МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9050469

Началната дата: 17.02.2016 10:44

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на дезинфектанти и санитарно-хигиенни консумативи за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”, разделена и обособена в 22 броя обособени позиции.
Прогнозна стойност за 1 година 46000,00 лв. без ДДС.

Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 29.02.2016 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

Отварянето на офертите ще се извърши на 01.03.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1;

Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по документацията - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение жребий - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключил договор - Публикувано на: 11 Май 2017 - 12:09