МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-06

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0006

Началната дата: 16.03.2020 14:54

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


„Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 /тридесет и осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД”. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция.  

Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 24.06.2020 г.

 Дата, час и място на отваряне на офертите: – 25.06.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ : На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП се променят /удължават/ следните срокове :

1. Срок за получаване на оферти до 16: 00 ч. на 28.07.2020 г. 
2. Отваряне на оферти : 10:00 ч. на 29.07.2020 г.

 

 

Документация
  • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Март 2020 - 11:14
  • Обявление РОП - Публикувано на: 18 Март 2020 - 11:14
  • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:13
  • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:13
  • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:14
  • Обявление за изменения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 10:32
  • Разяснение по документацията
  • Разяснения - Публикувано на: 29 Май 2020 - 15:54