МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-01

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0001

Началната дата: 17.01.2020 11:46

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Извършване на СМР/СРР на съществуваща сграда на 1 /един/ етаж с предназначение за Здравно заведение. Дейностите обхващат: част Архитектурна, част ВиК, част електро, ремонт  покрив, ремонт на фасада, СМР отопление. Строителния обект представлява сграда с идентификатор 30990.502.59.3, със застроена площ 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/ и сграда с идентификатор 30990.502.59.4, със застроена площ 225 кв.м. /двеста двадесет и пет квадратни метра/ и таванско помещение с площ 75 кв.м /седемдесет и пет квадратни метра/ по КККР на землището на с. Злати войвода, общ. Сливен, СО „Сливенски минерални бани, собственост на Възложителя. Категория на сградата е ІІ-ра,  по смисъла на чл. 137, ал.1, т.2, буква "д" от ЗУТ и чл. 4, чл. 5, т. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Прогнозна стойност на поръчката - 150 000,00 лв. без вкл. ДДС

Срок за получаване на оферти - до 16:00 часа на 13.02.2020 г. 

Отваряне на оферти - в 10:00 часа на 14.02.2020 г. в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В Приложение 2 – ЕЕДОП, публикувано в Профила на купувача на 17.01.2020 г. е допусната техническа грешка. Във връзка с това публикуваме коригиран ЕЕДОП.

Всички участници в обществената поръчка следва да попълнят и представят коригирано Приложение 2 – ЕЕДОП.

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 11:58
 • Обявление - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 11:58
 • Документация и приложения - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:09
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 11:59
 • еЕЕДОП-Коригиран - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 13:46
 • Съобщение за ЕЕДОП - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 13:47
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по документация - Публикувано на: 31 Януари 2020 - 15:38
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:41
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:44
 • Протокол 2 - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:44
 • Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:46
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Август 2020 - 15:19
 • Договор - Публикувано на: 04 Август 2020 - 15:20
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 23 Април 2021 - 13:39