МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-01

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0001

Началната дата: 08.03.2017 10:55

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти и медицински изделия,  необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен, подробно описани в Глава  II  - Техническа спецификация на документацията за участие в процедурата. В процедурата са включени 22 броя обособени позиции, като оферти могат да се подават за всяка една от тях /за една, няколко или за всички/.
Прогнозните количества за 1 година на доставяните лекарствени продукти и медицински изделия по обособени позиции са следните:
№ 1- 12000 капс.; № 2- 6160 табл.; № 3- 1000 ампули; № 4 -1500 spr; № 5    - 2000 spr; № 6- 1800 spr; № 7- 250 шприци; № 8- 400 шприци;  № 9-60 шприци;  № 10- 60 шприци; № 11- 2800 табл.; № 12-  7200 табл.; № 13- 180 амп.; № 14 - 120 амп.;  № 15 - общо – 13000бр.; № 16 - общо - 1 250 бр.; № 17 – общо 15 000 бр. ;  № 18 - общо  12 000 бр.; № 19 - 90 бр.; № 20 -  90 туби;№ 21-400 бр. и № 22 - 20 бр.

Срокът на изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца от подписването на договора при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка на всяка отделна заявка е до 72 /седемдесет и два/ часа от получаване на заявка от Възложителя.

Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка  е        602007.00 лв.  /шестотин и две  хиляди и седем лева/ без включен ДДС.

 Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 18.04.2017 г.

Документация
 • Обявление - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:56
 • Решение за откриване - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:56
 • Документация и приложения - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:57
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 10 Април 2017 - 11:00
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 10 Май 2017 - 10:00
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Април 2017 - 10:45
 • Протоколи и Доклад на комисията - Публикувано на: 16 Май 2017 - 11:31
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 16 Май 2017 - 11:31
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 03 Юли 2017 - 10:24
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Юли 2017 - 10:21
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:54
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:55
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:55
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:55
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:56
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 13:56
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Анекси-лекарства - Публикувано на: 08 Ноември 2019 - 09:01
 • Анекс-мед.консумативи - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 08:58
 • Анекс-мед-консумативи - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 08:59
 • Анекс-мед-консумативи - Публикувано на: 27 Юни 2018 - 12:00