МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2019-02

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0002

Началната дата: 08.03.2019 11:05

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Периодична доставка на лекарствени продукти в 12 обособени позиции и медицински изделия в 9 обособени позиции, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Отделение по хемодиализа”  

Обща прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 579918,17 лв.  

Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 15.04.2019 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  16.04.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 08 Март 2019 - 11:07
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:36
 • Документация и приложения - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:36
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:37
 • Съобщение за провеждане на жребий - Публикувано на: 15 Май 2019 - 10:07
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 27 Март 2019 - 11:25
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 07 Май 2019 - 13:31
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 22 Април 2019 - 12:59
 • Протокли и Доклад - Публикувано на: 31 Май 2019 - 13:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 31 Май 2019 - 13:58
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:38
 • Договори - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:09
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2019 - 12:18
 • Приключване и прекратяване
 • Обявления за приключили договори - Публикувано на: 30 Септември 2020 - 13:30