МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2016-06

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2016-0013

Началната дата: 22.12.2016 10:37

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


    Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в  МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД Сливен” както следва:

        - Предоставяне на ваучери за храна за персонала по Наредба № 11/21.12.2005г на МТСП и МЗ;

          - Предоставяне ваучери за персонала на основание чл.209 от ЗКПО.

          Общо количество и обем на поръчката: Прогнозната  стойност за две години за цялата обществена поръчка е    361 556.00 лв.  /триста шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и шест лева/ без включен ДДС.

       Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на Възложителя.

    Място на изпълнение на поръчката: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен.

   Критерий за възлагане: икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия  ''най – ниска цена''.

Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 22 Декември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 31 Януари 2017
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 12:11
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 12:10
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 29 Март 2017 - 12:56
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:28
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 01 Април 2019 - 11:36