МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-02

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0002

Началната дата: 20.03.2017 11:05

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”за шест обекта на МБАЛ „Д‐р Иван Селимински“ АД

Прогнозната стойност без ДДС на настоящата обществена поръчка е   200 061,00 лв. без вкл. ДДС.

В тези прогнозни бюджети Възложителя отчита и залага само разходите, които заплаща за реално изразходваната енергия, без разходите за мрежови услуги

    Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1 до 16:00 часа на 25.04.2017 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 26.04.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” № 1

Документация
 • Решение - Публикувано на: 20 Март 2017 - 11:06
 • Обявление - Публикувано на: 20 Март 2017 - 11:06
 • Документация и приложения - Публикувано на: 20 Март 2017 - 11:06
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 22 Март 2017 - 11:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Април 2017 - 11:31
 • Протоколи
 • Протокол № 1/26.04.2017 г. - Публикувано на: 12 Май 2017 - 10:59
 • Протокол № 2/05.05.2017 г. - Публикувано на: 12 Май 2017 - 11:00
 • Доклад № 1/10.05.2017 г. - Публикувано на: 12 Май 2017 - 11:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Май 2017 - 11:02
 • Решение за избор на изпълнител -изменено - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 09:55
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 09:04
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Юли 2017 - 10:52