МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2016-03

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0011

Началната дата: 22.08.2016 14:31

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


 Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен”, обособени в три позиции, с номенклатурни единици, подробно описани в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документацията.        

Обособени позиции: Превързочните материали, предмет на настоящата поръчка са обособени в следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 ”Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен

 

Обособена позиция № 2  ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван    Селимински” АД – гр.Сливен”

 

Обособена позиция № 3  "Доставка на стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД - гр.Сливен".

 Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е 175 236.00 лв.  /сто седемдесет и пет хиляди двеста тридесет и шест лева/ без включен ДДС.

     

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Документация и приложения - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Обявление-ЕС - Публикувано на: 23 Август 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • покана за ценово отваряне - Публикувано на: 10 Октомври 2016
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад на комисията - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Декември 2016 - 15:06
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Декември 2016 - 15:06
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор ОП1 - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 14:55
 • Обявление за приключил договор ОП2 - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 14:55
 • Обявление за приключил договор ОП3 - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 14:56