МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-10

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0009

Началната дата: 04.09.2017 14:33

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Предмет на поръчката: Поръчката включва превоз на хемодиализно болните, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1   и обратно.

     Превозът се извършва със лицензирани автомобили и при необходимост - санитарни автомобили от дома на пациента (те) до Отделение по хемодиализа на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, находящо се в гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1 и  обратно.

    Превозът се извършва на смени по график, съгласуван с Началника на  „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен:

    -       І смяна  07,30 – 12,30 часа

    -      ІІ смяна  13,30 – 18,30 часа

    -      ІІІ смяна 19,00 – 23,30 часа

       Приблизителния  пробег за една година е  250 000 км., а предлаганата цена за един превозен пациент от дома му до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен и обратно да не превишава 12 лв. /двананадесет лева/ с включен ДДС.

   Прогнозната стойност на поръчката  за една година е 131 978 лв.  /сто тридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и осем лева/ без включен ДДС.

  Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 10.10.2017 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 11.10.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

Документация
 • Обявление - Публикувано на: 04 Септември 2017 - 14:33
 • Решение за откриване - Публикувано на: 04 Септември 2017 - 14:34
 • Документация и приложения - Публикувано на: 04 Септември 2017 - 17:54
 • Обявление за допълнителна информация - Публикувано на: 13 Септември 2017 - 11:36
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 12 Октомври 2017 - 10:23
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 25 Октомври 2017 - 10:20
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Октомври 2017 - 10:21
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 15:28
 • Договор - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 15:28
 • Обявления за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 05 Декември 2017 - 10:06
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 13:47