МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2016-05

Уникален номер в регистъра на АОП: 9058056

Началната дата: 01.11.2016 10:01

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


“Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински” АД гр.  Сливен "

Прогнозно  количество и обем на поръчката:

ЕВРОДИЗЕЛ – 15160 литра

БЕНЗИН  А 95 -       10660 литра

Прогнозна стойност на доставкте, предмет на обществената поръчка – 42 000,00 лв. (четиридесет и две хиляди лева)  без включен ДДС.

Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

Условия и начин на плащане: Заплащането на доставките по договора ще се извършва ежемесечно, в български лева по банков път, до 45 дни, след представяне от страна на изпълнителя на надлежно оформена фактура.

 

 

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 14 Декември 2016
  • Документация
  • Документация и приложения - Публикувано на: 01 Ноември 2016
  • Протоколи
  • Протокол 1 от 21.11.2016 г. - Публикувано на: 22 Ноември 2016
  • Обява за събиране на оферти
  • Обява - Публикувано на: 01 Ноември 2016
  • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 11 Ноември 2016