МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-10

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0010

Началната дата: 02.06.2020 09:58

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Избор на доставчик  на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси 6 бр.обекти /точки/ на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”, за срок от 12 месеца. Идентификационен код на обектите на пазара – подробно описани в „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ” от  документацията за участие в процедурата. Прогнозното  количество ел.енергия за 12 месеца е определено на база годишно потребление на ел.енергия за преходните 12 месеца. Общо прогнозно количество - 1697250,91 кWh. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя. 

Подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 08.07.2020 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите:  Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 09.07.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:28
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:29
 • Документация и приложения - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:29
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 10:29
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 30 Юли 2020 - 13:46
 • Протоколи
 • Проколи и доклад - Публикувано на: 01 Септември 2020 - 14:03
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Септември 2020 - 14:04
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Октомври 2020 - 10:38
 • Договор и приложения - Публикувано на: 29 Октомври 2020 - 10:38
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 30 Октомври 2020 - 11:56
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 03 Август 2021 - 15:00