МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-12

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0012

Началната дата: 10.06.2020 10:30

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции : Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва  320 номенклатурни единици и Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека“, която включва  198 номенклатурни единици. Обособените позиции съдържат номенклатурни единици (редове), всяка от които е обозначена със собствен пореден номер в количествената спецификация, подробно описани в Раздел ІІ Техническа спецификация към документацията за участие в процедурата. Участниците представят предложение за една, няколко или всички номенклатури (редове) на обособената позиция. Оценката на предложенията  е номенклатурни единици (редове).

Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 21.07.2020 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 22.07.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:12
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:13
 • Документация и приложения - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:13
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:13
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 25 Август 2020 - 13:29
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 15 Януари 2021 - 13:47
 • Доклад №2 и протокол - Публикувано на: 18 Февруари 2021 - 11:26
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител № 1 - Публикувано на: 15 Януари 2021 - 13:47
 • Решение за отмяна № 2 - Публикувано на: 25 Януари 2021 - 10:48
 • Решение за избор на изпълнители № 3 - Публикувано на: 18 Февруари 2021 - 11:28
 • Решение за измение №4 - Публикувано на: 19 Февруари 2021 - 14:43
 • Решение за изменение №5 - Публикувано на: 23 Февруари 2021 - 14:53
 • Решение за изменение №6 - Публикувано на: 26 Февруари 2021 - 12:53
 • Решение за изменение №7 - Публикувано на: 02 Март 2021 - 12:29
 • Решение за изменение №8 - Публикувано на: 26 Март 2021 - 11:43
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Б.Браун - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:32
 • Договор Дансон - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:33
 • Договор МагнаФарм - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:33
 • Договор Медекс - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:34
 • Договор Медофарма - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:34
 • Договор Про Фармация - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:35
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:39
 • Договор Търговска лига - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:41
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:41
 • Договор ФармаВижън - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:42
 • Договор Фьоникс - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:42
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка 1 - Публикувано на: 11 Март 2021 - 13:05
 • Обявление за невъзложена поръчка-1-EВ - Публикувано на: 12 Март 2021 - 11:09
 • Обявление за невъзложена поръчка 2 - Публикувано на: 15 Март 2021 - 14:28
 • Обявление за невъзложена поръчка 2 - ЕВ - Публикувано на: 16 Март 2021 - 14:42
 • Обявление за невъзложена поръчка 3 - Публикувано на: 17 Март 2021 - 15:25
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Април 2021 - 10:31
 • Обявление за приключил договор Б.Браун - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:40
 • Обявление за приключил договор Дансон - БГ - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:41
 • Обявление за приключил договор МагнаФарм - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:42
 • Обявление за приключил договор Медекс - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:42
 • Обявление за приключил договор Медофарма - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:44
 • Обявление за приключил договор Про Фармация - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:45
 • Обявление за приключил договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:45
 • Обявление за приключил договор Търговска лига - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:46
 • Обявление за приключил договор Фаркол - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:46
 • Обявление за приключил договор ФармаВижън - Публикувано на: 06 Октомври 2022 - 10:47
 • Обявление за приключил договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 13:56
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 26 Април 2021 - 11:07
 • Анекс Б.Браун - Публикувано на: 26 Април 2021 - 11:08