МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2016-02

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0010

Началната дата: 14.07.2016 14:16

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


  Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински  консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория,  Отделение по трансфузионна хематология и Отделение по функционална диагностика при МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен. Медицинските продукти са описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация. В процедурата са включени 31 броя обособени позиции, като оферти могат да се подават за всяка една от тях /за една, няколко или всички/. Участието за отделните обособени позиции е комплексно за всички подпозиции в тях, като не се допуска представяне на варианти. Участниците не покриващи всички подпозиции в дадена обособена позиция, ще бъдат отстранени от участие по тази обособена позиция. Предлаганите реактиви и консумативи да са напълно съвместими с лабораторната техника на Възложителя и да отговарят на минималните изисквания заложени в спецификацията, изготвена от Възложителя.

     Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е   995 685.00 лв.  /деветстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева/ без включен ДДС.

Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 15.00 часа на 22.08.2016г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението - 23.08.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

 

Документация
 • Решение - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Обявление - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Документация и приложения - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Обявление-ЕС - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 25 Юли 2016
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 12 Август 2016
 • Разяснение по документацията - Публикувано на: 12 Август 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 20 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 20 Септември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Анекс - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключили договори - Публикувано на: 14 Ноември 2018 - 12:01
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Анекс-Марвена Диагностика - Публикувано на: 09 Ноември 2016