МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2019-06

Уникален номер в регистъра на АОП: 9089830

АОП линк

„Доставка и монтаж на общообменна трикратна вентилация в Операционна зала №1 на Ортопедо-травматологично отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр.Сливен. Вентилационната система се изгражда във връзка с отвеждане на йонизирания от рентгеновото лъчение въздух от процедурното помещение (Операционна зала №1).

 Максималната обща стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава 10 000,00 лв. ( десет хиляди лева ) без включен ДДС.

Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, бул."Христо Ботев" № 1 до 16:00 часа на 15.07.2019 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 16.07.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” № 1.

 

Началната дата: 02.07.2019

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 02 Юли 2019 - 13:42
  • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 02 Юли 2019 - 13:42
  • Документация и приложения - Публикувано на: 02 Юли 2019 - 13:44
  • Техническа спецификация - Публикувано на: 02 Юли 2019 - 13:44
  • Информация за удължен срок - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 13:58
  • Протокол - Публикувано на: 12 Август 2019 - 12:31
  • Договор - Публикувано на: 05 Септември 2019 - 14:39