МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2018-01

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0001

Началната дата: 21.03.2018 10:35

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на лекарствени продукти, обособени в 12 позиции и медицински изделия / консумативи, обособени в 8 позиции, необходими за извършване на хемодиализно лечение.

Срокът на изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца от подписването на договора при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка на всяка отделна заявка е до 72 /седемдесет и два/ часа от получаване на заявка от Възложителя.

Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка  е  566 782,24 лв.  /петстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и два  лева и двадесет и четири стотинки/  без включен ДДС.

Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 26.04.2018 г.  Офертите се представят в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1,

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 27.04.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Документация и приложения - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Технически спецификации - Публикувано на: 21 Март 2018 - 10:36
 • Съобщение за ЕЕДОП - Публикувано на: 27 Март 2018 - 12:04
 • ЕЕДОП - формат pdf - Публикувано на: 27 Март 2018 - 12:06
 • ЕЕДОП формат xml - Публикувано на: 27 Март 2018 - 12:06
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 15 Май 2018 - 11:32
 • Покана за жребий - Публикувано на: 22 Май 2018 - 15:12
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 27.04.2018 г. - Публикувано на: 03 Май 2018 - 10:55
 • Доклад и протоколи към него - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 11:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 11:22
 • Решение за избор на изпълнител изменено - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 11:29
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:34
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:35
 • Приключване и прекратяване
 • Обявления за приключили договори - Публикувано на: 05 Август 2019 - 12:29