МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2019-07

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0006

Началната дата: 10.07.2019 08:52

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


„Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен

Избор на доставчик  на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси 6 бр.обекти /точки/ на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”, за срок от 12 месеца. Идентификационен код на обектите на пазара – подробно описани в „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ” от  документацията за участие в процедурата. Прогнозното  количество ел.енергия за 12 месеца е определено на база годишно потребление на ел.енергия за преходните 12 месеца. Общо прогнозно количество -  1758920,95 кWh. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя.  

Подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.08.2019 г. 

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на 26.08.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 12 Юли 2019 - 11:02
 • Обявление РОП - Публикувано на: 12 Юли 2019 - 11:02
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 15 Юли 2019 - 11:35
 • Документация и приложения - Публикувано на: 15 Юли 2019 - 11:36
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 15 Юли 2019 - 13:35
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 28 Август 2019 - 12:29
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:45
 • Протокол №2 - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:45
 • Доклад - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:46
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Октомври 2019 - 10:17
 • Договор - Публикувано на: 16 Октомври 2019 - 10:17
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 27 Ноември 2020 - 14:38