МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-12

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0012

Началната дата: 10.06.2020 10:30

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции : Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва  320 номенклатурни единици и Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека“, която включва  198 номенклатурни единици. Обособените позиции съдържат номенклатурни единици (редове), всяка от които е обозначена със собствен пореден номер в количествената спецификация, подробно описани в Раздел ІІ Техническа спецификация към документацията за участие в процедурата. Участниците представят предложение за една, няколко или всички номенклатури (редове) на обособената позиция. Оценката на предложенията  е номенклатурни единици (редове).

Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 21.07.2020 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 22.07.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

Документация
  • Решение за откриване - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:12
  • Обявление ЕВ - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:13
  • Документация и приложения - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:13
  • Техническа спецификация - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:13
  • Покана за ценово отваряне
  • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 25 Август 2020 - 13:29
  • Протоколи
  • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 15 Януари 2021 - 13:47
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 15 Януари 2021 - 13:47