МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2019-01

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0001

Началната дата: 29.01.2019 09:46

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Доставка на медицинска апаратура  по две обособени позиции : Обособена позиция №1 „Комплект от мобилен апарат за инхалационна наркоза, монитор и газов анализатор“, Обособена позиция №2 „Респиратор“

1. Предлаганата медицинска апаратура трябва да бъде нова, неупотребявана и нерeциклирана.

2. Участникът следва да предложи гаранционен срок, които не може да бъде по-малък от 24 /двадесет и четири/ месеца от въвеждане в експлоатация на апаратите.

 Прогнозната  стойност : 

Обособена позиция №1 „Комплект от мобилен апарат за инхалационна наркоза, монитор и газов анализатор“ – 50 000 лв. (петдесет хилади лева) без вкл. ДДС.

Обособена позиция №2 „Респиратор“ – 41 666,67 лв. (четирдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без вкл. ДДС.

Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 20.02.2019 г. Офертите се представят в деловодството на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044 611 726.

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 21.02.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 12:36
 • Обявление РОП - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 12:37
 • Документация и приложения - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 12:37
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 12:37
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 14:22
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 01 Март 2019 - 08:57
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Март 2019 - 08:56
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Април 2019 - 12:18
 • Договор ОП 1 - Публикувано на: 08 Април 2019 - 12:18
 • Договор ОП 2 - Публикувано на: 08 Април 2019 - 12:19
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор ОП1 - Публикувано на: 23 Май 2019 - 10:50
 • Обявление за приключил договор ОП2 - Публикувано на: 23 Май 2019 - 10:50