МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0008

Началната дата: 13.04.2016 12:02

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Обществена поръчка с  предмет: „Изграждане на пристройка към сградата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен за Спешно отделение и Отделение за транфузионна хематология-първи етаж” с Обявление под № ID 727957/13.04.2016 г.

 Предмет на настоящата поръчка е: „Изграждане на пристройка към сградата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен за Спешно отделение и Отделение за транфузионна хематология-първи етаж”

 Прогнозна стойност на поръчката 415 000,00  без включен ДДС.

Количествената сметка по откритата процедура е подробно описана в ГЛАВА  II „Техническа спецификация” от документацията.      

 Категория на сградата ІІ-ра,  по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.2, буква "д" от ЗУТ и чл. 4, ал. 5, т. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.00 часа на 16.05.2016 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

Отварянето на офертите ще се извърши на 17.05 .2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 09 Юни 2016
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 17.05.2016 г. - Публикувано на: 27 Май 2016
 • Протокол 2 от 08.06.2016 г. - Публикувано на: 16 Юни 2016
 • Протокол № 3 от 14.06.2016 г. - Публикувано на: 16 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 16 Юни 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 05 Юли 2016
 • Гаранция за Участие
 • Иннформация за гаранции за участие - Публикувано на: 07 Юли 2016