МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2016-01

Уникален номер в регистъра на АОП: 9053848

Началната дата: 24.06.2016 09:21

Вид на поръчката: Обява за покана


Услугите, обхват на обществената поръчка  се състоят в следното:

Събиране,транспортиране,обеззаразяване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци,както следва :

1. Остри инструменти, режещи с инфекциозен характер;

2. Телесни части и органи /паталогоанатомични, от родилната помощ и от оперативните интервенции/, включително банки за кръв и кръвни продукти;

3. Използвани консумативи, замърсени с биологични материали;

4. Отпадъци,обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции;

5. Химически вещества и препарати, състоящи се от/или съдържащи опасни вещества;

6. Лекарствени продукти

Прогнозна стойност на услугата, предмет на обществената поръчка - 66 837.87лв.  (шестдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки)  без ДДС.

Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

 Условия и начин на плащане:

Заплащането на предоставените услуги по договора се извършва ежемесечно, в български лева по банков път, до 60 дена, след представяне от страна на изпълнителя на надлежно оформена фактура.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 29 Юли 2016
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 24 Юни 2016
  • Протоколи
  • Протокол 1 от 12.07.2016 г. - Публикувано на: 15 Юли 2016
  • Обява за събиране на оферти
  • Обява - Публикувано на: 24 Юни 2016
  • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 05 Юли 2016