МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-05

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0005

Началната дата: 06.03.2020 11:55

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


„Приготвяне и доставка на  храна за пациентите на  МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД по предварителна заявка от менюта на Възложителя”, подробно описана в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Настоящата обществена поръчка включва: 1. ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация  №1 – Диети № 1,4,1А,5,7,10,9,11,Белтъчна,1/9 и 15;  2. ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация  №2 – Диети № от 1-3 год., от 3-7 год., 4А, 4Д, 5А, 6, от 6-12 мес., Бяла, Течно-млечна, течно-млечна -9, Ентероколитна /бебе/;  3. ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация №3- Диета Хемодиализа;  4. ЧЕТВЪРТА ГРУПА ДИЕТИ, подробно посочени в Спецификация  №4- Диета Антикетогенна и ДОБАВКА КИСЕЛО МЛЯКО

Изпълнението на поръчката включва – закуска, обяд и вечеря, като крайните часове за доставянето им са: закуска – 06.30 ч.;  

обяд – 11.30 ч.; вечеря – 17.00 ч.Общо хранодни на пациенти – около  112 004 бр. за една година .

Срок на изпълнение на договора - 12 /дванадесет/ месеца.

Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година е 296 614,16 лв.  /двеста деветдесет и шест хиляди шестстотин и четиринадесет лева и 16 стотинки/ без включен ДДС.

Срок за получаване на оферти - до 16:00 часа на 28.04.2020 г.

Отваряне на офертите - на 29.04.2020 г. в 10:00 часа в в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ : На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП се променят /удължават/ следните срокове :

1. Срок за получаване на оферти до 16: 00 ч. на 02.06.2020 г. 
2. Отваряне на оферти : 10:00 ч. на 03.06.2020 г.
Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 09 Март 2020 - 11:59
 • Обявление РОП - Публикувано на: 09 Март 2020 - 12:00
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:24
 • Документация и приложения - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:25
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:28
 • Техническа спецификация - ДИЕТИ - Публикувано на: 10 Март 2020 - 13:28
 • Решение за одобряване на Обявление за изменение - Публикувано на: 27 Април 2020 - 11:05
 • Обявление за изменение-ЕВ - Публикувано на: 29 Април 2020 - 11:50
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 13:31
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 30 Юни 2020 - 11:44
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Юни 2020 - 11:45
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 07 Август 2020 - 14:15
 • Договор и приложения - Публикувано на: 07 Август 2020 - 14:15
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 03 Август 2021 - 15:00