МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-12

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0011

Началната дата: 06.10.2017 10:33

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Вътрешен номер в системата: 2017-12

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0011

Началната дата: 06.10.2017 г.

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


ДО

„Софарма Трейдинг” АД гр. София

„Фаркол” АД  гр. Бургас

„Фьоникс Фарма” ЕООД  гр. София

 

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

                УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-10-462/06.10.2017 г. за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 18.10.2017 г от 10:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

            Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

           Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

 

Документация
  • Решение за откриване - Публикувано на: 06 Октомври 2017 - 10:33
  • Покана и приложения - Публикувано на: 06 Октомври 2017 - 10:34
  • Приключване и прекратяване
  • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 25 Октомври 2017 - 10:08
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:26