МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2019-15

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0010

Началната дата: 18.12.2019 10:52

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Поръчката обхваща надграждане на съществуваща система за производство на медицински кислород – доставка и монтаж на компресор за сгъстен въздух и присъединителен модул, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка за срок не по-малко от 24 месеца на цялата система за производство на медицински кислород. Надграждането включва компресор за сгъстен въздух -1 бр. и присъединителен модул – 1 бр. Минималните задължителни работни характеристики и функционални изисквания, на които предлаганите апарати трябва да отговарят са подробно описани в ГЛАВА II - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на документацията.
Срок за получаване на оферти - до 16:00 часа на 20.01.2020 г.
Отваряне на оферти - 10:00 часа на 21.01.2020 г. в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 
Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:54
 • Обявление - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:56
 • Документация и приложения - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:57
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:57
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 22 Януари 2020 - 08:13
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:54
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:55
 • Окончателен протокол - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:55
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 10:56
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Март 2020 - 10:31
 • Договор - Публикувано на: 09 Март 2020 - 10:32
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 12 Октомври 2020 - 10:39