МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-08

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0007

Началната дата: 25.07.2017 10:51

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО

“ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп”  ЕАД гр. София

“ЧЕЗ Трейд България” ЕАД гр. София

 “МОСТ ЕНЕРДЖИ”  АД       гр. София

 “ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН”  ЕООД гр. София

                 

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

                УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-10-312/25.07.2017 г. за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 04.08.2017 г от 10:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

            Обект на поръчката – доставка, съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

           Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

 

 

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:22
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:23
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 25 Юли 2017 - 10:53
 • Покана и приложения - Публикувано на: 25 Юли 2017 - 10:54
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 07 Август 2017 - 09:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решиние за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Август 2017 - 09:45
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 11:56