МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-13

Уникален номер в регистъра на АОП: 9070294

Началната дата: 14.11.2017 09:27

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Предмет на настоящата поръчка е: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД – СЛИВЕН” , както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1       Застраховка „Имущество”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества (медицинска апаратура)“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал";

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството)”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността”.

Прогнозна стойност на услугата, предмет на обществената поръчка – 65 500 (шестдесет и пет хиляди и петстотин)  лева без включен ДДС.

Срок за получаване на офертите: 24.11.2017 г. до 16:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 27.11.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 09:29
 • Информация за обява-АОП - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 09:34
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 22 Ноември 2017 - 09:48
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 27.11.17 г. - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 09:24
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 06 Декември 2017 - 09:25
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 11:38
 • Договор - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 11:38
 • Договор - Публикувано на: 21 Декември 2017 - 11:38
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 14 Ноември 2017 - 09:28