МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2018-03

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0003

Началната дата: 02.04.2018 14:47

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


„Приготвяне и доставка на  храна за пациентите на  „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” гр.Сливен  по предварителна заявка от менюта на Възложителя”, обособени в три групи диети. Конкретните менюта по групи и диети  са посочени в Приложения от папка „Диети”, неразделна част от документацията.

Общо хранодни на пациенти – около  118 526 бр. за една година , от които: За ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ – 92 386 бр. хранодни за една година; за ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ –  12 695  бр. хранодни за една година; за ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА   -    13 445  бр. хранодни за една година.

Услугата предмет на обществената поръчка се предоставя целогодишно, включително и в празничните и в почивните дни и включва – закуска, обяд и вечеря : закуска – 07.00 ч.;    обяд – 11.30 ч.;     вечеря – 17.00 ч.

Доставката на храната се извършва с термосъдове, предоставени от Възложителя.

Срокът на изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца от подписването на договора.

Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 316 878,00 лв.  без включен ДДС.

Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 11.05.2018 г. в деловодството на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044 611 726.

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 15.05.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

 

 

 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:51
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:51
 • Документация и приложения - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:51
 • Технически спецификации ДИЕТИ - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:52
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:53
 • Методика за определяне на комплексна оценка - Публикувано на: 02 Април 2018 - 14:53
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Май 2018 - 09:13
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 15.05.2018 г. - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:47
 • Протокол № 2 от 06.06.2018 г. - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:48
 • Доклад № 1 от 07.06.2018 г. - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Юни 2018 - 08:49
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Юли 2018 - 11:04
 • Договор - Публикувано на: 25 Юли 2018 - 11:05
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 05 Август 2019 - 09:59