МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-07

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0006

Началната дата: 26.06.2017 10:52

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


   Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”, 

Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции :

      Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „

      Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък „

      Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка  е  1 376 912,00 лв.  /един милион триста седемдесет и шест  хиляди деветстотин и дванадесет лева/ без включен ДДС. Прогнозното количество на доставяните лекарствени продукти е изчерпателно посочено в ГЛАВА  II  -ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към настоящата документация.

Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 31.07.2017 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 01.08.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

ВАЖНО : ПРОМЯНА НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 07.08.2017 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението за изменение – 08.08.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 

Документация
 • Обявление - Публикувано на: 26 Юни 2017 - 10:52
 • Решение за откриване - Публикувано на: 26 Юни 2017 - 10:53
 • Документация и приложения - Публикувано на: 26 Юни 2017 - 10:53
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 27 Юни 2017 - 11:23
 • Решение за изменение на Обявление - Публикувано на: 27 Юли 2017 - 10:27
 • Променена Документация - Публикувано на: 27 Юли 2017 - 10:28
 • Променено-Приложение №6А-Спецификация - Публикувано на: 27 Юли 2017 - 10:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 10 Август 2017 - 08:28
 • Покана за жребий - Публикувано на: 11 Септември 2017 - 12:00
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 08:49
 • Доклад № 1 от 15.09.2017 г. - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 08:50
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 08:52
 • Решение изпълнители-2 - Публикувано на: 02 Октомври 2017 - 10:19
 • Решение-изпълнители-3 - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:27
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 14:48
 • Договори - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 14:48
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възложена поръчка-частично прекратяване - Публикувано на: 16 Октомври 2017 - 13:02
 • Обявления за приключили договори - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 12:54
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Анекси-лекарства - Публикувано на: 08 Ноември 2019 - 09:00