МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-03

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0004

Началната дата: 24.02.2020 10:40

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


„Извършване на строително-монтажни работи на част от сградния фонд на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД по 2 /две/ обособени позиции:Обособена позиция 1 „Изграждане на помещение за кислород и разширение на ел.захранване за кислороден генератор”,Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”, подробно описани в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.        

 Място на изпълнение на поръчката: За Обособена позиция 1 - „Английски двор” на  „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, ул. „Христо Ботев” № 1. За Обособена позиция 2 Микробиологична лаборатория, находяща се в сградата на “ДКЦ 1-Сливен” ЕООД гр. Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул.”Христо Ботев” №2А.   

Прогнозната  стойност за цялата обществена поръчка е 33 650,00 лв. (тридесет и три хиляди шестстотин и петдесет лева) без вкл. ДДС, по обособени позиции, както следва : Обособена позиция №1 „Изграждане на помещение за кислород и разширение на ел.захранване за кислороден генератор” – 8 650,00 лв. (осем хиляди шестстотин и петдесет лева) без вкл. ДДС. Обособена позиция №2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория” – 25 000,00 лв. (двадесет и пет хиляди лева) без вкл. ДДС.

Срок за подаване на офертите - до 16:00 часа на 20.03.2020 г.  в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611 726

Отваряне на офертите - на 23.03.2020 г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД

 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 10:41
 • Обявление РОП - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 10:41
 • Документация и приложения - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 10:42
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 10:42
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 27 Февруари 2020 - 12:14
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение на обявление - Публикувано на: 26 Февруари 2020 - 10:32
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 31 Март 2020 - 11:32
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 10 Април 2020 - 14:10
 • Протокол №2 - Публикувано на: 10 Април 2020 - 14:11
 • Протокол по чл.181 от ЗОП - Публикувано на: 10 Април 2020 - 14:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 10 Април 2020 - 14:13
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 13:39
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 14:19
 • Договор - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 14:20
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 24 Юни 2020 - 09:25
 • Обявления за приключил договор-Инфрастрой-Инженеринг ООД - Публикувано на: 12 Октомври 2020 - 10:39