МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2018-13

Уникален номер в регистъра на АОП: 9083026

Началната дата: 13.11.2018 09:33

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ – СЛИВЕН АД” ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, както следва:

Обособена позиция № 1  Застраховка „Имущество” – 2 250 лв /две хиляди двеста и петдесет лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества(медицинска апаратура)“ – 8 860 лв /осем хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 3 Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" – 53 200 лв /петдесет и три хиляди и двеста лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване” - 240 лв /двеста и четиридесет лева/ без включен ДДС;

 Обособена позиция № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството)” - 2 300 лв /две хиляди и триста лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността” – 1 080 лв /хиляда и осемдесет лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 7 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” – 1 650 лв /хиляда шестстотин и петдесет лева/ без включен ДДС;

Обособена позиция № 8 Застраховка „Каско на МПС” - 419 лв /четиристотин и деветнадесет лева/ без включен ДДС.

 Прогнозна стойност на услугата, предмет на обществената поръчка – 69 999 лв.  /шестдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева/ без включен ДДС,

Краен срок за подаване на оферти - 22.11.2018 г. 16:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 23.11.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

 

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 08:22
  • Документация
  • Документация и приложения - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 09:34
  • Разяснение по документацията
  • Разяснения - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 12:42
  • Протоколи
  • ПРОТОКОЛ - Публикувано на: 29 Ноември 2018 - 13:56
  • Обява за събиране на оферти
  • Обява - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 09:34
  • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 09:43