МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-02

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0002

Началната дата: 21.01.2020 11:46

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Изх. № ОПД-07-320/23.01.2020 г.

                                                                      

ДО

 „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ „ АД

гр.София 1756,

ул.”Лъчезар Станчев” №5

Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12

тел. 02/8133660, факс 02/8133666

email: office@sopharmatrading.bg

                                                                     

ДО

„ФЬОНИКС ФАРМА ” ЕООД

гр.София, 1700

ул. „Околовръстен път” № 199а

тел. 02/9658109; факс 02/9658828

email : kr.nikolaev@phoenixpharma.bg

 

ДО

„ФАРКОЛ” АД

гр.Бургас 8000

ул. „Сан Стефано” № 28

тел.   056/ 851721, факс :056/ 851722

email : farkol@farkol.bg

 

П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

        На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № РД-08-21/23.01.2020 г. на Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД"  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 05.02.2020 г от 10:00 часа в Заседателната зала в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

            Офертите следва да бъдат представени в деловодството на възложителя в запечатана непрозрачна опаковка с надпис на външната страна на подател, адрес за кореспонденция, телефони за връзка, наименованието на поръчката, обособените позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите.

Офертите следва да бъдат подадени до 16:00 часа на 04.02.2020 г. в деловодството на лечебното заведение.

МЯСТО И ДАТА НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО:

Каним най- учтиво представляващия участника или упълномощен от него представител да участва в преговорите, които ще се състоят на 05.02.2020 г. от 10:00 часа.

Документация
  • Решение за откриване - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:12
  • Покана и приложения - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:12
  • Техническа спецификация - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:13
  • Приключване и прекратяване
  • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:27
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 06 Февруари 2020 - 10:23