МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2019-11

Уникален номер в регистъра на АОП: 9093245

АОП линк

Предмет на обществената поръчка: „Доставка и монтаж на конвенционална пожароизвестителна инсталация“.

      Настоящата обществена поръчка включва доставка и монтаж на конвенционална пожароизвестителна инсталация в работните помещения на администрацията, приемните кабинети и складовите помещения на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр.Сливен.

Максималната обща стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава 15 700,00 лв. ( петнадесет хиляди и седемстотин лева ) без включен ДДС.

Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, бул."Христо Ботев" № 1 до 16:00 часа на 21.10.2019 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 22.10.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” № 1.

Началната дата: 09.10.2019

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 09 Октомври 2019 - 09:50
  • Техническа спецификация - Публикувано на: 09 Октомври 2019 - 09:50
  • Документация и приложения - Публикувано на: 09 Октомври 2019 - 09:51
  • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 09 Октомври 2019 - 10:02
  • Протокол - Публикувано на: 12 Ноември 2019 - 12:22
  • Договор и приложения - Публикувано на: 10 Януари 2020 - 13:35