МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2018-05

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2018-0005

Началната дата: 18.06.2018 15:48

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


„Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на  разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен”.

  Прогнозната стойност без ДДС на настоящата обществена поръчка е  220 000 лв. без вкл. ДДС.

Място на изпълнение на поръчката: Шест обекта, собственост на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, находящи се в гр. Сливен гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1 и Сливенски минерални бани.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул."Христо Ботев" № 1 до 16:00 часа на 23.07.2018 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 24.07.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. ”Христо Ботев” № 1

 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Юни 2018 - 15:49
 • Обявление РОП - Публикувано на: 18 Юни 2018 - 15:49
 • Технически спецификации - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 10:07
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 10:07
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 10:08
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 25 Юли 2018 - 14:20
 • Протоколи
 • Протокол № 1 от 24.07.2018 г. - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:10
 • Протокол № 2 от 01.08.2018 г. - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:11
 • Доклад № 1 от 03.08.2018 г. - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:12
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 14:02
 • Договор - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 14:02
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 22 Ноември 2019 - 11:37