МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-07

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0007

Началната дата: 07.04.2020 08:06

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Периодична доставка на медицински изделия и консумативи по 36 /тридесет и шест/ обособени позиции за 24 /двадесет и четири/ месеца, за нуждите на отделенията в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД”.Срок за изпълнение на обществената поръчка – 24  /двадесет и четири / месеца, но не по-рано от 20.08.2020 г., чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество. 

Обща прогнозна стойност на обществената поръчка :  659 281,67 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 13.05.2020 г. 

Опаковките ще бъдат отворени на  датата  14.05.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ : На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП се променят /удължават/ следните срокове :

1. Срок за получаване на оферти до 16: 00 ч. на 27.05.2020 г. 
2. Отваряне на оферти : 10:00 ч. на 28.05.2020 г.

 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:26
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:26
 • Документация и приложения - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:27
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:27
 • Методика за оценка - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:32
 • Обявление за изменения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 10:34
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 14 Юли 2020 - 13:44
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 14 Април 2020 - 13:41
 • Разяснения 1 - Публикувано на: 11 Май 2020 - 10:45
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 07 Август 2020 - 13:18
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 07 Август 2020 - 13:19
 • Решение за избор на изпълнители-2 - Публикувано на: 31 Август 2020 - 14:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:45
 • Договор Агарта - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:46
 • Договор Б. Браун - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:46
 • Договор Бикомед - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:47
 • Договор Истлинк - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:47
 • Договор Ка-М Медикъл - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:48
 • Договор Медисофтис - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:48
 • Договор Медитех - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:48
 • Договор Медитрейд - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:49
 • Договор МТИ - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:49
 • Договор Рей Медикъл - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:49
 • Договор РСР - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:50
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 28 Септември 2020 - 12:50
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 30 Септември 2020 - 10:10
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 10 Май 2021 - 12:19
 • Анекс Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 10 Май 2021 - 12:21
 • Обявление за изменение на договор 1 - Публикувано на: 28 Юни 2021 - 15:23
 • Анекс Софарма Трейдинг АД 1 - Публикувано на: 28 Юни 2021 - 15:24
 • Обявление за изменение ЕВ - Публикувано на: 30 Юни 2021 - 09:58
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка-1 - Публикувано на: 03 Септември 2020 - 10:42
 • Обявление за невъзложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 04 Септември 2020 - 10:19
 • Обявление за невъзложена поръчка-2 - Публикувано на: 14 Септември 2020 - 10:41
 • Обявление за невъзложена поръчка-2-EВ - Публикувано на: 16 Септември 2020 - 12:08
 • Обявление за приключил договор Агарта - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:00
 • Обявление за приключил договор Б.Браун - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:00
 • Обявление за приключил договор Бикомед - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:01
 • Обявление за приключил договор Истлинк - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:01
 • Обявление за приключил договор Ка-М Медикъл - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:02
 • Обявление за приключил договор Медисофтис - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:03
 • Обявление за приключил договор Медитех - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:03
 • Обявление за приключил договор Медитрейд - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:04
 • Обявление за приключил договор МТИ - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:05
 • Обявление за приключил договор Рей Медикал - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:05
 • Обявление за приключил договор РСР - Публикувано на: 01 Ноември 2022 - 14:06