МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0009

Началната дата: 13.04.2016 12:22

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Обществена поръчка с  предмет: „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” с Обявление под № ID 728080/13.04.2016 г.

Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”.

Прогнозна стойност на поръчката 1403470,48 лв. без включен ДДС.

Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 08.06.2016 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

 Отварянето на офертите ще се извърши на 09.06.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

 

Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 24 Юни 2016
 • Съобщение жребий - Публикувано на: 23 Август 2016
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Решение за частично прекратяване-2 - Публикувано на: 12 Септември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 25 Октомври 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявления за приключили договори - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 11:12
 • Гаранция за Участие
 • Иннформация за гаранции за участие - Публикувано на: 07 Октомври 2016
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Анекси - Публикувано на: 28 Септември 2017