МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2018-14

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0012

Началната дата: 06.12.2018 10:13

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО

 

„Софарма Трейдинг” АД гр. София

„Фаркол” АД  гр. Бургас

„Фьоникс Фарма” ЕООД  гр. София

„Медикс” ООД гр.София

 

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-08-502/06.12.2018 г. за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД “  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 20.12.2018 г от 10:00 часа в Заседателната зала на административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

            Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

           Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Документация
  • Решение за откриване - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 10:27
  • Покана - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 10:28
  • Приложения/образци/ към покана - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 10:30
  • Техническа спецификация - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 10:32
  • Приключване и прекратяване
  • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 22 Декември 2018 - 10:53
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 20 Декември 2018 - 10:42