МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2016-03

Уникален номер в регистъра на АОП: 9058378

Началната дата: 09.11.2016 11:16

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Предмет на настоящата поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД – СЛИВЕН ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1       Застраховка „Имущество”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Застраховка „Всички рискове на електронното оборудване“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  Застраховка „Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Задължителна застраховка „Трудова злополука“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“.

 Прогнозна стойност на услугата, предмет на обществената поръчка – 51 300,00 лв. (петдесет и една хиляди и триста лева)  без включен ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1       Застраховка „Имущество” – 5 600 лв.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Застраховка „Всички рискове на електронното оборудване“ – 17 000 лв.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  Застраховка „Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал“ – 25 000 лв.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Задължителна застраховка „Трудова злополука“ – 500 лв.;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ – 3 200 лв.

Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

Срок за приемане на оферти 17.11.2016 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 18.11.2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

 

Документация
 • Документация и образци - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 от 18.11.2016 г. - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Декември 2016
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 09 Ноември 2016