МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2018-11

Уникален номер в регистъра на АОП: 9082463

Началната дата: 29.10.2018 09:38

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.  Сливен

Общо количество и обем на поръчката :
БЕНЗИН  А 95   (код 09132000) - 8800 л.
ЕВРОДИЗЕЛ (код 09134200) - 13100 л.
Прогнозна стойност на доставките, предмет на обществената поръчка – 37956,00 лева (тридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и шест лева)  без включен ДДС.

Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

Срок за представяне на оферти :  адрес: МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, всеки работен ден от 07:30 ч. до 16:00 ч., най-късно до 06.11.2018 год.

Отварянето на офертите ще се извърши на 07.11.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 03 Декември 2018 - 09:12
 • Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 10:22
 • Протоколи
 • Протокол от 13.11.2018 г. - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 10:22
 • Обява за събиране на оферти
 • Обява - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:38
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:48
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 09:03