МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2018-07

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0007

Началната дата: 16.07.2018 11:48

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


       „Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД”, подробно описани в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие в процедурата.       

       Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции :

      Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва  403 номенклатурни единици

      Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти, извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва  243 номенклатурни единици

     5. Общо количество и обем на поръчката:

     Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка е 2 083 733,21 лв.  /Два милиона осемдесет и три хиляди седемстотин тридесет и три лева двадесет и една стотинки/ без включен ДДС, както следва :

      Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „ – 1 724 181,63 лв.

      Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти, извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък – 359551,58 лв.

     Прогнозното количество на доставяните лекарствени продукти е изчерпателно посочено в ГЛАВА  II  -ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документацията за участие в процедурата.

Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 20.08.2018 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 21.08.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 16 Юли 2018 - 11:49
 • Обявление РОП - Публикувано на: 16 Юли 2018 - 11:50
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 17 Юли 2018 - 10:52
 • Технически спецификации - Публикувано на: 17 Юли 2018 - 10:53
 • Документация и приложения към нея - Публикувано на: 17 Юли 2018 - 10:53
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 05 Септември 2018 - 09:07
 • Покана жребий - Публикувано на: 04 Октомври 2018 - 11:25
 • Протоколи
 • Протокол №1 от 21.08.2018 г. - Публикувано на: 27 Август 2018 - 09:05
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 10:53
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 10:53
 • Решение за избор на изпълнители-2 - Публикувано на: 23 Октомври 2018 - 12:38
 • Решение за избор на изпълнители-3 - Публикувано на: 26 Октомври 2018 - 11:15
 • Решение за избор на изпълнители-4 - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 14:40
 • Решение за избор на изпълнители-5 - Публикувано на: 02 Ноември 2018 - 09:02
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 10:43
 • Договори - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 10:43
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка-1-РОП - Публикувано на: 05 Ноември 2018 - 13:45
 • Обявление за невъзложена поръчка-1-ЕВ - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 10:28
 • Обявление за невъзложена поръчка-2-ЕВ - Публикувано на: 14 Ноември 2018 - 10:24
 • Обявления за приключили договори - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 13:46