МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-05

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0005

Началната дата: 24.04.2017 11:12

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Услугите, обхват на обществената поръчка  се състоят в следното:

Събиране,транспортиране,обеззаразяване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци,както следва :

1. Остри инструменти, режещи с инфекциозен характер;

2. Телесни части и органи /паталогоанатомични, от родилната помощ и от оперативните интервенции/, включително банки за кръв и кръвни продукти;

3. Използвани консумативи, замърсени с биологични материали;

4. Отпадъци,обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции;

5. Химически вещества и препарати, състоящи се от/или съдържащи опасни вещества;

6. Лекарствени продукти

Приблизителното прогнозно количество на опасни болнични отпадъци за две години е  63 982 кг.

Прогнозната стойност на поръчката  за две години е 136 920 лв.  /сто тридесет и шест хиляди деветстотин и двадесет лева ./ без включен ДДС.

Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 05.06.2017 г.

Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 06.06.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

 

Документация
 • Обявление - Публикувано на: 24 Април 2017 - 11:13
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Април 2017 - 11:14
 • Документация и приложения - Публикувано на: 24 Април 2017 - 11:14
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 26 Април 2017 - 13:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 12:05
 • Протоколи
 • Протокол № 1/06.06.2017 г. - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 10:59
 • Протокол № 2/13.06.2017 г. - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 10:59
 • Доклад № 1/14.06.2017 г. - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Юли 2017 - 10:49
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Юли 2017 - 10:49
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 12 Август 2019 - 10:22