МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2018-12

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0011

Началната дата: 06.11.2018 11:46

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Поръчката обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка за срок не по-малко от 24 месеца на фабрично нови  7 /седем/ броя апарати за хемодализно лечение .

Прогнозната  стойност за цялата обществена поръчка е 125 000,00 лв. (сто двадесет и пет хиляди лева ) без вкл. ДДС.

Договорът с избраният за Изпълнител участник се сключва под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП-с отложено изпълнение. 

Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 28.11.2018 г.

 Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 29.11.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 11:47
 • Обявление РОП - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 11:48
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 11:48
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 11:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 10 Декември 2018 - 10:09
 • Протоколи
 • Протокол № 2 от 10.12.2018 г. - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 09:07
 • Протокол № 3 от 14.12.2018 г. - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 09:08
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 09:08
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Февруари 2019 - 12:07
 • Договор - Публикувано на: 06 Февруари 2019 - 12:08
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 12:32
 • Протокол за грешка/несъответствие
 • ПРОТОКОЛ № 1 - Публикувано на: 29 Ноември 2018 - 14:39