МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2019-13

Уникален номер в регистъра на АОП: 9094387

АОП линк

Предмет на обществената поръчка: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по осем обособени позиции”, както следва:

Обособена позиция № 1  Застраховка „Имущество”;

 Обособена позиция № 2 Застраховка „Всички рискове на имущества(медицинска апаратура)“;

 Обособена позиция № 3 Задължителна застраховка „Професионална отговорност на лицата упражняващи медицинска професия“;

 Обособена позиция № 4  Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване”;

 Обособена позиция № 5 Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството)”;

 Обособена позиция № 6 Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността”;

 Обособена позиция № 7 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;

 Обособена позиция № 8 Застраховка „Автокаско”.

 Подробно описание на застрахованото имущество, покритите рискове и застрахователните суми и лимити по отделните обособени позиции – съгласно Техническата спецификация и списъците към нея.

Срок за получаване на оферти : до 16:00 часа на 22.11.2019 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 25.11.2019г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД гр.Сливен, бул. ”Христо Ботев” №1

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП  и във връзка с това, че в първоначално определения срок (22.11.2019 г. 16:00ч.) са получени по-малко от 3 оферти по обособени позиции №1, №3, №5 и №6, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на оферти за участие в обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по осем обособени позиции” е удължен, както следва:

 1. Срок за подаване на оферти за участие - 28 ноември 2019, 16:00
 2. Отваряне на офертите – 29 ноември 2019 г., 10:00 часа.

 

 

 

 

 

 

Началната дата: 11.11.2019

Файлове
 • Документация и приложения - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:10
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:11
 • Обява - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:22
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:28
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 08:42
 • Съобщение за удължен срок - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 08:42
 • Протокол - Публикувано на: 11 Декември 2019 - 09:32
 • Договор ЗАД Булстрад - Публикувано на: 19 Декември 2019 - 14:00
 • Договор ЗД Евроинс - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 09:08
 • Договор ЗАД ОЗК Застраховане - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 08:51
 • Договор Дженерали Застраховане АД - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 11:30
 • Договор-ДЗИ-ОЗ - Публикувано на: 13 Януари 2020 - 10:03
 • Допълнително споразумение ЗАД-Булстрад - Публикувано на: 22 Януари 2020 - 12:06