МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-06

Уникален номер в регистъра на АОП: 9064941

Началната дата: 05.06.2017 09:47

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на медицински консумативи за неврохирургия, заплащани от пациенти в МБАЛ"Д-р Иван Селимински” АД гр.  Сливен " в пет обособени позиции

Прогнозна стойност на доставките, предмет на обществената поръчка – 43210,00 лв. (четиридесет и три хиляди двеста и десет лева)  без включен ДДС.

Срок за получаване на офертите : 14.06.2017 г. до 16:00 ч.- деловодство на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

Отварянето на офертите ще се извърши на 15.06.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 02 Август 2017 - 11:17
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 05 Юни 2017 - 09:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:01
 • Решение - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 14:04
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 05 Юни 2017 - 09:48
 • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 08:30
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 23 Юни 2017 - 11:02