МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-04

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0004

Началната дата: 10.04.2017 17:42

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, необходими за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”.

Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка са обособени в следните обособени позиции и прогнозното им количество е:

Обособена позиция № 1 „Тотално тазобедрено ендопротезиране с циментово закрепване” - 30 броя.

Обособена позиция № 2 „Тотално тазобедрено ендопротезиране с безциментно закрепване” -15 броя.

Обособена позиция № 3  „Система за еднополюсно ендопротезиране на тазобедрена става „ - 10 броя.

Обособена позиция № 4 „Хемипротеза за еднополюсно ендопротезиране на тазобедрена става” - 10 броя.

Обособена позиция № 5 „Тотална хибридна ендопротеза за тазобедрена става с циментно стебло и безциментна ацетабуларна капсула” - 5 броя.

Обособена позиция № 6 „Система за ендопротезиране на тазобедрена става с циментна фиксация и хемипротезна биартикуларна глава” - 100 броя.

Обособена позиция № 7 „Система за тотално колянно ендопротезиране с циментно закрепване с премахване на задна кръстна връзка”  -10 броя.

Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 17.05.17 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 18.05.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Април 2017 - 17:43
 • Обявление - Публикувано на: 10 Април 2017 - 17:44
 • Документация и приложения - Публикувано на: 10 Април 2017 - 17:44
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 12 Април 2017 - 14:55
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 11:10
 • Протоколи
 • Протокол № 1/18.05.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:44
 • Протокол № 2/08.06.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:45
 • Протокол № 3/19.06.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:45
 • Доклад № 1/19.06.2017 г. - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 09:46
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 11:42
 • Договори - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 11:44
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2017 - 11:15
 • Приключване и прекратяване
 • Обявления за приключили договори - Публикувано на: 05 Август 2019 - 13:27