваряне на офертите – 28 ноември 2019 г., 10:00 часа. 

  Началната дата: 11.11.2019

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 11:50
 • Документация и приложения - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 11:51
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 11:54
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 12:00
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 22 Ноември 2019 - 09:38
 • Съобщение за удължен срок - Публикувано на: 22 Ноември 2019 - 09:38
 • Протокол - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 10:54
 • Договор - Публикувано на: 19 Декември 2019 - 12:24
 • Вътрешен номер в системата: 2019-13

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9094387

  АОП линк

  Предмет на обществената поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по осем обособени позиции”, както следва:

  Обособена позиция № 1  Застраховка „Имущество”;

   Обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества(медицинска апаратура)“;

   Обособена позиция № 3 Задължителна застраховка „Професионална отговорност на лицата упражняващи медицинска професия“;

   Обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване”;

   Обособена позиция № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството)”;

   Обособена позиция № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността”;

   Обособена позиция № 7 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;

   Обособена позиция № 8 Застраховка „Автокаско”.

   Подробно описание на застрахованото имущество, покритите рискове и застрахователните суми и лимити по отделните обособени позиции – съгласно Техническата спецификация и списъците към нея.

  Срок за получаване на оферти : до 16:00 часа на 22.11.2019 г.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 25.11.2019г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД гр.Сливен, бул. ”Христо Ботев” №1

  На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП  и във връзка с това, че в първоначално определения срок (22.11.2019 г. 16:00ч.) са получени по-малко от 3 оферти по обособени позиции №1, №3, №5 и №6, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на оферти за участие в обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по осем обособени позиции” е удължен, както следва:

  1. Срок за подаване на оферти за участие - 28 ноември 2019, 16:00
  2. Отваряне на офертите – 29 ноември 2019 г., 10:00 часа.

   

   

   

   

   

   

  Началната дата: 11.11.2019

  Файлове
 • Документация и приложения - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:10
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:11
 • Обява - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:22
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:28
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 08:42
 • Съобщение за удължен срок - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 08:42
 • Протокол - Публикувано на: 11 Декември 2019 - 09:32
 • Договор ЗАД Булстрад - Публикувано на: 19 Декември 2019 - 14:00
 • Договор ЗД Евроинс - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 09:08
 • Договор ЗАД ОЗК Застраховане - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 08:51
 • Договор Дженерали Застраховане АД - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 11:30
 • Договор-ДЗИ-ОЗ - Публикувано на: 13 Януари 2020 - 10:03
 • Допълнително споразумение ЗАД-Булстрад - Публикувано на: 22 Януари 2020 - 12:06
 • Вътрешен номер в системата: 2019-11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9093245

  АОП линк

  Предмет на обществената поръчка: „Доставка и монтаж на конвенционална пожароизвестителна инсталация“.

        Настоящата обществена поръчка включва доставка и монтаж на конвенционална пожароизвестителна инсталация в работните помещения на администрацията, приемните кабинети и складовите помещения на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр.Сливен.

  Максималната обща стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава 15 700,00 лв. ( петнадесет хиляди и седемстотин лева ) без включен ДДС.

  Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, бул."Христо Ботев" № 1 до 16:00 часа на 21.10.2019 г.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 22.10.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” № 1.

  Началната дата: 09.10.2019

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 09 Октомври 2019 - 09:50
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 09 Октомври 2019 - 09:50
 • Документация и приложения - Публикувано на: 09 Октомври 2019 - 09:51
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 09 Октомври 2019 - 10:02
 • Протокол - Публикувано на: 12 Ноември 2019 - 12:22
 • Договор и приложения - Публикувано на: 10 Януари 2020 - 13:35
 • Вътрешен номер в системата: 2019-06

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9089830

  АОП линк

  „Доставка и монтаж на общообменна трикратна вентилация в Операционна зала №1 на Ортопедо-травматологично отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр.Сливен. Вентилационната система се изгражда във връзка с отвеждане на йонизирания от рентгеновото лъчение въздух от процедурното помещение (Операционна зала №1).

   Максималната обща стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава 10 000,00 лв. ( десет хиляди лева ) без включен ДДС.

  Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, бул."Христо Ботев" № 1 до 16:00 часа на 15.07.2019 г.

  Отварянето на офертите ще се извърши на 16.07.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” № 1.

   

  Началната дата: 02.07.2019

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 02 Юли 2019 - 13:42
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 02 Юли 2019 - 13:42
 • Документация и приложения - Публикувано на: 02 Юли 2019 - 13:44
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 02 Юли 2019 - 13:44
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 13:58
 • Протокол - Публикувано на: 12 Август 2019 - 12:31
 • Договор - Публикувано на: 05 Септември 2019 - 14:39